Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Openboaren van Johannes Opschrift (1: 1- 3)   
groeten aan christengemaintes in Asia (1: 4- 8)   
Braiven aan de zeuven gemaintes (1: 9-20)   
Bosschop veur Efeze (2: 1- 7)   
Bosschop veur Smyrna (2: 8-11)   
Bosschop veur Pergamum (2:12-17)   
Bosschop veur Tyatíra (2:18-29)   
Bosschop veur Sardes (3: 1-6)   
Bosschop veur Filadelfia (3: 7-13)   
Bosschop veur Laödicea (3:14-22)   
Rondom Gods troon (4: 1-11)   
Boukrol en Laam (5: 1-14)   
Eerste vief zegels (6: 1-11)   
Noatuur rakt oetstuur; mensken worden baang; störm wordt nog even opholden (6:12-7: 3)   
Izrelieten dij n stempel kriegen (7: 4-17)   
t Zeuvende zegel en de zeuven engels (8: 1- 5)   
Eerste zès trompetten (8: 6-9:21)   
Engel mit t boukje (10: 1-11)   
twij getugen (11: 1-14)   
Zeuvende trompet (11:15-19)   
Vraauw en droak (12: 1-18)   
twij baisten (13: 1-18)   
t Laam mit zien hofholden (14: 1- 5)   
Aanzeggen van t oordail (14: 6-13)   
Kieken hou of t schudt (14:14-20)   
zeuven leste ploagen (15: 1- 8)   
zeuven drinkschoalen (16: 1-21)   
Hoer Babylon (17: 1-18)   
Babylon valen (18: 1- 8)   
Kloagzangen over Babylon (18: 9-24)   
Feestgezang in hemel (19: 1-10)   
t Baist en zien perfeet goan der aan (19:11-21)   
t Doezendjoareg riek (20: 1-15)   
Nije hemel en nije eerde (21: 1- 8)   
t Nije Jeruzelem (21: 9-22:17)   
t Ènd (22:18-21)   

Hoer Babylon (17: 1-18)

Openboaren van Johannes 17


01Dou kwam ain van de zeuven engels mit dij zeuven schoalen der aan. Hai zee tegen mie: "Hier op aan! Ik zel die ais zain loaten hou of dij dikke hoer, aan kaant bie aal dat wotter, veroordaild wordt. 02Mit heur hebben keunenks van dizze wereld zok ofgeven en bewoners van wereld hebben zok doen dronken aan heur hoerewien." 03In de gaist brochde hai mie noar woestijn tou. Doar zag k n vraauw. Ze zat bie n scharloakenrood baist op rug. Dij zat vol mit godslasterlieke noamen. Zeuven koppen haar e en tien hoorns. 04Vraauw zulm was kled in sangen en donkerrood en zat onder gold, jewailen en peerls. Ze haar n golden beker in haand. Dij zat aan kop tou vol mit iezelke onnureghaid van heur overspeuleg gedrag. 05Bie heur veur op kop was n noam schreven, hail gehaaimzinneg. Der ston: "t Grode Babylon, moeke van hoeren en van ale graauwelderij op wereld." 06Vraauw was doen, dat zag k wel. Doen van t bloud van haailegen en van t bloud van Jezus zien bloudgetugen. Ik ston der versteld van dou k heur zag. 07Engel zee dou tegen mie: "Woarom stoan ie der zo versteld van? Ik zel joe t gehaaim oetstokken van dij vraauw en van dat baist doar ze bie op rug zit, mit zien zeuven koppen en tien hoorns. 08t Baist dat ie zain hebben, was ter, en is ter nait meer. Op n goie keer zel e tou ofgrond oet omhoog kommen en zien aigen ondergang weer in muit goan. Ale lu dij op wereld wonen en dij sunt dat wereld moakt is, nait optaikend stoan in t levensbouk, zellen versteld stoan as ze t baist weer veurndag kommen zain. Hai was ter ja, is ter weer nait en hai komt ter weer aan. 09Nou mout ie loos wezen! Dij zeuven koppen binnen de zeuven heuvels, doar vraauw op zit. 10 Mor t binnen ook zeuven keunenks. Vief van heur binnen valen. Ain is ter nog, en leste mout nog kommen. As dij komt, is t mor veur eefkes. 11 t Baist dat ter was en der nait is, is zulm de aachtste en toch ain van de zeuven. Hai gaait zien ondergang in muit. 12 Dij tien hoorns dij ie zain hebben, binnen tien keunenks. Ze regaaiern nog nait, mor ze kriegen ain uur laank macht van n keunenk, tougelieks mit t baist. 13 Ze binnen t mitnkander ains en geven heur macht en gezag aan t baist over. 14 Tegen t laam zellen ze oorlog voeren, mor dij zel heur de boas worden. Hai is ja Heer over ale heren en keunenk over ale keunenks. Zai dij bie hom heuren, binnen roupen, oetkeurd en betraauwboar." 15 Hai zee ook nog tegen mie: "Dij wotterstromen dij ie zain hebben en doar hoer bie zat, dat binnen volken, riegen mensken, razzen en toalen. 16 Dij tien hoorns dij ie zain hebben en dat baist, zellen dat hoerewief hoaten. Ze zellen ales wat of ze het van heur ofpakken en heur noakend oetklaiden. Heur vlaais zellen ze opeten en heur in t vuur opbranden. 17 God het heur ja ingeven hou dat ze zien plannen oetvoeren zollen: t ains te wezen en heur macht as keunenk aan t baist over te droagen. Net zo laank tot God zien woorden noakommen binnen. 18 Vraauw dij ie zain hebben, is grode stad dij t over keunenks van dizze wereld te zeggen het."