Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Openboaren van Johannes Opschrift (1: 1- 3)   
groeten aan christengemaintes in Asia (1: 4- 8)   
Braiven aan de zeuven gemaintes (1: 9-20)   
Bosschop veur Efeze (2: 1- 7)   
Bosschop veur Smyrna (2: 8-11)   
Bosschop veur Pergamum (2:12-17)   
Bosschop veur Tyatíra (2:18-29)   
Bosschop veur Sardes (3: 1-6)   
Bosschop veur Filadelfia (3: 7-13)   
Bosschop veur Laödicea (3:14-22)   
Rondom Gods troon (4: 1-11)   
Boukrol en Laam (5: 1-14)   
Eerste vief zegels (6: 1-11)   
Noatuur rakt oetstuur; mensken worden baang; störm wordt nog even opholden (6:12-7: 3)   
Izrelieten dij n stempel kriegen (7: 4-17)   
t Zeuvende zegel en de zeuven engels (8: 1- 5)   
Eerste zès trompetten (8: 6-9:21)   
Engel mit t boukje (10: 1-11)   
twij getugen (11: 1-14)   
Zeuvende trompet (11:15-19)   
Vraauw en droak (12: 1-18)   
twij baisten (13: 1-18)   
t Laam mit zien hofholden (14: 1- 5)   
Aanzeggen van t oordail (14: 6-13)   
Kieken hou of t schudt (14:14-20)   
zeuven leste ploagen (15: 1- 8)   
zeuven drinkschoalen (16: 1-21)   
Hoer Babylon (17: 1-18)   
Babylon valen (18: 1- 8)   
Kloagzangen over Babylon (18: 9-24)   
Feestgezang in hemel (19: 1-10)   
t Baist en zien perfeet goan der aan (19:11-21)   
t Doezendjoareg riek (20: 1-15)   
Nije hemel en nije eerde (21: 1- 8)   
t Nije Jeruzelem (21: 9-22:17)   
t Ènd (22:18-21)   

Izrelieten dij n stempel kriegen (7: 4-17)

Openboaren van Johannes 07


04Ik kreeg t getal te heuren van lu dij stempeld wazzen: honderdvaaiernvattegdoezend wazzen t, oet ale stammen van Israël. 05Twaalfdoezend oet stam Juda mit stempel op; twaalfdoezend oet stam Ruben; twaalfdoezend oet stam Gad; 06twaalfdoezend oet stam Aser; twaalfdoezend oet stam Naftali; twaalfdoezend oet stam Manasse; 07twaalfdoezend oet stam Simeon; twaalfdoezend oet stam Levi; twaalfdoezend oet stam Issachar; 08twaalfdoezend oet stam Zebulon; twaalfdoezend oet stam Jozef; en twaalfdoezend mit stempel op oet stam Benjamin. 09Dou kreeg k ze ook te zain: dat was mie toch n koppel! Der was gain tellen aan! Oet ale volken, stammen, noatsies en toalen kwammen ze heer. Ze stonden veur troon en veur t laam mit widde klaaier aan en paalmtoeken in haand. 10 Ze raipen oet volle bòrst: "Dat we t levent ter ofred hebben, daank we aan God, dij op troon zit, en aan t laam!" 11 Ale engels stonden in kring om troon tou, mit oldsten en de vaaier daaiern. Ze luiten zok laankoet veur troon deelvalen en beedden God aan: 12 "Amen! Lof, glorie en wieshaid, daank en eer en macht en staarkte aan ons God, veur aiweg en aaid. Amen!" 13 Doar ging ain van oldsten op in mit n vroag aan mie: "Dij mit dij widde klaaier aan, wèl binnen dat? Woar kommen ze heer?" 14 Ik antwoordde: "Heer, dat zol ie nait waiten!" Hai zee tegen mie: "Dat binnen lu dij slim in kniep zeten hebben. Heur klaaier hebben ze wit wosken in t bloud van t laam. 15 Om dij reden stoan ze veur God zien troon en dainen ze hom in zien tempel, dag en naacht. En hai dij op troon zit, zel as n tènt om heur tou wezen. 16 Van honger of dörst zellen ze gain last meer hebben, van zunnesteek of hetten net zo min. 17 t Laam midden veur troon zel heur ja waaiden en heur t pad wiezen noar wèllen mit wotter veur t levent. En God zel aal heur troanen tou ogen oet vegen."