Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Openboaren van Johannes Opschrift (1: 1- 3)   
groeten aan christengemaintes in Asia (1: 4- 8)   
Braiven aan de zeuven gemaintes (1: 9-20)   
Bosschop veur Efeze (2: 1- 7)   
Bosschop veur Smyrna (2: 8-11)   
Bosschop veur Pergamum (2:12-17)   
Bosschop veur Tyatíra (2:18-29)   
Bosschop veur Sardes (3: 1-6)   
Bosschop veur Filadelfia (3: 7-13)   
Bosschop veur Laödicea (3:14-22)   
Rondom Gods troon (4: 1-11)   
Boukrol en Laam (5: 1-14)   
Eerste vief zegels (6: 1-11)   
Noatuur rakt oetstuur; mensken worden baang; störm wordt nog even opholden (6:12-7: 3)   
Izrelieten dij n stempel kriegen (7: 4-17)   
t Zeuvende zegel en de zeuven engels (8: 1- 5)   
Eerste zès trompetten (8: 6-9:21)   
Engel mit t boukje (10: 1-11)   
twij getugen (11: 1-14)   
Zeuvende trompet (11:15-19)   
Vraauw en droak (12: 1-18)   
twij baisten (13: 1-18)   
t Laam mit zien hofholden (14: 1- 5)   
Aanzeggen van t oordail (14: 6-13)   
Kieken hou of t schudt (14:14-20)   
zeuven leste ploagen (15: 1- 8)   
zeuven drinkschoalen (16: 1-21)   
Hoer Babylon (17: 1-18)   
Babylon valen (18: 1- 8)   
Kloagzangen over Babylon (18: 9-24)   
Feestgezang in hemel (19: 1-10)   
t Baist en zien perfeet goan der aan (19:11-21)   
t Doezendjoareg riek (20: 1-15)   
Nije hemel en nije eerde (21: 1- 8)   
t Nije Jeruzelem (21: 9-22:17)   
t Ènd (22:18-21)   

Boukrol en Laam (5: 1-14)

Openboaren van Johannes 05


01Dou wer ik in rechterhaand van hom dij op troon zat n boukrol gewoar, aan baaide kanten beschreven en mit zeuven zegels verzegeld. 02Ik kreeg ook n staarke engel te zain. Dij raip mit n stem as n klòk: "Wèl is t weerd zegels lös te breken en boukrol open te doun?" 03Mor gainain kon t veurnkander kriegen boukrol open te moaken en dij in te kieken: in hemel gainent, in haile wereld gainent en onder wereld ook gainent. 04Ik mos ter slim om schraiven dat ter gainain te vinden was om boukrol open te moaken en in te kieken. 05Mor dou zee ain van oldsten tegen mie: "Jammer mor nait laanger. Laiw oet Juda zien stam, David zien worrel, dij het t kloar kregen de zeuven zegels te breken en t bouk open te doun."

06Dou zag ik midden veur troon n laam stoan, de vaaier daaiern en de oldsten in n kring der omtou. t Was laam aan te zain dat e slacht was. Hai haar zeuven hoorns en zeuven ogen - dat binnen de zeuven gaisten van God dij der op oetstuurd binnen over haile wereld. 07t Laam kwam noar veuren en pakte boukrol aan oet rechterhaand van hom dij op troon zat. 08Dou e boukrol aanpakt haar, luiten de vaaier daaiern zok veur t laam deelvalen. Dat deden de vaaierntwinneg oldsten ook, elk mit n citer in haand en n golden schoal vol lekker roekende kruderijen. Dat binnen gebeden van haailegen. 09Zai zongen dit nije laid: 10 Ie hebben heur moakt tou n keunenkriek veur ons God en tou zien priesters en zai zellen keunenk wezen over t laand."

11 Weer kreeg k n vizioun. Nou heurde ik t geluud van hail wat engels om troon en daaiern en oldsten tou. t Wazzen der wel meer as honderddoezend! 12 Zai raipen oet volle bòrst: "t Laam dat slacht is, is t weerd te ontvangen: macht en riekdom, wieshaid en kracht, eer, glorie en lofzang." 13 En elk schepsel in hemel, op eerde en der onder, op zee, joa ales wat in dij kontrainen touholdt, heurde ik roupen: "Aan hom dij op troon zit en aan t laam, lof, eer, glorie en macht, veur aiweg en aaid!" 14 De vaaier daaiern zeden: "Amen!" En de oldsten vuilen veur hom deel en beedden hom aan.