Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Braif aan Romaainen Begun (1: 1- 7)   
Woarom of Paulus zo geern noar Rome tou wil (1: 8-17)   
Gods straf over goddelooshaid van haaidenwereld (1:18-32)   
Jeuden goan net zo min vrij oet (2: 1-11)   
Haaidens nait oordaild noar Jeuden heur wet (2:12-16)   
Van binnen mout ie Jeud wezen (2:17-29)   
God staait in zien recht, as E straft (3: 1-20)   
God sprekt vrij wèl op Jezus vertraauwt (3:21-30)   
Hou was dat onder t Olde Testement? (3:31-31)   
Oabraham, voader van ale geleuvegen (4: 1-25)   
Goie verwachtens noa God zien nij begun (5: 1-11)   
Gevolgen van Oadam zien doad en van Christus zienent (5:12-21)   
Van zunde òf: nou begunt n nij levent (6: 1-14)   
God zien dainst of in zunde zienent (6:15-23)   
Vrij van wet (7: 1- 6)   
Wet veur zunde (7: 7-26)   
Leven volgens de Gaist (8: 1-17)   
Glorie dij komt (8:18-30)   
God zien laifde (8:31-39)   
God is traauw aan zien woord (9: 1-29)   
t Oetverkoren volk en Christus (9:30-10:21)   
God het zien volk nait verstöt (11: 1-10)   
Izrel en redden van haaidens (11:11-24)   
Izrel wordt weer aannomen (11:25-36)   
Leven in God zien dainst (12: 1-21)   
Plichten tegenover t gezag (13: 1- 7)   
Plichten tegenover nkander (13: 8-14)   
Mekoar nait veroordailen (14: 1-15:6)   
Christus is veur Jeuden en haaidens (15: 7-13)   
Woarom Paulus schrift (15:14-21)   
Paulus zien plan om noar Rome te raaizen (15:22-33)   
Groutnizzen (16: 1-24)   
Lof aan God (16:25-27)   

Paulus zien plan om noar Rome te raaizen (15:22-33)

Braif aan Romaainen 15


22 Dat zodounde kwam der voak wat tussen as k noar joe tou wol. 23 Mor nou heb k in dizze kontrainen gain stee meer om te waarken. Sunt joar en dag heb ik ter zo'n zin aan had noar joe tou te goan 24 en (nou kin dat mooi aangoan) as ik noar Spanje raais. Ik hoop op deurraais joe op te zuiken. Den kin ie mie aan raais helpen doar noar tou, as k eerst aan joe mien haart n beetje ophoald heb. 25 Mor nou bin k onderwegens noar Jeruzalem tou om haailegen doar te ondersteunen. 26 t Leek lu oet Macedonië en Achaje ja goud tou aarme mensken maank haailegen in Jeruzalem wat tou te stoppen. 27 "t Leek heur goud tou," zeg ik, joa, mor ze stonden ook bie heur in t kriet! As haaidens ja dailen moggen in heur gaistelke riekdom, den mouten dij heur ook weer dainen mit heur eerdse riekdom. 28 Nou, as ik dit ofwaarkt heb en heur dizze opbrengst onder lood aanlangd heb, vertrek ik noar Spanje. Den kom ik bie joe langs. 29 En as ik noar joe tou kom, den kom ik mit n rije zegen van Christus. Doar bin k wis van! 30 Bruiers en zusters, nou dring ik ter bie joe op aan, mit n beroup op ons Heer Jezus Christus en op de laifde van de Gaist: span joe mit mie in en beed veur mie tot God. 31 Vroag of ik ongeleuvegen in Judea oet handen blieven mag. Dat mien ondersteunen dij veur Jeruzalem bestemd is, bie haailegen doar goud valen mag. 32 Den kin ik blied noar joe tou kommen, as God dat wil, en in joen gezelschop even oetpoesten. 33 Dat God, dij vree geft, mit joe altmoal wezen mag. Amen.