Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Braif aan Romaainen Begun (1: 1- 7)   
Woarom of Paulus zo geern noar Rome tou wil (1: 8-17)   
Gods straf over goddelooshaid van haaidenwereld (1:18-32)   
Jeuden goan net zo min vrij oet (2: 1-11)   
Haaidens nait oordaild noar Jeuden heur wet (2:12-16)   
Van binnen mout ie Jeud wezen (2:17-29)   
God staait in zien recht, as E straft (3: 1-20)   
God sprekt vrij wèl op Jezus vertraauwt (3:21-30)   
Hou was dat onder t Olde Testement? (3:31-31)   
Oabraham, voader van ale geleuvegen (4: 1-25)   
Goie verwachtens noa God zien nij begun (5: 1-11)   
Gevolgen van Oadam zien doad en van Christus zienent (5:12-21)   
Van zunde òf: nou begunt n nij levent (6: 1-14)   
God zien dainst of in zunde zienent (6:15-23)   
Vrij van wet (7: 1- 6)   
Wet veur zunde (7: 7-26)   
Leven volgens de Gaist (8: 1-17)   
Glorie dij komt (8:18-30)   
God zien laifde (8:31-39)   
God is traauw aan zien woord (9: 1-29)   
t Oetverkoren volk en Christus (9:30-10:21)   
God het zien volk nait verstöt (11: 1-10)   
Izrel en redden van haaidens (11:11-24)   
Izrel wordt weer aannomen (11:25-36)   
Leven in God zien dainst (12: 1-21)   
Plichten tegenover t gezag (13: 1- 7)   
Plichten tegenover nkander (13: 8-14)   
Mekoar nait veroordailen (14: 1-15:6)   
Christus is veur Jeuden en haaidens (15: 7-13)   
Woarom Paulus schrift (15:14-21)   
Paulus zien plan om noar Rome te raaizen (15:22-33)   
Groutnizzen (16: 1-24)   
Lof aan God (16:25-27)   

Mekoar nait veroordailen (14: 1-15:6)

Braif aan Romaainen 14


01Ie mouten dij swak staait in t geleuf der biehoalen. Mor nait om den mor aal te bekvechten over joen opvattens. 02De ain duurt t in t geleuf wel aan ales te eten; mor wèl swak is, et (enkeld) gruinte. 03Wèl mor tou et mag nait deelkieken op wèl wat stoan let. En dij leste mag dij eerste nait veroordailen; God het hom der ja biehoald. 04Wat verbeeldstoe die wel, dastoe over aandermans knecht oordailst? t Gaait zien aigen boas aan, of e in t èn blift of vaalt. En reken mor, dat e in t èn blift! De Heer het t ja in haand hom in t èn te holden. 05Veur d'ain is aine dag aander nait, mor veur d'aander binnen ze allemoal geliek. Loat elk veur zokzulm mor zien aigen overtugen hebben. 06Wèl veul mit n bepoalde dag op het, dij dut dat om de Heer. En zo dut ain dij et, dat ook om de Heer. Hai daankt God ja. Mor wèl t stoan let, dut dat ook om de Heer; hai daankt God ook. 07Leven dut gainain van ons ja veur aigen reken; en staarven dut gainain van ons veur aigen reken. 08As wie ja leven, den gaait dat de Heer aan; en as wie staarven, den gaait dat de Heer aan. Of we dus leven of staarven, wie binnen de Heer zienent. 09Doar is Christus ja veur sturven en weer leventeg worden: dat e boas wezen zol over doden en leventegen. 10 Mor doe, woar hoalstoe t recht vandoan dastoe dien bruier veroordailst of alderdeegs hom as n nulholtje behandelst? Altmoal zel we ja véúrkommen mouten veur Gods rechtbaank. 11 Der staait ja schreven: "Zo woar as ik leef, zegt de Heer, veur mie zel elk op knijen valen en elkenain zel der veur oetkommen dat ik God bin." 12 Zo zain ie mor: elk van ons zel zien doun en loaten veur God verantwoorden mouten. 13 Loat we der doarom mit oetschaaiden nkander te veroordailen. Mor zörg der laiver veur joen bruier niks in weeg te leggen doar e zok aan stöt of over stroekelt. 14 Deur mien baand mit de Heer Jezus bin k ter vaast van overtuugd: niks is oet zokzulm besmet. Allenneg wèl dat doarveur aanzugt, veur díj is t besmet. 15 As t dien bruier ja zeer dut dastoe t ain of t aander etst, den letstoe dien gedrag nait laanger deur laifde bepoalen. Deur wat ofstoe etst, magstoe ain nait omkommen loaten. Christus is ja veur hom sturven. 16 Van t beste dat ie hebben, mag niks lèlks te zeggen wezen. 17 Gods riek is ja nait: etendrinken, mor: gerechteghaid, vree en bliedschop, dij de hillege Gaist ons geft. 18 Wèl in dij dingen Christus daint, hom mag God geern lieden, en mensken hebben hom hoog. 19 Doarom mout we t aansturen op wat vree tegoude komt en doar we nkander mit veuroet helpen kinnen. 20 Breek Gods waark nait òf om wat eten. Ales mag den wel zuver wezen, mor as ain wat et doar n aander zok aan stöt, dat komt verkeerd. 21 t Zol goud wezen den mor gain vlaais te eten of wien te drinken of aans wat, doar dien bruier zok aan stöt. 22 Hestoé in t geleuf wel dij moud, hol dij den mor véúr die. God zugt dat ja wel. Gelokkeg man, dij n goud gewaiten het as e zien aigen doun en loaten keurt. 23 Mor wèl t mit zokzulm nait ains is en aal et, dij zien vonnes staait al vaast: (wat e dee) kwam ja nait oet zien geleuf op. Ales dat doar nait oet opkomt, is zunde.

Braif aan Romaainen 15


01Wie, dij wel wat hebben kinnen, binnen verplicht lu dij dat nait kinnen, op heur swakke punten wat in muit te kommen. Wie mouten nait doun wat óns zint. 02Elk van ons mout t zien noaste noar t zin doun, dat dij der beter van wordt en der staarker deur te stoan komt. 03Christus het ja ook nait doan wat of Hóm zinde. Nee, t ging mit hom zo as ter schreven staait: "t Schelden van mensken dij joe oetschelden doun, is op mie deelkommen." 04Aal wat of vrouger schreven wer, wer optaikend om ons n leske te leren. Zo zel we t volholden en ons deur de Schrift moud inspreken loaten. Ons verwachten hol we vaast. 05k Hoop dat God, dij joe kracht geft om vol te holden en joe moud insprekt, joe geven mag dat ie ainsgezind mitnkander leven zo as Christus Jezus ons aangeft. 06Den kin ie ain van zin en oet ain mond lof brengen aan God, de Voader van ons Heer Jezus Christus.