Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Braif aan Romaainen Begun (1: 1- 7)   
Woarom of Paulus zo geern noar Rome tou wil (1: 8-17)   
Gods straf over goddelooshaid van haaidenwereld (1:18-32)   
Jeuden goan net zo min vrij oet (2: 1-11)   
Haaidens nait oordaild noar Jeuden heur wet (2:12-16)   
Van binnen mout ie Jeud wezen (2:17-29)   
God staait in zien recht, as E straft (3: 1-20)   
God sprekt vrij wèl op Jezus vertraauwt (3:21-30)   
Hou was dat onder t Olde Testement? (3:31-31)   
Oabraham, voader van ale geleuvegen (4: 1-25)   
Goie verwachtens noa God zien nij begun (5: 1-11)   
Gevolgen van Oadam zien doad en van Christus zienent (5:12-21)   
Van zunde òf: nou begunt n nij levent (6: 1-14)   
God zien dainst of in zunde zienent (6:15-23)   
Vrij van wet (7: 1- 6)   
Wet veur zunde (7: 7-26)   
Leven volgens de Gaist (8: 1-17)   
Glorie dij komt (8:18-30)   
God zien laifde (8:31-39)   
God is traauw aan zien woord (9: 1-29)   
t Oetverkoren volk en Christus (9:30-10:21)   
God het zien volk nait verstöt (11: 1-10)   
Izrel en redden van haaidens (11:11-24)   
Izrel wordt weer aannomen (11:25-36)   
Leven in God zien dainst (12: 1-21)   
Plichten tegenover t gezag (13: 1- 7)   
Plichten tegenover nkander (13: 8-14)   
Mekoar nait veroordailen (14: 1-15:6)   
Christus is veur Jeuden en haaidens (15: 7-13)   
Woarom Paulus schrift (15:14-21)   
Paulus zien plan om noar Rome te raaizen (15:22-33)   
Groutnizzen (16: 1-24)   
Lof aan God (16:25-27)   

Leven in God zien dainst (12: 1-21)

Braif aan Romaainen 12


01Doarom, beste bruiers en zusters, vroag ik joe - en ik beroup mie op t meedlieden dat God mit joe had het: stel joen levent beschikboar as n leventeg, haaileg ovver dat God aanstaait. Dat is eredainst dij t woord van joe vragt. 02Schik joe nait noar dizze wereld. Aander mensken mout ie ja worden mit n nije gaistelke instellen. Den kin ie oetmoaken wat of God van joe wil; wat of goud is, hom noar t zin en geef. 03Mit n beroup op genoade dij God mie geven het, zeg ik tegen elkenain doar bie joe: denk van diezulm nait hoger as heurt. Hier mostoe om denken: klouk wezen noar gelang van t geleuf dat God elkenain toupaart het. 04In ons aine liggoam heb we ja veul leden. Mor dij leden doun nait altmoal t aigenste waark. 05Krekt zo vörm wie altmoal mitnkander in Christus ain liggoam. En elk apaart bin we op nkander insteld as leden. 06As we nou, elks noardat God hom geven het, verschillende talenten hebben, bie veurbeeld t profetaaiern, loat we zo'n goave den bruken mit ale kracht dij t geleuf elk mor geft. 07Het ain goaven veur laifdewaark, loat e zok doar den aan geven. Is ain leroar, den mout e in t onderwies. 08Is ain geschikt om n aander op te beuren, loat e t doar den in zuiken. Wèl oetdailt, mout rij te waark goan. Wèl veurganger is, dij mout zoks waark ainmoud wezen. Wèl n aander zien meedlieden vuilen let, dij mout dat mit blieder haarten doun. 09Joen laifde mout echt wezen. Aan t kwoad mout ie n hekel hebben, op t goie steld wezen. 10 Hol van nkander zo as bruiers en zusters doun. Perbaaier nkander veur te blieven in respekt veur mekoar. 11 Wees ieverg, nait slap aandraaid. Gaistkracht mout tou joe oet broezen. Dain joen Heer. 12 Loat de hoop joe monter holden. As ie in kniep kommen, zet deur. Blief geregeld beden. 13 Hebben Gods kinder woaraarns verlet om, help heur den. Wees ter op oet joen deur open te zetten. 14 Zegen wèl of joe achternoazitten. Joa, zegen heur, in stee van heur te vervluiken. 15 Wees blied mit wèl of blied binnen, en reer mit wèl of reren. 16 Beschaauw nkander as joens gelieken; heb t haart nait hoog, mor hol verslag mit t gewone volk. Denk nait, dat ie wieshaid in pacht hebben. 17 Vergel gain kwoad mit kwoad. Ie mouten t beste veurhebben mit ale mensken. 18 As t aaids kin en veur zo wied as t van joe ofhangt, hol vree mit ale mensken. 19 Neem t recht toch nait in aigen haand, mien laive mensken, mor loat roemte veur Gods straf. Der staait toch: "t Is aan mie, ain òf te stravven. Ik zel hom t betoald zetten," zegt de Heer. 20 Nee, aansom! "As dien vijand honger het, geef hom den eten; en as e dörst het, geef hom den drinken. Astoe dat dust, stoapelst doe hom glìnne kolen op kop." 21 Loat joe der deur t verkeerde nait onderkriegen. Krieg t verkeerde der onder deur t goie.