Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Braif aan Romaainen Begun (1: 1- 7)   
Woarom of Paulus zo geern noar Rome tou wil (1: 8-17)   
Gods straf over goddelooshaid van haaidenwereld (1:18-32)   
Jeuden goan net zo min vrij oet (2: 1-11)   
Haaidens nait oordaild noar Jeuden heur wet (2:12-16)   
Van binnen mout ie Jeud wezen (2:17-29)   
God staait in zien recht, as E straft (3: 1-20)   
God sprekt vrij wèl op Jezus vertraauwt (3:21-30)   
Hou was dat onder t Olde Testement? (3:31-31)   
Oabraham, voader van ale geleuvegen (4: 1-25)   
Goie verwachtens noa God zien nij begun (5: 1-11)   
Gevolgen van Oadam zien doad en van Christus zienent (5:12-21)   
Van zunde òf: nou begunt n nij levent (6: 1-14)   
God zien dainst of in zunde zienent (6:15-23)   
Vrij van wet (7: 1- 6)   
Wet veur zunde (7: 7-26)   
Leven volgens de Gaist (8: 1-17)   
Glorie dij komt (8:18-30)   
God zien laifde (8:31-39)   
God is traauw aan zien woord (9: 1-29)   
t Oetverkoren volk en Christus (9:30-10:21)   
God het zien volk nait verstöt (11: 1-10)   
Izrel en redden van haaidens (11:11-24)   
Izrel wordt weer aannomen (11:25-36)   
Leven in God zien dainst (12: 1-21)   
Plichten tegenover t gezag (13: 1- 7)   
Plichten tegenover nkander (13: 8-14)   
Mekoar nait veroordailen (14: 1-15:6)   
Christus is veur Jeuden en haaidens (15: 7-13)   
Woarom Paulus schrift (15:14-21)   
Paulus zien plan om noar Rome te raaizen (15:22-33)   
Groutnizzen (16: 1-24)   
Lof aan God (16:25-27)   

Izrel wordt weer aannomen (11:25-36)

Braif aan Romaainen 11


25 Om veur te kommen, bruiers en zusters, dat ie aigenwies worden, wil ik dat ie van dit gehaaim op hoogte binnen: dat n gedailte van Israël kop dwaars zet, duurt mor totdat haaidens mit man en macht ingoan binnen. 26 En dén zel hail Israël red worden, zo as ter schreven staait: "Kommen zel oet Sion de redder, ofhelpen zel e Jakob van zien goddelooshaid. 27 t Verbond van mien kaant zel veur heur der zo oetzain: dat ik den heur zunden van heur ofnomen heb." 28 Al gelden ze, as je noar t evengelie reken, ook as vijanden - en dat is om joe! - as je noar Gods keur reken, binnen ze zien laiverds. En dat is om oartsvoaders: 29 God krigt ja gain spiet van wat e (dij) aan gunsten geven het, en dat e (dij) roupen het. 30 Zo as ié ja vrouger God ongeheurzoam wazzen, mor nou zien ontfaarmen ondervonden hebben deur heur ongeheurzoamhaid, 31 zo binnen zaí nou op heur beurt ongeheurzoam worden, deurdat ie ontfaarmen ondervonden. Doar haar God dit mit veur: dat zai ook zien ontfaarmen ondervinden zollen. 32 Dat God dij koppel in zien gehail in t kaamp van ongeheurzoamhaid opsloot, dat dee e ja om zok over dij koppel in zien gehail te ontfaarmen. 33 Nait te paailen, dij riekdom aan wieshaid en inzicht van God! Nait noa te goan, wat hai beslist! Nait oet te vinden, doar hai langs gaait! 34 "Wèl kreeg ja in de goaten, wat of de Heer in t zin haar? Of wèl is as zien roadsman optreden?" 35 "Of wèl het hom eerst wat geven, dat e t van hom weeromkriegen zol?" 36 Ales komt ja van hom en bestaait deur hom en veur hom. Eer aan hom veur aiweg en aaid! Amen.