Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Braif aan Romaainen Begun (1: 1- 7)   
Woarom of Paulus zo geern noar Rome tou wil (1: 8-17)   
Gods straf over goddelooshaid van haaidenwereld (1:18-32)   
Jeuden goan net zo min vrij oet (2: 1-11)   
Haaidens nait oordaild noar Jeuden heur wet (2:12-16)   
Van binnen mout ie Jeud wezen (2:17-29)   
God staait in zien recht, as E straft (3: 1-20)   
God sprekt vrij wèl op Jezus vertraauwt (3:21-30)   
Hou was dat onder t Olde Testement? (3:31-31)   
Oabraham, voader van ale geleuvegen (4: 1-25)   
Goie verwachtens noa God zien nij begun (5: 1-11)   
Gevolgen van Oadam zien doad en van Christus zienent (5:12-21)   
Van zunde òf: nou begunt n nij levent (6: 1-14)   
God zien dainst of in zunde zienent (6:15-23)   
Vrij van wet (7: 1- 6)   
Wet veur zunde (7: 7-26)   
Leven volgens de Gaist (8: 1-17)   
Glorie dij komt (8:18-30)   
God zien laifde (8:31-39)   
God is traauw aan zien woord (9: 1-29)   
t Oetverkoren volk en Christus (9:30-10:21)   
God het zien volk nait verstöt (11: 1-10)   
Izrel en redden van haaidens (11:11-24)   
Izrel wordt weer aannomen (11:25-36)   
Leven in God zien dainst (12: 1-21)   
Plichten tegenover t gezag (13: 1- 7)   
Plichten tegenover nkander (13: 8-14)   
Mekoar nait veroordailen (14: 1-15:6)   
Christus is veur Jeuden en haaidens (15: 7-13)   
Woarom Paulus schrift (15:14-21)   
Paulus zien plan om noar Rome te raaizen (15:22-33)   
Groutnizzen (16: 1-24)   
Lof aan God (16:25-27)   

t Oetverkoren volk en Christus (9:30-10:21)

Braif aan Romaainen 09


30 Wat zeg we doar nou op? Dit: dat haaidens, dij der hail nait op oet wazzen rechtveerdegd te worden, dij rechtveerdeghaid toch kregen hebben, mor den deur te leuven. 31 Mor Israël, dij altied oet was op n wet dij heur rechtveerdeg moaken zol, is doar nait aan toukommen. 32 En woarom den nait? Omdat zai dochten, dat t nait ofhong van geleuf, mor van heur doun en loaten. Zai hebben zok stöt aan stain doar je over strompeln 33 en doar de Schrift van zegt: "Kiek oet! Ik leg in Sion n stain hèn, doar je je aan steuten, en n rotsblok doar je over stroekeln kinnen" en: "Wèl leuft in hom, dij zel der nait sneu ofkommen."

Braif aan Romaainen 10


01Bruiers en zusters, ik heb t in mien haart zo goud mit heur veur, en ik beed God veur heur dat ze red worden maggen. 02Ik mout heur ja noageven dat ze zok drok moaken veur God; mor nait mit t rechte inzicht. 03Gerechteghaid dij God geft, doar willen ze ja nait aan. Nee, ze willen heur aigen gerechteghaid gelden loaten. Zo hebben ze kop nait boegen wild veur Gods gerechteghaid. 04Wet lopt ja op Christus oet. Den kon elk dij leuft, vrijsproken worden. 05Over gerechteghaid dij van wet ofhangt, schrift Mozes: "Wèl of dut (wat wet zegt) zel doardeur leven." 06Mor gerechteghaid dij van t geleuf ofhangt, komt mit dizze bosschop: "Zeg nait bie diezulm: wèl zel omhoog goan noar hemel tou?" Dat is: om Christus omdeel te brengen. 07Of: "Wèl zel omdeel goan in onderwereld?" Dat is: om Christus oet t dodenriek weer noar boven te brengen. 08Nee! Mor wat den wel? Dit: "t Woord is stoef bie die, in dien mond en in dien haart." En dat "woord" is: t woord van t geleuf dat wie rondzeggen. 09Dat is dízze bosschop: astoe mit dien "mond" bekennen dust: "Jezus is de Heer" en mit dien "haart" leuven dust: "God het hom tou t graf oet opstoan loaten" den zelst red worden. 10 t Is t háárt ja doar ie mit leuven - dat levert joe vrijsproak op. En t is mónd doar ie mit belieden - dat levert joe behold op. 11 De Schrift zegt: "Gainent dij in hom leuft, zel der sneu bie weg kommen." 12 Het moakt ja niks oet of ie Jeud of Griek binnen. Zai hebben ja altmoal dezulfde Heer. Dij het zat om altmóál te veurzain dij n beroup op hom doun. 13 "Elkenain dij ja op de Heer zien noam n beroup dut, zel red worden." 14 Mor hou zellen ze nou op ain n beroup doun doar ze nait in leufd hebben? En hou kinnen ze in ain leuven doar ze nait van heurd hebben? En hou zellen ze heuren, as ter nait ain mit n bosschop komt? 15 En hou zellen ze n bosschop brengen, as ze der nait veur stuurd binnen? Zo staait t ter toch: "Voutstappen van wèl mit goie berichten kommen, klinken ons as meziek in oren!" 16 Mor nait altmoal hebben zai t goie nijs aannomen. Jesaja vruig ja: "Heer, wèl het leufd wat e van ons te heuren kreeg?" 17 Zo zain ie mor: t geleuf mout t van t heuren hebben. En heuren kin je, deurdat Christus sprekt. 18 Mor nou vroag ik joe: hebben ze t meschain nait heurd? Wis en zeker hebben ze dat! "Haile wereld over ging heur geluud, in ale houken en hörns van wereld kwammen heur woorden deur." 19 Mor den vroag ik: het Israël t meschain nait begrepen? Mozes is eerste dij zegt: "Ik zel joe ofgunsteg moaken op n onvolk; op n volk zunder inzicht zel ik joe vergrèld moaken." 20 Jesaja duurt t aan te zeggen: "Ik heb mie vinden loaten deur lu dij nait noar mie op zuik wazzen; ik heb mie zain loaten aan lu dij nait mit n vroag bie mie kwammen." 21 Mor van Israël zegt e: "Haile dag heb ik mien handen oetstoken noar n volk, ongeheurzoam en tegendroadsk."

Braif aan Romaainen 11


01Mor den vroag ik: God het zien volk toch zeker nait verstöt? Nikstervan! Ik bin zulm ook ja n Isreliet, n noazoat van Abraham, ain oet stam Benjamin. 02Nee hur, God het zien volk dat e vrouger oetkeurd haar, nait verstöt. Of wait ie nait wat de Schrift zegt as dij t over Elia het? Hou of dij Israël bie God aanklagt? 03"Heer," zegt e, "joen profeten hebben ze doodsloagen, joen altoars slicht moakt. Ik allain bin overbleven en ze hebben t op mien levent begrepen." 04Mor wat geft God hom as beschaaid? Dit: "Ik heb veur miezulm zeuvendoezend man overholden, dij nait veur Baäl op knijen gingen." 05In distied is t nait aans. Der is mor n luk koppeltje overbleven. Dij het Godzulm in zien genoade oetkeurd. 06Mor as t oet genoade is, den nait op grond van wat of ze doan hebben. Aans zol dij genoade ja blieken gain genoade te wezen. 07Hou zit t nou den? Doar of t op oet was, dat het Israël nait kregen; mor t oetkeurde koppeltje wel. En dij aandern zetten heur kop aalaan dwaarzer, 08zo as ter schreven staait: "God gaf heur n bedwelmde gaist, ogen, doar ze nait mit zain, oren, doar ze nait mit heuren konden; en dat aan vandoag de dag tou." 09David zegt: "Loat heur toavel n struup worden, n vangnet, n stroekelblok. Loat ze zo heur verdainde loon kriegen! 10 Loat heur ogen t licht benomen worden, dat ze niks meer zain. Moak heur rug veurgoud krom!" 11 Mor den vroag ik: dat ze stroekelden, doar haar God toch vast nait mit veur, dat ze valen zollen? Wis en zeker nait! Deur heur misstap ging t haail noar haaidens, om heur ofgunsteg te moaken! 12 Mor as den van heur misstap wereld al riek worden is, en van heur nederloag haaidens al riek worden binnen, houveulstemeer den doarvan, dat zai weer op volle staarkte kommen? 13-14 En joe, haaidens, wil ik dit wel zeggen: nou k ja toch haaidens heur apostel bin, perbaaier ik of ik mien bloudaigen volk nait ofgunsteg moaken kin en n poar der van redden. Dat zol ja mien dainst tou eer strekken. 15 As t, deurdat zai aan zied schoven werden, tussen God en wereld weer in odder kwam, wat mout t den betaiken as ze weer aannomen worden? Toch nait minder as dat ze van dood weer leventeg worden? 16 Eerst as veuròf n pruifke van t meel aan God opdroagen is, geldt t haile daig as haaileg. Eerst as worrel aan God opdroagen is, gelden ale toeken as haaileg. 17 As nou den al n poar toeken der ofkapt binnen en doe as wild toekje der tussen ent bist en zo ook dien paart krigst oet dij olief zien vedde worrel, 18 doarom magstoe nog nait deelkieken op dij toeken! Zolstoe dat aal doun, bedenk den: doe dragst worrel nait, nee, worrel dragt die! 19 Doe zegst meschain: "Der binnen toch toeken ofkapt, dat ik ter op ent worden zol?" 20 Goud! Mor t was deur heur ongeleuf dat ze der ofkapt werden. t Is deur dien geleuf dastoe doar n stee hest. Verbeel die mor niks; heb mor ontzag (veur God)! 21 As God toeken dij aan boom wozzen binnen nait spoard het, den magst wel oetkieken; aans spoart e die ook nait! 22 Dou der denk om hou goud, mor ook hou streng of God is. Streng is e veur wèl valen binnen, mor goud veur die, astoe die mor noar zien goudens holdst. Aans kapt e die ook òf. 23 En wat dij aandern aanbelangt: as zai nait aan heur ongeleuf vastholden, zellen zai weer ent worden. Doar het God macht ja tou heur vannijs te enten. 24 Doe bist toch van wilde olief ofkapt doarstoe aan wozzen wast en tegen noatuur in ent op veredelde olief? Houveulste makkelker zellen dijent den dij der aan wozzen wazzen, weer op olief ent worden doar ze áán heurden? 25 Om veur te kommen, bruiers en zusters, dat ie aigenwies worden, wil ik dat ie van dit gehaaim op hoogte binnen: dat n gedailte van Israël kop dwaars zet, duurt mor totdat haaidens mit man en macht ingoan binnen. 26 En dén zel hail Israël red worden, zo as ter schreven staait: "Kommen zel oet Sion de redder, ofhelpen zel e Jakob van zien goddelooshaid. 27 t Verbond van mien kaant zel veur heur der zo oetzain: dat ik den heur zunden van heur ofnomen heb." 28 Al gelden ze, as je noar t evengelie reken, ook as vijanden - en dat is om joe! - as je noar Gods keur reken, binnen ze zien laiverds. En dat is om oartsvoaders: 29 God krigt ja gain spiet van wat e (dij) aan gunsten geven het, en dat e (dij) roupen het. 30 Zo as ié ja vrouger God ongeheurzoam wazzen, mor nou zien ontfaarmen ondervonden hebben deur heur ongeheurzoamhaid, 31 zo binnen zaí nou op heur beurt ongeheurzoam worden, deurdat ie ontfaarmen ondervonden. Doar haar God dit mit veur: dat zai ook zien ontfaarmen ondervinden zollen. 32 Dat God dij koppel in zien gehail in t kaamp van ongeheurzoamhaid opsloot, dat dee e ja om zok over dij koppel in zien gehail te ontfaarmen. 33 Nait te paailen, dij riekdom aan wieshaid en inzicht van God! Nait noa te goan, wat hai beslist! Nait oet te vinden, doar hai langs gaait! 34 "Wèl kreeg ja in de goaten, wat of de Heer in t zin haar? Of wèl is as zien roadsman optreden?" 35 "Of wèl het hom eerst wat geven, dat e t van hom weeromkriegen zol?" 36 Ales komt ja van hom en bestaait deur hom en veur hom. Eer aan hom veur aiweg en aaid! Amen.

Braif aan Romaainen 12


01Doarom, beste bruiers en zusters, vroag ik joe - en ik beroup mie op t meedlieden dat God mit joe had het: stel joen levent beschikboar as n leventeg, haaileg ovver dat God aanstaait. Dat is eredainst dij t woord van joe vragt. 02Schik joe nait noar dizze wereld. Aander mensken mout ie ja worden mit n nije gaistelke instellen. Den kin ie oetmoaken wat of God van joe wil; wat of goud is, hom noar t zin en geef. 03Mit n beroup op genoade dij God mie geven het, zeg ik tegen elkenain doar bie joe: denk van diezulm nait hoger as heurt. Hier mostoe om denken: klouk wezen noar gelang van t geleuf dat God elkenain toupaart het. 04In ons aine liggoam heb we ja veul leden. Mor dij leden doun nait altmoal t aigenste waark. 05Krekt zo vörm wie altmoal mitnkander in Christus ain liggoam. En elk apaart bin we op nkander insteld as leden. 06As we nou, elks noardat God hom geven het, verschillende talenten hebben, bie veurbeeld t profetaaiern, loat we zo'n goave den bruken mit ale kracht dij t geleuf elk mor geft. 07Het ain goaven veur laifdewaark, loat e zok doar den aan geven. Is ain leroar, den mout e in t onderwies. 08Is ain geschikt om n aander op te beuren, loat e t doar den in zuiken. Wèl oetdailt, mout rij te waark goan. Wèl veurganger is, dij mout zoks waark ainmoud wezen. Wèl n aander zien meedlieden vuilen let, dij mout dat mit blieder haarten doun. 09Joen laifde mout echt wezen. Aan t kwoad mout ie n hekel hebben, op t goie steld wezen. 10 Hol van nkander zo as bruiers en zusters doun. Perbaaier nkander veur te blieven in respekt veur mekoar. 11 Wees ieverg, nait slap aandraaid. Gaistkracht mout tou joe oet broezen. Dain joen Heer. 12 Loat de hoop joe monter holden. As ie in kniep kommen, zet deur. Blief geregeld beden. 13 Hebben Gods kinder woaraarns verlet om, help heur den. Wees ter op oet joen deur open te zetten. 14 Zegen wèl of joe achternoazitten. Joa, zegen heur, in stee van heur te vervluiken. 15 Wees blied mit wèl of blied binnen, en reer mit wèl of reren. 16 Beschaauw nkander as joens gelieken; heb t haart nait hoog, mor hol verslag mit t gewone volk. Denk nait, dat ie wieshaid in pacht hebben. 17 Vergel gain kwoad mit kwoad. Ie mouten t beste veurhebben mit ale mensken. 18 As t aaids kin en veur zo wied as t van joe ofhangt, hol vree mit ale mensken. 19 Neem t recht toch nait in aigen haand, mien laive mensken, mor loat roemte veur Gods straf. Der staait toch: "t Is aan mie, ain òf te stravven. Ik zel hom t betoald zetten," zegt de Heer. 20 Nee, aansom! "As dien vijand honger het, geef hom den eten; en as e dörst het, geef hom den drinken. Astoe dat dust, stoapelst doe hom glìnne kolen op kop." 21 Loat joe der deur t verkeerde nait onderkriegen. Krieg t verkeerde der onder deur t goie.

Braif aan Romaainen 13


01Elkenain mout zok schikken noar gezagsdroagers dij boven hom stoan. Elk gezag komt ja van God. Ook t gezag dat ter nou is, is deur God insteld. 02Wèl zok tegen t gezag verzet, dij het zok den ook verzet tegen wat God insteld het; en zokkent zellen doar zulm de straf veur kriegen. 03Dij dut wat goud is, huift veur overhaidspersonen nait baang wezen; nee, bloots dij verkeerd dut. Wilstoe leven zunder baang te wezen veur t gezag? Dou den t goie; den zel die t n pluumke geven. 04Overhaid staait ja in God zien dainst veur dien best. Mor astoe wat verkeerds ommaans hest, den magstoe baang wezen. t Is nait veur niks dat overhaid t sweerd hantaaiert. Dij staait ja in God zien dainst om aan n deugennait zien verdainde straf te geven. 05Doarom is t neudeg dat ie joe schikken, nait allain om straf te ontlopen, mor ook om n zuver gewaiten te holden. 06Om dij reden betoal ie toch ook belasten: gezagsdroagers stoan ja in God zien dainst en doar mouten ze aaltied veur kloarstoan. 07Geef elkenain wat hom toukomt: belasten en rechten wèl ie dat schuldeg binnen; zo ook respekt en eer aan wèl ie dat schuldeg binnen. 08Zörg der veur, dat gainain wat van joe te goud het ... behaalve den de laifde dij ie nkander schuldeg binnen. Wèl of van zien noaste holdt, dij het aan wet voldoan. 09Ale geboden: nait ontraauw wezen, nait doodsloagen, nait stelen, nait begeren, en wat veur geboden der ook nog meer binnen, kin ie onderbrengen bie dizze opdracht: "Doe zelst dien noaste krekt zo laif hebben as diezulm." 10 Laifde dut noaste gain kwoad; doarom voldut laifde aan wet. 11 Doar mout ie zoveulstemeer op verdocht wezen nou ie waiten, hou loat of t is. t Wordt nou toch wel ais tied om wakker te worden. Nou is ons redden dichterbie, as dou wie tou geleuf kwammen. 12 Naacht is wied hèn; t wordt al gaauw dag. Loat we doarom oetschaaiden mit wat in duustern bekonkeld wordt en woapens aandoun dij t licht verdroagen kinnen. 13 Loat we ons fersounlek aanstellen, zo as ie dat overdag doun. Nait zoepen en mit n dronkend stel stroat op; nait juchtern en joagen; gain roeziemoaken of hoantje-de-veurste speulen. 14 Dou de Heer Jezus Christus aan as klaid. Geef joen liggoam nait teveul wil; dat jagt joen lusten mor op.

Braif aan Romaainen 14


01Ie mouten dij swak staait in t geleuf der biehoalen. Mor nait om den mor aal te bekvechten over joen opvattens. 02De ain duurt t in t geleuf wel aan ales te eten; mor wèl swak is, et (enkeld) gruinte. 03Wèl mor tou et mag nait deelkieken op wèl wat stoan let. En dij leste mag dij eerste nait veroordailen; God het hom der ja biehoald. 04Wat verbeeldstoe die wel, dastoe over aandermans knecht oordailst? t Gaait zien aigen boas aan, of e in t èn blift of vaalt. En reken mor, dat e in t èn blift! De Heer het t ja in haand hom in t èn te holden. 05Veur d'ain is aine dag aander nait, mor veur d'aander binnen ze allemoal geliek. Loat elk veur zokzulm mor zien aigen overtugen hebben. 06Wèl veul mit n bepoalde dag op het, dij dut dat om de Heer. En zo dut ain dij et, dat ook om de Heer. Hai daankt God ja. Mor wèl t stoan let, dut dat ook om de Heer; hai daankt God ook. 07Leven dut gainain van ons ja veur aigen reken; en staarven dut gainain van ons veur aigen reken. 08As wie ja leven, den gaait dat de Heer aan; en as wie staarven, den gaait dat de Heer aan. Of we dus leven of staarven, wie binnen de Heer zienent. 09Doar is Christus ja veur sturven en weer leventeg worden: dat e boas wezen zol over doden en leventegen. 10 Mor doe, woar hoalstoe t recht vandoan dastoe dien bruier veroordailst of alderdeegs hom as n nulholtje behandelst? Altmoal zel we ja véúrkommen mouten veur Gods rechtbaank. 11 Der staait ja schreven: "Zo woar as ik leef, zegt de Heer, veur mie zel elk op knijen valen en elkenain zel der veur oetkommen dat ik God bin." 12 Zo zain ie mor: elk van ons zel zien doun en loaten veur God verantwoorden mouten. 13 Loat we der doarom mit oetschaaiden nkander te veroordailen. Mor zörg der laiver veur joen bruier niks in weeg te leggen doar e zok aan stöt of over stroekelt. 14 Deur mien baand mit de Heer Jezus bin k ter vaast van overtuugd: niks is oet zokzulm besmet. Allenneg wèl dat doarveur aanzugt, veur díj is t besmet. 15 As t dien bruier ja zeer dut dastoe t ain of t aander etst, den letstoe dien gedrag nait laanger deur laifde bepoalen. Deur wat ofstoe etst, magstoe ain nait omkommen loaten. Christus is ja veur hom sturven. 16 Van t beste dat ie hebben, mag niks lèlks te zeggen wezen. 17 Gods riek is ja nait: etendrinken, mor: gerechteghaid, vree en bliedschop, dij de hillege Gaist ons geft. 18 Wèl in dij dingen Christus daint, hom mag God geern lieden, en mensken hebben hom hoog. 19 Doarom mout we t aansturen op wat vree tegoude komt en doar we nkander mit veuroet helpen kinnen. 20 Breek Gods waark nait òf om wat eten. Ales mag den wel zuver wezen, mor as ain wat et doar n aander zok aan stöt, dat komt verkeerd. 21 t Zol goud wezen den mor gain vlaais te eten of wien te drinken of aans wat, doar dien bruier zok aan stöt. 22 Hestoé in t geleuf wel dij moud, hol dij den mor véúr die. God zugt dat ja wel. Gelokkeg man, dij n goud gewaiten het as e zien aigen doun en loaten keurt. 23 Mor wèl t mit zokzulm nait ains is en aal et, dij zien vonnes staait al vaast: (wat e dee) kwam ja nait oet zien geleuf op. Ales dat doar nait oet opkomt, is zunde.

Braif aan Romaainen 15


01Wie, dij wel wat hebben kinnen, binnen verplicht lu dij dat nait kinnen, op heur swakke punten wat in muit te kommen. Wie mouten nait doun wat óns zint. 02Elk van ons mout t zien noaste noar t zin doun, dat dij der beter van wordt en der staarker deur te stoan komt. 03Christus het ja ook nait doan wat of Hóm zinde. Nee, t ging mit hom zo as ter schreven staait: "t Schelden van mensken dij joe oetschelden doun, is op mie deelkommen." 04Aal wat of vrouger schreven wer, wer optaikend om ons n leske te leren. Zo zel we t volholden en ons deur de Schrift moud inspreken loaten. Ons verwachten hol we vaast. 05k Hoop dat God, dij joe kracht geft om vol te holden en joe moud insprekt, joe geven mag dat ie ainsgezind mitnkander leven zo as Christus Jezus ons aangeft. 06Den kin ie ain van zin en oet ain mond lof brengen aan God, de Voader van ons Heer Jezus Christus. 07Hoal nkander doarom aan, zo as Christus joé aanhoald het, tou eer van God. 08Dit wil ik joe zeggen: Christus is in dainst goan bie t Jeudse volk, om zain te loaten dat God veur zien woord staait; om beloftes in te lözzen dij aan heur voaders doan wazzen; 09en om haaidens der tou te brengen dat ze God priezen veur t meedlieden dat hai mit heur haar. Zo staait t ter ja: "Doarom zel k joe priezen bie haaidens en joen noam bezingen." 10 Op n aander stee staait: "Haaidens, wees blied mit hail zien volk." 11 En woaraarns aans: "Haaidenvolken, joe altmoal, pries de Heer en loat ale volken hom lof touzingen." 12 Den zegt Jesaja nog: "Den zel der n stamholder van Isaï wezen, ain dij in t èn komt dat e over haaidens regaaiert. Van hom zellen haaidens t verwachten doun." 13 Mag den God van wèl wie t verwachten, joe in t leuven ain en aal plezaaier en vree geven; zoveul, dat joen verwachten aalaan staarker wordt deur kracht van de hillege Gaist. 14 Nou bin ik, mien bruiers en zusters, ook oet miezulm wel wis van joe, dat ie tóch al rondom deugdelk binnen en meer as genog inzicht hebben om ook nkander terechtwiezen te kinnen. 15 Toch schrief ik joe n beetje astrant, om joen geheugen op te vrizzen. Dat komt van genoade dij God mie geven het, 16 dat ik as priester van Christus Jezus aan haaidens God zien haaileg evengelie bedainen mag. Den zol t ovver van dij haaidens God noar t zin worden, deurdat t haailegd was deur de hillege Gaist. 17 As ik den ook snaar van wat of ik veur God doan heb, den dou ik dat in t besef van mien baand mit Christus. 18 Ik zel t ja nait woagen t over aans wat te hebben as over dat wat Christus deur mie veurnkander kregen het: dat e haaidens der tou brochde te geheurzoamen. Dat gebeurde deur wat ik zee en dee. 19 Doar kwammen machtege taikens en wonders aan te pas, doar God zien Gaist mie kracht tou gaf. Van dij gevolgen, dat ik nou kloar bin mit t brengen van Christus zien bliede bosschop, van Jeruzalem òf, haildaal aan Illyrië tou. 20 Nou stel ik ter n eer in t evengelie nait te brengen op n stee doar Christus zien noam al nuimd is, om nait op aandermans fonnement te baauwen. 21 Nee, k wil mie holden aan wat ter schreven staait: "Dij gain bericht over hom had hebben, zellen t zain; en dij t nait heurd hebben, zellen der wait van kriegen." 22 Dat zodounde kwam der voak wat tussen as k noar joe tou wol. 23 Mor nou heb k in dizze kontrainen gain stee meer om te waarken. Sunt joar en dag heb ik ter zo'n zin aan had noar joe tou te goan 24 en (nou kin dat mooi aangoan) as ik noar Spanje raais. Ik hoop op deurraais joe op te zuiken. Den kin ie mie aan raais helpen doar noar tou, as k eerst aan joe mien haart n beetje ophoald heb. 25 Mor nou bin k onderwegens noar Jeruzalem tou om haailegen doar te ondersteunen. 26 t Leek lu oet Macedonië en Achaje ja goud tou aarme mensken maank haailegen in Jeruzalem wat tou te stoppen. 27 "t Leek heur goud tou," zeg ik, joa, mor ze stonden ook bie heur in t kriet! As haaidens ja dailen moggen in heur gaistelke riekdom, den mouten dij heur ook weer dainen mit heur eerdse riekdom. 28 Nou, as ik dit ofwaarkt heb en heur dizze opbrengst onder lood aanlangd heb, vertrek ik noar Spanje. Den kom ik bie joe langs. 29 En as ik noar joe tou kom, den kom ik mit n rije zegen van Christus. Doar bin k wis van! 30 Bruiers en zusters, nou dring ik ter bie joe op aan, mit n beroup op ons Heer Jezus Christus en op de laifde van de Gaist: span joe mit mie in en beed veur mie tot God. 31 Vroag of ik ongeleuvegen in Judea oet handen blieven mag. Dat mien ondersteunen dij veur Jeruzalem bestemd is, bie haailegen doar goud valen mag. 32 Den kin ik blied noar joe tou kommen, as God dat wil, en in joen gezelschop even oetpoesten. 33 Dat God, dij vree geft, mit joe altmoal wezen mag. Amen.

Braif aan Romaainen 16


01Ik rekomdaaier joe ons zuster Febe aan. Zai is dioak van gemainte in Kenchreeën. 02Neem heur op in de Heer zien noam, zo as dat heurt bie christenmensken. Help heur as zai joen hulp neudeg is. Zai het ook n bult lu hulpen. Miezulm ook!

03De groeten aan Prisca en Aquila, mien mitwaarkers in dainst van Jezus Christus. 04Zai binnen op haals òf veur mien levent op kommen. Doar binnen behaalve ikzulm, ook gemaintes oet haaidens heur dankboar veur. 05Ook de groeten aan gemainte dij in heur hoes bie nkander komt. De groeten aan Epenetes, dij k zo geern lieden mag. Hai is eerste oet Asia dij zok tou Christus bekeerd het. 06De groeten aan Maria. Dij het zo veur joe in schrip west! 07De groeten aan mien laandslu Andronikus en Junia, dij mit mie oppakt west hebben. Ze stoan goud aanschreven bie apostels en wazzen al eerder as ik christen worden. 08De groeten aan Ampliatus. Om zien baand mit de Heer mag k hom zo geern lieden. 09De groeten aan Urbanus, ons mitwaarker in dainst van Christus. En nait minder aan Stachys, mien beste vrund. 10 De groeten aan Apelles. Hai het zien manje stoan as n echte christen. De groeten aan Aristobulus zien volk. 11 De groeten aan mien laandsman Herodion. De groeten aan Narcissus zien volk. Zai heuren ook bie Christus. 12 De groeten aan Tryfena en Tryfosa, vraauwlu dij zo in schrip binnen in de Heer zien dainst. De groeten aan mien laive Persis, dij hail wat veur de Heer oet stro zet het. 13 De groeten aan Rufus, n biezunder christen, en aan zien moeke. Zai het veur mie ook n moeke west. 14 De groeten aan Asynkritus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas en dij aander bruiers bie heur. 15 Ook de groeten aan Filologus en Julia, aan Nereus en zien zuster, aan Olympas en ale christenmensken bie heur. 16 Dou nkander de groeten mit n haaileg doetje. Ale gemaintes van Christus doun joe ook de groeten.

17 Bruiers en zusters, ik vroag joe mit aandrang: hol lu in de goaten dij twijspaalk en aargernis aansteukeln, in stried mit wat joe biebrocht is. Zokkent mout ie mieden. 18 Lu van dat slag dainen Christus, ons Heer, ja nait, mor heur aigen lusten. Deur heur zuide en flaaiende proat loaten aargeloze mensken zok bie t bain pakken. 19 Elkenain het ter ja van heurd dat ie noar Gods woord lustern willen. Doarom bin k wies mit joe. Zo wil ik dat geern hebben: dat ie der schaarp op binnen t goie te doun en joe deur t kwoaie nait bevoelen loaten. 20 God, dij op vree oet is, zel Soatan al gaauw onder joen vouten vertrappen loaten. Dat genoade van Jezus, ons Heer, mit joe wezen mag!

21 k Mout joe de groeten overbrengen van Timoteüs, mien mitwaarker, en van mien laandslu Lucius, Jason en Sosipatrus.