Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Braif aan Romaainen Begun (1: 1- 7)   
Woarom of Paulus zo geern noar Rome tou wil (1: 8-17)   
Gods straf over goddelooshaid van haaidenwereld (1:18-32)   
Jeuden goan net zo min vrij oet (2: 1-11)   
Haaidens nait oordaild noar Jeuden heur wet (2:12-16)   
Van binnen mout ie Jeud wezen (2:17-29)   
God staait in zien recht, as E straft (3: 1-20)   
God sprekt vrij wèl op Jezus vertraauwt (3:21-30)   
Hou was dat onder t Olde Testement? (3:31-31)   
Oabraham, voader van ale geleuvegen (4: 1-25)   
Goie verwachtens noa God zien nij begun (5: 1-11)   
Gevolgen van Oadam zien doad en van Christus zienent (5:12-21)   
Van zunde òf: nou begunt n nij levent (6: 1-14)   
God zien dainst of in zunde zienent (6:15-23)   
Vrij van wet (7: 1- 6)   
Wet veur zunde (7: 7-26)   
Leven volgens de Gaist (8: 1-17)   
Glorie dij komt (8:18-30)   
God zien laifde (8:31-39)   
God is traauw aan zien woord (9: 1-29)   
t Oetverkoren volk en Christus (9:30-10:21)   
God het zien volk nait verstöt (11: 1-10)   
Izrel en redden van haaidens (11:11-24)   
Izrel wordt weer aannomen (11:25-36)   
Leven in God zien dainst (12: 1-21)   
Plichten tegenover t gezag (13: 1- 7)   
Plichten tegenover nkander (13: 8-14)   
Mekoar nait veroordailen (14: 1-15:6)   
Christus is veur Jeuden en haaidens (15: 7-13)   
Woarom Paulus schrift (15:14-21)   
Paulus zien plan om noar Rome te raaizen (15:22-33)   
Groutnizzen (16: 1-24)   
Lof aan God (16:25-27)   

God is traauw aan zien woord (9: 1-29)

Braif aan Romaainen 09


01t Is woar wat of ik nou zeg; Christus staait ter achter; ik laig nait. Mien gewaiten dat hillege Gaist in haand het, betuugt dat ook: 02der is wat, doar ik t slim stoer mit heb, doar ik aaldeur haartzeer om heb. 03Ik wol zulm wel as n vervlökte bie Christus vandoan stuurd worden, as ik doar mien bruiers, mien aigen vlaais en bloud, mit redden kon. 04t Binnen Isrelieten, ooit as kind aannomen, tou aanzain brocht. Der is mit heur ain en aandermoal n verbond aangoan, ze kregen wet, eredainst en touzeggens. 05Zai maggen oartsvoaders heurent nuimen. Oet heur stamt noar zien menselke kaant de Christus, dij t over ales te zeggen het, veur aiweg as God te priezen, zekerwoar!

06Nou mout ie nait mainen dat God gain woord holden het. "Israël", dat is ja nait: altmoal dij van Israël ofstammen. 07Dijent vörmen Abraham zien stam ook ja nait. Ze binnen wel altmoal kinder, mor "van joen stam zel je (allenneg) bie Isaak spreken kinnen." 08Dat betaikent: nait kinder dij Abraham zien bloud hebben, binnen Gods kinder. Nee, kinder dij touzegd binnen, gelden as Abraham zien stam. 09Der wer ja n touzeggen doan, dou God zee: "Ankom joar om distied kom ik weerom en den zel Sara n zeun hebben." 10 En nait allenneg bie heur lag dat zo, mor ook bie Rebekka. Doar ging t nog wel om kinder dij ainendezulfde man verwekt haar: ons veurvoader Isaak. 11a va 11-13va* Dou dij ja nog nait geboren wazzen en nog gain goud of verkeerd doan haren, 12b va va* wer tegen heur zegd: "Grootste zel knecht wezen bie lutjeste." 13 va va* (Net as ter ook staait:) "Jakob heb ik veurtrokken, Esau achteroet zet." 11b va va* Zo mos gelden blieven, dat God veuròf zien keus moakt, 12a va va* dij nait bepoald wordt deur wat mensken doun, mor deur hom dij joe ropt.

14 Wat zel we der den van zeggen? Mag we God van oneerlekhaid beschuldegen? Gain sproake van! 15 Hai zegt ja tegen Mozes: "Mit wèl of ik meedlieden hebben wil, dat zel ík waiten, en om wèl of ik mie bekommern wil, dat zel ík oetmoaken." 16 Dat zodounde: nait wèl of t wil, of der drok veur in de weer is, het t in haand, mor God, dij t mit joe te doun het. 17 De Schrift zegt ja tegen farao: "Nou krekt doarveur heb ik die weer in t èn kommen loaten, dat ik aan die zain loaten kon hou staark of ik bin en in haile wereld vernuimd worden zol." 18 Zo zain ie mor: as hai dat wil, het e meedlieden mit ain; mor as hai dat wil, kin e ain ook aalaan stiefkoppeger moaken.

19 Nou zel ie tegen mie zeggen: "Wat het e den nog te mòtjen? Het ooit ain tegenholden, wat of hai wol?" 20 Mor man! Wat verbeeldstoe die wel dastoe God in mond zitten duurst? Wat ain oet handen komt, zegt toch nait tegen wèl of t moakt het: "Woarom muikstoe mie nou zó?" 21 Is poddebakker sums gain boas over zien klaai? Mag e nait oet aigenste klaaikloet ain pot moaken veur pronk en n aander veur ombaalgen? 22 Stel nou ais: God wol geern zain loaten hou kwoad of e was en vernemen loaten, hou machteg; mor luit toch dij potten doar e kwoad op was, nog geworden, schoon dat ze der aan tou wazzen kepot gooid te worden. Zoveul geduld haar e! 23 En as e dat den ook nog doan het om zain te loaten mit houveul eer hai dij potten, doar e meedlieden mit haar, overloaden wol? Veur dij eer haar e ze vrouger al bestemd, 24 mor nou het e ze der ook tou roupen, nait allenneg oet Jeuden, mor ook oet haaidens. En dij potten dat bin wie! 25 Zo zegt e ook bie Hosea: "Den zel ik wat mien volk nait was: 'mien volk' nuimen, en t wicht dij k nait lieden mog: 'mien laiverd.' 26 Op t stee doar heur zegd was: 'Ie binnen mien volk nait!' doar zellen ze nuimd worden: 'kinder van God dij leeft.'" 27 En Jesaja ropt t over Israël oet: "Of binnen Israël zien zeuns in mennegte ook aan t zeezaand geliek, toch is t mor n stattje dat red worden zel. 28 Wat of de Heer aanzegd het, zel e doun op wereld; hai nemt de kòrtste weg en moakt doan waark." 29 t Is krekt as Jesaja eerder zegd het: "As de Heer, dij over zo'n troepenmacht beschikt, ons gain kinder overloaten haar, zol wie as Sodom worden wezen, aan Gomorra geliek."