Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Braif aan Romaainen Begun (1: 1- 7)   
Woarom of Paulus zo geern noar Rome tou wil (1: 8-17)   
Gods straf over goddelooshaid van haaidenwereld (1:18-32)   
Jeuden goan net zo min vrij oet (2: 1-11)   
Haaidens nait oordaild noar Jeuden heur wet (2:12-16)   
Van binnen mout ie Jeud wezen (2:17-29)   
God staait in zien recht, as E straft (3: 1-20)   
God sprekt vrij wèl op Jezus vertraauwt (3:21-30)   
Hou was dat onder t Olde Testement? (3:31-31)   
Oabraham, voader van ale geleuvegen (4: 1-25)   
Goie verwachtens noa God zien nij begun (5: 1-11)   
Gevolgen van Oadam zien doad en van Christus zienent (5:12-21)   
Van zunde òf: nou begunt n nij levent (6: 1-14)   
God zien dainst of in zunde zienent (6:15-23)   
Vrij van wet (7: 1- 6)   
Wet veur zunde (7: 7-26)   
Leven volgens de Gaist (8: 1-17)   
Glorie dij komt (8:18-30)   
God zien laifde (8:31-39)   
God is traauw aan zien woord (9: 1-29)   
t Oetverkoren volk en Christus (9:30-10:21)   
God het zien volk nait verstöt (11: 1-10)   
Izrel en redden van haaidens (11:11-24)   
Izrel wordt weer aannomen (11:25-36)   
Leven in God zien dainst (12: 1-21)   
Plichten tegenover t gezag (13: 1- 7)   
Plichten tegenover nkander (13: 8-14)   
Mekoar nait veroordailen (14: 1-15:6)   
Christus is veur Jeuden en haaidens (15: 7-13)   
Woarom Paulus schrift (15:14-21)   
Paulus zien plan om noar Rome te raaizen (15:22-33)   
Groutnizzen (16: 1-24)   
Lof aan God (16:25-27)   

Gevolgen van Oadam zien doad en van Christus zienent (5:12-21)

Braif aan Romaainen 05


12 Doarom kin we n vergelieken moaken. t Is deur ain mensk dat zunde in wereld kwam, en deur dij zunde de dood. Zo kreeg dood ale mensken te pakken. Doar kregen ze heur zunde mit betoald. 13 Veurdat wet kwam, was ter ja al wel zunde in wereld. Mor zunde wordt joe nait aanrekend, as ter gain wet is. 14 Nee, mor van Adam òf, aan Mozes tou het dood ook macht had over mensken dij heur zunde ja nait geliek stellen kinnen mit Adam zien overtreden. Nou staait dij model veur hom, dij kommen zol. 15 Toch kin dij misstap nait tegen genoadegoave aan. Al binnen deur ain zien misstap k-wait-nait-houveul mensken sturven, helftemeer is God zien genoade k-wait-nait-houveul mensken te goude kommen. En dat geldt zodounde ook van wat of hai in dij genoade van ain mensk, Jezus Christus, geft. 16 Wat dij aine deur zien zunde aanricht het, kin nait aan tegen (God zien) geschenk. Dou ja op dij aine zien doad t vonnes kwam, draaide dat oet op n veroordailen. Mor dou noa n haile bult misstappen God mit zien goave kwam, draaide t oet op vrijsproak. 17 Deur dij aine zien misstap mag den dood aan macht kommen wezen - deur dij aine! - zoveulstemeer zellen nou leventege mensken aan macht kommen deur dij aine: Jezus Christus. En dat geldt dijent, dij zoveul gunst touvaalt dat ze vrijsproak veur niks hebben. 18 Wie moaken reken op: net as t deur ain misstap veur ale mensken oetdraaide op n veroordailen, zo draaide t deur ain rechtveerdege doad veur ale mensken oet op vrijsproak. Doar wer heur t levent in gund. 19 Net as ja deur ain zien ongeheurzoamhaid k-wait-nait-houveul mensken zundoars werden, zo zellen deur ain zien geheurzoamhaid k-wait-nait-houveul mensken rechtveerdeg worden. 20 Nou is wet ter wel bie kommen, dat ter mor meer as misstap aan t licht kommen zol. Mor doar zunde aanwos, het genoade der nog n schep bovenop doan. 21 Den kin, net as zunde deur dood heur macht gelden dee, zo ook genoade deur vrijsproak heur macht gelden doun en ons zo aiweg levent geven deur Jezus Christus, ons Heer.