Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Braif aan Romaainen Begun (1: 1- 7)   
Woarom of Paulus zo geern noar Rome tou wil (1: 8-17)   
Gods straf over goddelooshaid van haaidenwereld (1:18-32)   
Jeuden goan net zo min vrij oet (2: 1-11)   
Haaidens nait oordaild noar Jeuden heur wet (2:12-16)   
Van binnen mout ie Jeud wezen (2:17-29)   
God staait in zien recht, as E straft (3: 1-20)   
God sprekt vrij wèl op Jezus vertraauwt (3:21-30)   
Hou was dat onder t Olde Testement? (3:31-31)   
Oabraham, voader van ale geleuvegen (4: 1-25)   
Goie verwachtens noa God zien nij begun (5: 1-11)   
Gevolgen van Oadam zien doad en van Christus zienent (5:12-21)   
Van zunde òf: nou begunt n nij levent (6: 1-14)   
God zien dainst of in zunde zienent (6:15-23)   
Vrij van wet (7: 1- 6)   
Wet veur zunde (7: 7-26)   
Leven volgens de Gaist (8: 1-17)   
Glorie dij komt (8:18-30)   
God zien laifde (8:31-39)   
God is traauw aan zien woord (9: 1-29)   
t Oetverkoren volk en Christus (9:30-10:21)   
God het zien volk nait verstöt (11: 1-10)   
Izrel en redden van haaidens (11:11-24)   
Izrel wordt weer aannomen (11:25-36)   
Leven in God zien dainst (12: 1-21)   
Plichten tegenover t gezag (13: 1- 7)   
Plichten tegenover nkander (13: 8-14)   
Mekoar nait veroordailen (14: 1-15:6)   
Christus is veur Jeuden en haaidens (15: 7-13)   
Woarom Paulus schrift (15:14-21)   
Paulus zien plan om noar Rome te raaizen (15:22-33)   
Groutnizzen (16: 1-24)   
Lof aan God (16:25-27)   

God staait in zien recht, as E straft (3: 1-20)

Braif aan Romaainen 03


01Wat het n Jeud den op aandern veur? En wat geft t dat je besneden binnen? 02Nog al wat! Over ale kanten! Allereerst al, dat God zien oetsproaken heur aanvertraauwd binnen. 03Wat zol t ook of hebben paardie lu ontraauw west? Zel heur ontraauw aan Gods traauw n èn moaken? 04Niks ter van! Op God kin je aan, dat is wis. Mor mensken binnen altmoal gemain. Zo staait ter ja schreven: "Dat ie mor geliek kriegen zollen mit wat ie noar veuren brengen, t plaait winnen as ze over joe oordailen." 05Mor as nou ons ongeliek God zien geliek bevestegt, wat mout we den zeggen? Nou even van mensken heur kaant bekeken: is t den nait oneerlek, dat God ons straf oplegt? 06Ho even! Hou zol God aans wereld oordailen kinnen? 07Joa, mor as toch mien leugen Gods eerliekhaid zoveul beter oetkommen let, dat zien aanzain der bie wint, woarom mout ik den nog straft worden, krekt of haar ík doar verkeerd aan doan? 08Is t den meschain zo: "Loat we mor doun wat verkeerd is, den kin der wat gouds van kommen," zo as ter van ons lasterd wordt en paardie lu ons in schounen schoeven? Wèl zukswat zeggen, hebben heur straf verdaind! 09Hou zit dat nou den: geef wie (Jeuden) n streepke veur? Haalf woar! Wie hebben zevens Jeuden net zo goud as Grieken veur vouten gooid, dat zunde heur altmoal onder doem het. 10 Zo as schreven staait: "Doar is ook nog gainain rechtveerdeg!

11 Der is nait ain mit begrip, der is nait ain dij t om God te doun is.

12 Altmoal binnen ze ofdwoald, ain veur aander deugennaiten worden.
Der is gainain dij goud dut,
nee, ook nog nait ain.

13 n Open graf, dat haalsgat van heur! Mit heur tong nemen ze joe te groazen.
Addervenien is t dat ze kwielen!

14 Heur mond staait noar aans niks as vluiken en gaal spijen!
15 Runnen kinnen ze, as ze op n moord oet binnen!
16 n Spoor van vernailen en ellèn loaten ze achter!
17 In vree mit n aander leven, doar waiten ze nait van!
18 Ontzag veur God hebben ze nait in t vezaaier!" 19 Nou wait we wel: ales wat wet zegt, dat zegt dij aan t adres van wèl of onder wet valen. Zo wordt elkenain mond stopt en staait haile wereld schuldeg veur God. 20 Deur t doun van wet kin ja gain mensk veur hom vrijoetgoan. Wet let joe ja zunde kennen.