Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Braif aan Romaainen Begun (1: 1- 7)   
Woarom of Paulus zo geern noar Rome tou wil (1: 8-17)   
Gods straf over goddelooshaid van haaidenwereld (1:18-32)   
Jeuden goan net zo min vrij oet (2: 1-11)   
Haaidens nait oordaild noar Jeuden heur wet (2:12-16)   
Van binnen mout ie Jeud wezen (2:17-29)   
God staait in zien recht, as E straft (3: 1-20)   
God sprekt vrij wèl op Jezus vertraauwt (3:21-30)   
Hou was dat onder t Olde Testement? (3:31-31)   
Oabraham, voader van ale geleuvegen (4: 1-25)   
Goie verwachtens noa God zien nij begun (5: 1-11)   
Gevolgen van Oadam zien doad en van Christus zienent (5:12-21)   
Van zunde òf: nou begunt n nij levent (6: 1-14)   
God zien dainst of in zunde zienent (6:15-23)   
Vrij van wet (7: 1- 6)   
Wet veur zunde (7: 7-26)   
Leven volgens de Gaist (8: 1-17)   
Glorie dij komt (8:18-30)   
God zien laifde (8:31-39)   
God is traauw aan zien woord (9: 1-29)   
t Oetverkoren volk en Christus (9:30-10:21)   
God het zien volk nait verstöt (11: 1-10)   
Izrel en redden van haaidens (11:11-24)   
Izrel wordt weer aannomen (11:25-36)   
Leven in God zien dainst (12: 1-21)   
Plichten tegenover t gezag (13: 1- 7)   
Plichten tegenover nkander (13: 8-14)   
Mekoar nait veroordailen (14: 1-15:6)   
Christus is veur Jeuden en haaidens (15: 7-13)   
Woarom Paulus schrift (15:14-21)   
Paulus zien plan om noar Rome te raaizen (15:22-33)   
Groutnizzen (16: 1-24)   
Lof aan God (16:25-27)   

Woarom of Paulus zo geern noar Rome tou wil (1: 8-17)

Braif aan Romaainen 01


08Om te begunnen daank ik mien God deur Jezus Christus veur joe altmoal. In haile wereld hebben ze t ja over joen geleuf. 09God, dij k van haarten dain deur t evengelie van zien Zeun te verkundegen, is mien getuge dat ik aalgedureg joe nuim, 10 zo voak as k beden dou. Den vroag ik of ik nou asjeblieft ais gelegenhaid kriegen mag, mit God zien toustemmen, bie joe te kommen. 11 k Zai der ja noar oet joe ais te trevven. Den kon k joe n gaistelke goave oetdailen, dij joe as steunder dainen kon. 12 Dat mout ie zo verstoan: den kon ik maank joe tougelieks mit joe opmonterd worden; ik deur joen geleuf en ie deur mienent. 13 Ie maggen gerust waiten, bruiers en zusters, dat ik k-wait-nait-hou-voak van plan west heb joe op te zuiken. Mor aan nou tou kwam der ieder bòt weer wat tussen. Ik wol ja ook bie joe geern wat vrucht zain, krekt as bie aander haaidenvolken. 14 Grieken en nait-Grieken, geleerden en slicht volk hebben wat van mie te goud. 15 Doarom heb ik ter zo'n zin aan, ook aan joe in Rome bliede bosschop te brengen.

16 k Schoam mie ja nait veur t evengelie. t Is n kracht van God, bedould as behold veur elk dij leuft; t allereerst veur Jeuden, en den veur Grieken. 17 Doar komt Gods vrijsproak ja in aan t licht, op grond van geleuf, en veur elk dij leuft, zo as dij tekst zegt: "Rechtveerdege zel deur geleuf leven."