Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Handelingen van apostels Inlaaiden (1: 1- 3)   
Hillege Gaist beloofd (1: 4- 5)   
Hemelvoart (1: 6-11)   
Judas zien opvolger (1:12-26)   
Pinkster (2: 1-13)   
Petrus zien tousproak (2:14-43)   
t Levent in eerste gemainte (2:44-47)   
n Verlamde man beder moakt (3: 1-10)   
Petrus zien tousproak in tempel (3:11-26)   
Petrus en Johannes veur Hoge Road (4: 1-31)   
Hou of t ter in gemainte heer gaait (4:32-37)   
Ananias en Saffira (5: 1-11)   
Taikens en wonders (5:12-16)   
Apostels worden vervolgd (5:17-25)   
Apostels veur Hoge Road (5:26-42)   
Aanstellen van dioakens (6: 1- 7)   
Stéfanus wordt oppakt (6: 8-15)   
Stéfanus zien tousproak (7: 1-53)   
Stéfanus zien dood (7:54-60)   
Saulus zit achter gemainte aan (8: 1- 3)   
Bliede Bosschop in Samerioa (8: 4-25)   
Koamerheer oet Ethiopie (8:26-40)   
Saulus zien bekeren (9: 1-22)   
Saulus weerom noar Jeruzelem tou (9:23-30)   
Gemainte gruit in vree (9:31-43)   
Cornelius (10: 1-48)   
Petrus verantwoordt zok (11: 1-18)   
Eerste christengemainte oet Jeuden en haaidens (11:19-30)   
Herodes vervolgt gemainte (12: 1-19)   
Herodes zien dood (12:20-24)   
Bárnabas en Saulus worden oetzonden (12:25-13:12)   
Noar Antiochie en Pisidie (13:13-52)   
Ikonium (14: 1- 6)   
Lystra (14: 7-20)   
Weerom noar Antiochie (14:20-28)   
Vergoadern in Jeruzele (15: 1-34)   
Paulus en Bárnabas oet nkander (15:35-40)   
In Derbe en Lystra (15:41-16: 5)   
Noar Macedonie (16: 6-12)   
Filippi (16:12-40)   
Tesseloníkoa (17: 1- 9)   
Beréa (17:10-15)   
Athene (17:16-34)   
Korinte (18: 1-17)   
Weerom noar Antiochie en Oazie (18:18-28)   
Paulus in Efeze (19: 1-12)   
Skevas zien zeuns (19:13-22)   
Opschudden in Efeze (19:23-40)   
Macedonie en Griekenlaand (20: 1-12)   
Paulus zien ofschaaid in Milete (20:13-38)   
Paulus in Tyrus en Caeseréoa (21: 1-16)   
Pulus bie Jakobus (21:17-26)   
Paulus wordt oppakt (21:27-40)   
Paulus sprekt Jeuden tou (21:40-22:30)   
Paulus veur Hoge Road (23: 1-11)   
Komplöt tegen Paulus (23:12-22)   
Paulus noar Caeseréoa (23:23-35)   
Paulus veur Felix (24: 1-23)   
Felix holdt verslag mit Paulus (24:24-26)   
Festus volgt Felix op (24:27-25: 6)   
Paulus veur Festus (25: 7-12)   
Festus vragt Agrippa om road (25:13-22)   
Paulus veur Agrippa (25:23-26:32)   
Paulus op transport (27: 1-13)   
Störm en schipbreuk (27:14-44)   
Malta (28: 1-10)   
Noar Rome tou (28:11-31)   

Paulus veur Agrippa (25:23-26:32)

Handelingen van apostels 25


23 Aanderdoags kwammen Agrippa en Bernice der mit n bult verteun aanzetten. Dou ze in geheurzoal goan wazzen mit hoge ofsieren en vernoamste lu van stad, wer Paulus op Festus zien odder veurlaaid. 24 Festus zee: "Keunenk Agrippa en aal aander gasten! Doar zain ie nou de man om wèl of Jeuden zok in Jeruzalem en hier massoal bie mie aandaind hebben. Ze verzekerden mit klem, hai mog nait laanger in leven blieven. 25 Nou haar k wel deurkregen dat e niks doan het doar of doodstraf op staait. Mor dou e zulm in beroup ging bie ons kaaizer, heb k besloten hom doar hèn te sturen. 26 Toch kin ik kaaizer niks over hom schrieven doar of e hòl aan het. Doarom heb ik hom veur joe brengen loaten, en benoam veur joe, keunenk Agrippa. Den wait ik noa dit onderzuik teminnent wat of k schrieven mout. 27 t Het, ducht mie, ja gain zin n gevangene te sturen zunder aan te geven, wat veur aanklachten tegen hom inbrocht binnen."

Handelingen van apostels 26


01Agrippa zee tegen Paulus: "t Woord is aan joe om veur joezulm te plaaiten." Dou stook Paulus zien haand oet en verweerde zok zo: 02"Dat ik over ale aanklachten dij Jeuden tegen mie inbrocht hebben, mie vandoag veur joe, keunenk Agrippa, verantwoorden zel, beschaauw k as n veurrecht. 03Ie binnen ja wonderwel op hoogte van ale zeden en striedvroagen onder Jeuden. Doarom verzuik ik joe mie geduldeg aan te heuren. 04Nou den: hou of mien levent van jongs òf aan west het, waiten ale Jeuden. t Het zok ja van begun òf aan ofspeuld maank mien volk, alderdeegs in Jeruzalem. 05Zai kennen mie al van vrouger en as ze willen, kinnen ze getugen dat ik leefd heb noar strengste richten van ons godsdainst, as Farizeeër. 06Nou wor ik hier berecht om hoop op wat of God aan ons veurolders beloofd het. 07Dat is nou krekt wat of ons twaalfstammenvolk hoopt te beleven deur hom onverdrutzoam dag en naacht te dainen. Dij hoop, keunenk, doar wor ik deur Jeuden om aankloagd! 08Woarom wil joen volk ter nait aan dat God doden opwekt? 09Mor nee, ik haar besloten fèl tegen Jezus van Nazaret zien noam tekeer te goan. 10 Dat dee ik den ook in Jeruzalem. Veul haailegen heb ik in gevangenizzen opsloten. Macht doarover kreeg k van opperpriesters. En as ze ombrocht worden zollen, heb ik mien stem doaraan geven. 11 Deur heur òf te stravven perbaaierde ik in ale sinagoges heur te dwingen God te vervluiken. Zo deurhèn vergraimd was k op heur, dat ik heur alderdeegs in steden boeten ons laand achternoa zat. 12 Zo raaisde ik n keer mit volmacht en opdracht van opperpriesters noar Damascus. 13 t Was om mirregstied, keunenk, dat k onderwegens n licht oet hemel zag. t Was fèller as zun en t omstroalde mie en mien raaisgenoten. 14 Altmoal vuil wie op grond. Dou heurde ik n stem in t Hebreeuws tegen mie zeggen: 'Saul, Saul, woarom vervolgst doe mie? t Komt haard aan, astoe kont tegen krub zetst.' 15 Ik zee: 'Wèl bin ie, Heer?' De Heer zee: 'Ik bin Jezus, dijstoe vervolgst. 16 Mor kom in t èn: moak dastoe weer aan loop komst! Doarom heb ik mie ja aan die zain loaten: om die te kaizen as knecht en getuge van wat ofstoe van mie zain hest en nog van mie te zain kriegen zelst. 17 Ik zel die doarbie oet handen holden van t volk en van haaidens doar of ik die noar tou stuur 18 om heur ogen open te moaken, dat ze zok van t duustern noar t licht toukeren en van Soatan zien macht noar God tou. Den worden heur zunden deurdoan en kriegen ze, deur in mie te leuven, n aarfdail maank mensken dij God veur zok ofzunderd het.' 19 Zo komt t, keunenk Agrippa, dat ik aan dit vizioun oet hemel nait ongeheurzoam west heb. 20 Mor eerst aan mensken in Damascus en Jeruzalem, en dou in t haile Jeudse laand en aan haaidens heb ik verkundegd, ze zollen van gedachten veraandern en zok noar God toukeren en den ook n levent laaiden doar of dij veraandern aan te zain is. 21 Dat is reden woarom of Jeuden mie in tempel grepen hebben en perbaaierden mie omhaals te brengen. 22 Mor God het mie hulpen. Zo kon ik t aan vandoag tou volholden en getugen aan klaain en groot. Doarbie zeg k aans niks as wat of profeten en Mozes zegd hebben dat gebeuren zol. 23 Dat is: dat Messias lieden mos en dat e as eerste van doden dij oet t graf opstoan, t licht verkundegen zol aan dit volk en aan aander volken." 24 Dou Paulus zok zo aan t verdedegen was, raip Festus haile haard: "Bist gek, Paulus! Aal dien geleerdhaid is die in kop sloagen!" 25 "Nee, excellenzie," zee Paulus, "ik bin nait gek, nikstervan! Ik zeg woarhaid en k wait wat of k zeg. 26 Keunenk wait hier ja van en k huif mie nait inholden as k tegen hom spreek. Ik kin ja nait leuven dat ain van dizze dingen aan hom verbiegoan is. Dit het zok ja nait aan t voutenèn ofspeuld. 27 Leuf ie profeten, keunenk Agrippa? Dat dou ie! Dat wait ik!" 28 Mor Agrippa zee tegen Paulus: "Denk ie dat t zo makkelk gaait mie te beproaten en n christen van mie te moaken?" 29 "Ik wol God wel beden," zee Paulus, "dat nait allenneg ie, mor aal dijent dij vandoag noar mie lustern doun, of t nou makkelk gaait of stoer, zo werden as ik bin. Mor den vanzulm zunder dizze kettens." 30 Dou kwam keunenk in t èn en goeverneur ook, mit Bernice en t haile gezelschop. 31 Dou ze tou zoal oetgingen, zeden ze tegen nkander: "Dizze man dut niks doar dood of gevangenisstraf op staait." 32 Agrippa zee tegen Festus: "Man haar al vrij wezen kind as e zok nait op kaaizer beroupen haar."