Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Handelingen van apostels Inlaaiden (1: 1- 3)   
Hillege Gaist beloofd (1: 4- 5)   
Hemelvoart (1: 6-11)   
Judas zien opvolger (1:12-26)   
Pinkster (2: 1-13)   
Petrus zien tousproak (2:14-43)   
t Levent in eerste gemainte (2:44-47)   
n Verlamde man beder moakt (3: 1-10)   
Petrus zien tousproak in tempel (3:11-26)   
Petrus en Johannes veur Hoge Road (4: 1-31)   
Hou of t ter in gemainte heer gaait (4:32-37)   
Ananias en Saffira (5: 1-11)   
Taikens en wonders (5:12-16)   
Apostels worden vervolgd (5:17-25)   
Apostels veur Hoge Road (5:26-42)   
Aanstellen van dioakens (6: 1- 7)   
Stéfanus wordt oppakt (6: 8-15)   
Stéfanus zien tousproak (7: 1-53)   
Stéfanus zien dood (7:54-60)   
Saulus zit achter gemainte aan (8: 1- 3)   
Bliede Bosschop in Samerioa (8: 4-25)   
Koamerheer oet Ethiopie (8:26-40)   
Saulus zien bekeren (9: 1-22)   
Saulus weerom noar Jeruzelem tou (9:23-30)   
Gemainte gruit in vree (9:31-43)   
Cornelius (10: 1-48)   
Petrus verantwoordt zok (11: 1-18)   
Eerste christengemainte oet Jeuden en haaidens (11:19-30)   
Herodes vervolgt gemainte (12: 1-19)   
Herodes zien dood (12:20-24)   
Bárnabas en Saulus worden oetzonden (12:25-13:12)   
Noar Antiochie en Pisidie (13:13-52)   
Ikonium (14: 1- 6)   
Lystra (14: 7-20)   
Weerom noar Antiochie (14:20-28)   
Vergoadern in Jeruzele (15: 1-34)   
Paulus en Bárnabas oet nkander (15:35-40)   
In Derbe en Lystra (15:41-16: 5)   
Noar Macedonie (16: 6-12)   
Filippi (16:12-40)   
Tesseloníkoa (17: 1- 9)   
Beréa (17:10-15)   
Athene (17:16-34)   
Korinte (18: 1-17)   
Weerom noar Antiochie en Oazie (18:18-28)   
Paulus in Efeze (19: 1-12)   
Skevas zien zeuns (19:13-22)   
Opschudden in Efeze (19:23-40)   
Macedonie en Griekenlaand (20: 1-12)   
Paulus zien ofschaaid in Milete (20:13-38)   
Paulus in Tyrus en Caeseréoa (21: 1-16)   
Pulus bie Jakobus (21:17-26)   
Paulus wordt oppakt (21:27-40)   
Paulus sprekt Jeuden tou (21:40-22:30)   
Paulus veur Hoge Road (23: 1-11)   
Komplöt tegen Paulus (23:12-22)   
Paulus noar Caeseréoa (23:23-35)   
Paulus veur Felix (24: 1-23)   
Felix holdt verslag mit Paulus (24:24-26)   
Festus volgt Felix op (24:27-25: 6)   
Paulus veur Festus (25: 7-12)   
Festus vragt Agrippa om road (25:13-22)   
Paulus veur Agrippa (25:23-26:32)   
Paulus op transport (27: 1-13)   
Störm en schipbreuk (27:14-44)   
Malta (28: 1-10)   
Noar Rome tou (28:11-31)   

Felix holdt verslag mit Paulus (24:24-26)

Handelingen van apostels 24


01Vief doag loater kwam opperpriester Ananias mit n stokkewat oldsten en avvekoat Tertullus. Zai dainden bie goeverneur n aanklacht tegen Paulus in. 02Dou dij veurroupen was, begunde Tertullus zien aanklacht mit dizze woorden: "Excellenzie! Ie zörgen der veur dat wie in ale vree leven kinnen. Deur joen veuroetzainde blik kommen hier n bult veraanderns doar ons volk wil van het. 03Dat wil we geern en bie elke gelegenhaid mit grode dankboarhaid erkennen. 04Mor k wil joe nait te laank opholden. Doarom verzuik ik joe, inschikkelk as ie binnen, ons aan te heuren. Wie zellen t kòrt moaken. 05Wie hebben noamelk vaststeld dat dizze man gewoonweg n pest is. Onder ale Jeuden in haile wereld moakt e rebulie. Hai is n veurman van pertij van Nazireeërs. 06Hai het alderdeegs perbaaierd ons tempel te schenden. Dou heb we hom grepen.f + Aander handschriften hebben hier: "Wie wollen hom ja noar ons wet berechten. 7 Mor kommedant Lysias is tussenbaaident kommen en het hom mit geweld ons tou handen oethoald. Hai het bevel geven dat aankloagers mor noar joe tougoan mozzen."f* 08As ie hom ondervroagen, kin ie zulm van hom gewoarworden hou of t zit mit aal dij dingen doar of wie hom van beschuldegen." 09Ook Jeuden luiten heur instemmen blieken. "Zo zit t," zeden ze. 10 Dou goeverneur hom mit n knik bedud haar dat e t woord nemen mog, ging Paulus der zo op in: "Ie spreken al joaren laank recht over dit volk. Dat wait k en doarom plaait ik vol goie moud veur mien zoak. 11 Ie kinnen ja noagoan dat t nog mor twaalf doag leden is dat ik weer in Jeruzalem kwam om God aan te beden. 12 Dat ik mit ain in diskuzzie was of n volksoploop veroorzoakte, doar hebben ze mie nait op trappaaierd: in tempel nait, in sinagoges nait, in stad nait. 13 Net zo min kinnen ze joe bewiezen overleggen van dat, doar of ze mie nou van beschuldegen. 14 Bekennen wil k joe dit: volgens dij Weg, 'sekte' nuimen zai t, op dij menaaier, dain ik ons veurolders heur God. Evenzogoud leuf ik ales wat of mit wet overainstemt en in profeten heur bouken staait 15 en verwacht ik van God t zulfde wat of dizze manlu hier ook verwachten doun: dat ter n opstanden van rechtveerdegen en onrechtveerdegen wezen zel. 16 Wat dat aangaait dou k, net zo goud as zai, mien best altied n zuver gewaiten te holden veur God en mensken. 17 Noa verschaaiden joar bin k hier weeromkommen om goaven òf te droagen aan mien volk en ovvers te brengen. 18 Doar zagen ze mie in tempel mit aan gaang dou k mie zuvern loaten haar. Der was gain sproake van mennegte of rebulie om mie tou. 19 Der wazzen wel n poar Jeuden oet Asia bie ... joa, ainlieks haren dij veur joe verschienen mouten om mie aan te kloagen, as ze wat tegen mie hebben. 20 Of loaten aans dizze manlu zulm zeggen aan wat veur misdoad zai mie schuldeg vonden hebben dou k veur Hoge Road ston. 21 Of t mos al om dij aine oetsproak goan dij k ter oet gooide dou k middenmaank heur ston: 'Over opstanden van doden stoa k vandoag veur joe terecht.'" 22 Dou besloot Felix, schoon dat e oardeg goud van Weg op hoogte was, heur zoak te verdoagen. "Zo gaauw as kommedant Lysias komt, zel k in joen zoak oetsproak doun," zee e. 23 Aan ofsier gaf e odder hom vaast te holden, mor onder licht arrest. Zien aigen volk mog e niks in weeg leggen as dij hom aargenswoar mit helpen wollen. 24 n Poar doag loater kwam Felix doar mit zien vraauw Drusilla. Dat was n Jeudske. Hai luit Paulus hoalen en lusterde noar wat of hai over t geleuf in Christus Jezus vertelde. 25 Mor dou e t ter over haar dat je rechtveerdeg leven mouten en joezulm onder bedwang holden en dat ter n oordail komt, kreeg Felix t benaauwd. "Goa mor eerst vot," zee e, "as mie t oetkomt, zel k joe wel weer hoalen loaten." 26 Ondertussen hoopte hai der op dat e geld van Paulus kriegen zol. Doarom luit e Paulus nog al gaauw ais bie zok kommen om mit hom te proaten.