Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Handelingen van apostels Inlaaiden (1: 1- 3)   
Hillege Gaist beloofd (1: 4- 5)   
Hemelvoart (1: 6-11)   
Judas zien opvolger (1:12-26)   
Pinkster (2: 1-13)   
Petrus zien tousproak (2:14-43)   
t Levent in eerste gemainte (2:44-47)   
n Verlamde man beder moakt (3: 1-10)   
Petrus zien tousproak in tempel (3:11-26)   
Petrus en Johannes veur Hoge Road (4: 1-31)   
Hou of t ter in gemainte heer gaait (4:32-37)   
Ananias en Saffira (5: 1-11)   
Taikens en wonders (5:12-16)   
Apostels worden vervolgd (5:17-25)   
Apostels veur Hoge Road (5:26-42)   
Aanstellen van dioakens (6: 1- 7)   
Stéfanus wordt oppakt (6: 8-15)   
Stéfanus zien tousproak (7: 1-53)   
Stéfanus zien dood (7:54-60)   
Saulus zit achter gemainte aan (8: 1- 3)   
Bliede Bosschop in Samerioa (8: 4-25)   
Koamerheer oet Ethiopie (8:26-40)   
Saulus zien bekeren (9: 1-22)   
Saulus weerom noar Jeruzelem tou (9:23-30)   
Gemainte gruit in vree (9:31-43)   
Cornelius (10: 1-48)   
Petrus verantwoordt zok (11: 1-18)   
Eerste christengemainte oet Jeuden en haaidens (11:19-30)   
Herodes vervolgt gemainte (12: 1-19)   
Herodes zien dood (12:20-24)   
Bárnabas en Saulus worden oetzonden (12:25-13:12)   
Noar Antiochie en Pisidie (13:13-52)   
Ikonium (14: 1- 6)   
Lystra (14: 7-20)   
Weerom noar Antiochie (14:20-28)   
Vergoadern in Jeruzele (15: 1-34)   
Paulus en Bárnabas oet nkander (15:35-40)   
In Derbe en Lystra (15:41-16: 5)   
Noar Macedonie (16: 6-12)   
Filippi (16:12-40)   
Tesseloníkoa (17: 1- 9)   
Beréa (17:10-15)   
Athene (17:16-34)   
Korinte (18: 1-17)   
Weerom noar Antiochie en Oazie (18:18-28)   
Paulus in Efeze (19: 1-12)   
Skevas zien zeuns (19:13-22)   
Opschudden in Efeze (19:23-40)   
Macedonie en Griekenlaand (20: 1-12)   
Paulus zien ofschaaid in Milete (20:13-38)   
Paulus in Tyrus en Caeseréoa (21: 1-16)   
Pulus bie Jakobus (21:17-26)   
Paulus wordt oppakt (21:27-40)   
Paulus sprekt Jeuden tou (21:40-22:30)   
Paulus veur Hoge Road (23: 1-11)   
Komplöt tegen Paulus (23:12-22)   
Paulus noar Caeseréoa (23:23-35)   
Paulus veur Felix (24: 1-23)   
Felix holdt verslag mit Paulus (24:24-26)   
Festus volgt Felix op (24:27-25: 6)   
Paulus veur Festus (25: 7-12)   
Festus vragt Agrippa om road (25:13-22)   
Paulus veur Agrippa (25:23-26:32)   
Paulus op transport (27: 1-13)   
Störm en schipbreuk (27:14-44)   
Malta (28: 1-10)   
Noar Rome tou (28:11-31)   

Paulus sprekt Jeuden tou (21:40-22:30)

Handelingen van apostels 21


40 Dat kreeg e. Dou gaf Paulus dij nou boven aan trappens ston, n taiken en dou t rusteg worden was, sprak e heur tou in t Hebreeuws:

Handelingen van apostels 22


01"Bruiers en voaders, luster noar wat of ik nou tegen joe zeggen wil om mie te verdedegen." 02Dou ze heurden dat e heur in t Hebreeuws aantoalde, werden ze nog stiller. 03"Ik bin n Jeud," zee e, "in Tarsus in Cilicië geboren, mor in dizze stad grootbrocht; aan Gamaliël zien vouten streng opvud volgens ons olders heur wet. k Was net zo'n fanetieke aanhanger van God as ie nou binnen. 04Mensken van dizze Weg heb k achtervolgd totdat k ze doodmoakt haar. Ik pakte ze op en zette ze in t gevang, manlu en vraauwlu. 05Dat kin opperpriester van mie getugen en haile road van oldsten. Van heur kreeg k alderdeegs braiven mit veur mien raais noar bruiers in Damascus. Ik haar ja in t zin ook lu doar in boeien noar Jeruzalem tou te brengen. Den konden ze doar straft worden. 06Mor wat gebeurde der? Onderwegens dou k al stoef bie stad Damascus was, t was om mirregstied, omstroalde mie inains n fèl licht oet hemel. 07k Vuil op grond en heurde n stem tegen mie zeggen: 'Saul, Saul, woarom vervolgst doe mie zo?' 08k Antwoordde: 'Wèl bin ie, Heer?' 'Ik bin Jezus van Nazaret,' zee e. 'dijstoe vervolgst.' 09Dij bie mie wazzen, zagen t licht aal, mor heurden stem nait van wèl of mit mie pruit. 10 k Zee: 'Wat mout k doun, Heer?' 'Kom in t èn,' zee de Heer tegen mie, 'en goa noar Damascus tou. Doar zelst inlicht worden over ale opdrachten dijstoe oet te voeren hest.' 11 Vanwegens dat fèlle licht kon k niks meer zain. Doarom pakten lu dij bie mie wazzen mie bie haand om mie te laaiden. Zo kwam k in Damascus. 12 Nou was doar n zekere Ananias, dij vroom noar wet leefde. Hai ston bie ale Jeuden doar goud aanschreven. 13 Dij kwam noar mie tou en zee: 'Saul, bruier, kiek mie ais aan.' Op t aigenste ogenblik zag ik hom. 14 'Ons veurolders heur God,' zee e, 'het joe der veur oetzöcht om deur te kriegen wat of hai wil en de rechtveerdege te zain te kriegen en deur hom persoonlek aansproken te worden. 15 Ie mouten ja veur hom getuge wezen bie ale mensken van wat of ie zain en heurd hebben. 16 Nou den, wat zoes ie nog laanger? In de bainen, roup zien noam aan en loat joe deupen en joen zunden ofwasken.' 17 Dou k noar Jeruzalem weeromgoan was, gebeurde t onder t beden in tempel dat ik boeten miezulm ruik 18 en hom zag. Hai zee tegen mie: 'Moak dast votkomst! Gaauw hier tou Jeruzalem oet! Ze zellen ja toch nait aannemen wat ofstoe over mie vertelst.' 19 'Mor, Heer,' zee ik, 'lu hier waiten toch dat ik ter mien waark van muik overaal in sinagoges mensken dij in joe leufden, gevangen te zetten en òf te tiggeln. 20 Dou joen getuge Stefanus omhaals brocht wer, dat ik ter ook bie ston en t ter mit ains was en op klaaier paasde van lu dij hom doodmuiken?' 21 ' Goa op pad!' zee e. 'Ik wil die ja wied hiervandoan noar haaidens tousturen.'" 22 Aan dizze woorden tou bleven ze noar hom lustern. Mor dou begunden ze haard te roupen: "Moak hom van kaant! Zokkent is t levent nait weerd!" 23 Dou ze zo begunden te roazen, mit heur klaaier te gooien en stof in lucht te smieten, 24 gaf kommedant odder hom in kezèrn te brengen. Hai zee, ze zollen hom onder sloagen n verheur ofnemen. Den kon hai te waiten kommen om wat veur reden ze zo tegen hom tekeergingen. 25 Mor dou ze hom laankoet veurover trokken haren om hom mit raimen òf te tiggeln, zee Paulus tegen ofsier dij dainst haar: "Mag ie n Romaains börger wel giezeln en dat zunder dat e veroordaild is?" 26 Dou ofsier dat heurde, ging dij noar kommedant tou en brochde hom dat over. "Wat heb ie nou ommaans?" zee e. "Dij man is ja n Romaain!" 27 Kommedant op Paulus òf. "Heur es!" zee e, "bin ie n Romaain?" "Joa," zee dij. 28 Dou kommedant weer: "Mie het t nog n kaptoal kost dat börgerrecht te kriegen." "Mor ik," zee Paulus, "bin alderdeegs as Romaains börger geboren!" 29 Op slag huilen lu dij Paulus verheuren zollen, handen thoes. En ook kommedant begunde hom te kniepen nou e deurkregen haar dat e mit n Romaain te doun haar en dat e dij toch n zet vastholden haar. 30 Toch wol e wel ais persies waiten woar of e deur Jeuden van beschuldegd wer. Doarom luit e hom aanderdoags tou t gevang oethoalen. Opperpriesters en haile road gaf e odder bie nkander te kommen. Dou luit e Paulus doar ook hènbrengen en bie heur veurlaaiden.