Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Handelingen van apostels Inlaaiden (1: 1- 3)   
Hillege Gaist beloofd (1: 4- 5)   
Hemelvoart (1: 6-11)   
Judas zien opvolger (1:12-26)   
Pinkster (2: 1-13)   
Petrus zien tousproak (2:14-43)   
t Levent in eerste gemainte (2:44-47)   
n Verlamde man beder moakt (3: 1-10)   
Petrus zien tousproak in tempel (3:11-26)   
Petrus en Johannes veur Hoge Road (4: 1-31)   
Hou of t ter in gemainte heer gaait (4:32-37)   
Ananias en Saffira (5: 1-11)   
Taikens en wonders (5:12-16)   
Apostels worden vervolgd (5:17-25)   
Apostels veur Hoge Road (5:26-42)   
Aanstellen van dioakens (6: 1- 7)   
Stéfanus wordt oppakt (6: 8-15)   
Stéfanus zien tousproak (7: 1-53)   
Stéfanus zien dood (7:54-60)   
Saulus zit achter gemainte aan (8: 1- 3)   
Bliede Bosschop in Samerioa (8: 4-25)   
Koamerheer oet Ethiopie (8:26-40)   
Saulus zien bekeren (9: 1-22)   
Saulus weerom noar Jeruzelem tou (9:23-30)   
Gemainte gruit in vree (9:31-43)   
Cornelius (10: 1-48)   
Petrus verantwoordt zok (11: 1-18)   
Eerste christengemainte oet Jeuden en haaidens (11:19-30)   
Herodes vervolgt gemainte (12: 1-19)   
Herodes zien dood (12:20-24)   
Bárnabas en Saulus worden oetzonden (12:25-13:12)   
Noar Antiochie en Pisidie (13:13-52)   
Ikonium (14: 1- 6)   
Lystra (14: 7-20)   
Weerom noar Antiochie (14:20-28)   
Vergoadern in Jeruzele (15: 1-34)   
Paulus en Bárnabas oet nkander (15:35-40)   
In Derbe en Lystra (15:41-16: 5)   
Noar Macedonie (16: 6-12)   
Filippi (16:12-40)   
Tesseloníkoa (17: 1- 9)   
Beréa (17:10-15)   
Athene (17:16-34)   
Korinte (18: 1-17)   
Weerom noar Antiochie en Oazie (18:18-28)   
Paulus in Efeze (19: 1-12)   
Skevas zien zeuns (19:13-22)   
Opschudden in Efeze (19:23-40)   
Macedonie en Griekenlaand (20: 1-12)   
Paulus zien ofschaaid in Milete (20:13-38)   
Paulus in Tyrus en Caeseréoa (21: 1-16)   
Pulus bie Jakobus (21:17-26)   
Paulus wordt oppakt (21:27-40)   
Paulus sprekt Jeuden tou (21:40-22:30)   
Paulus veur Hoge Road (23: 1-11)   
Komplöt tegen Paulus (23:12-22)   
Paulus noar Caeseréoa (23:23-35)   
Paulus veur Felix (24: 1-23)   
Felix holdt verslag mit Paulus (24:24-26)   
Festus volgt Felix op (24:27-25: 6)   
Paulus veur Festus (25: 7-12)   
Festus vragt Agrippa om road (25:13-22)   
Paulus veur Agrippa (25:23-26:32)   
Paulus op transport (27: 1-13)   
Störm en schipbreuk (27:14-44)   
Malta (28: 1-10)   
Noar Rome tou (28:11-31)   

Paulus wordt oppakt (21:27-40)

Handelingen van apostels 21


27 Dou dij zeuven doag zowat om wazzen, zagen Jeuden oet Asia hom in tempel. Ze brochten aal t volk in rebulie en pakten hom beet. 28 "Help, Isrelieten!" raipen ze. "Dit is man dij overaal en aan elkenain n leer verkundegt dij schoa toubrengt aan t volk, aan wet en dizze stee, en nou het e ook nog Grieken in tempel brocht en dizze haailege stee schonden!" 29 Eerder haren ze ja Trofimus oet Efeze mit hom in stad zain en ze dochten, Paulus haar hom in tempel brocht. 30 Haile stad in opschudden! Der ontston n oploop van volk. Ze grepen Paulus en sleepten hom tou tempel oet. Op slag werden poorten sloten. 31 Dou ze hom ombrengen wollen, kreeg kommedant van bezetten bericht: hail Jeruzalem in rep en ruier! 32 Votdoalek luit e soldoaten en ofsieren aantreden en ging op heur òf. Dou zai kommedant en soldoaten zagen, schaaidden ze der gaauw mit oet Paulus te sloagen. 33 Kommedant kwam op hom tou, rekende hom in en luit hom mit twij kettens boeien. Hai vruig, wèl of dat was en wat of e doan haar. 34 Mor oet aal dat volk raip ain hom dit tou, aander dat. Deur dat keboal kon hai der nait achter kommen hou of t nou krekt zat. Hai luit hom noar kezèrn brengen. 35 Dou e aan trappens tou was, kwam t zowied dat e deur soldoaten droagen worden mos: zo slim drongen mensken op. 36 Aal t volk laip ja achter hom aan te roupen: "Vot mit hom!" 37 Dou Paulus in kezèrn brocht worden zol, zee e tegen kommedant: "Mag k joe es wat zeggen?" Hai zee: "Ken ie den Grieks? 38 Bin ie den nait dij Egyptenoar dij n zetje leden rebulie muik en mit dij vaaierdoezend rebuliemoakers noar woestijn trokken is?" 39 "Ik bin n Jeud oet Tarsus in Cilicië," zee Paulus, "börger van n stad dij der wezen mag. k Vroag joe toustemmen om t volk tou te spreken." 40 Dat kreeg e. Dou gaf Paulus dij nou boven aan trappens ston, n taiken en dou t rusteg worden was, sprak e heur tou in t Hebreeuws: