Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Handelingen van apostels Inlaaiden (1: 1- 3)   
Hillege Gaist beloofd (1: 4- 5)   
Hemelvoart (1: 6-11)   
Judas zien opvolger (1:12-26)   
Pinkster (2: 1-13)   
Petrus zien tousproak (2:14-43)   
t Levent in eerste gemainte (2:44-47)   
n Verlamde man beder moakt (3: 1-10)   
Petrus zien tousproak in tempel (3:11-26)   
Petrus en Johannes veur Hoge Road (4: 1-31)   
Hou of t ter in gemainte heer gaait (4:32-37)   
Ananias en Saffira (5: 1-11)   
Taikens en wonders (5:12-16)   
Apostels worden vervolgd (5:17-25)   
Apostels veur Hoge Road (5:26-42)   
Aanstellen van dioakens (6: 1- 7)   
Stéfanus wordt oppakt (6: 8-15)   
Stéfanus zien tousproak (7: 1-53)   
Stéfanus zien dood (7:54-60)   
Saulus zit achter gemainte aan (8: 1- 3)   
Bliede Bosschop in Samerioa (8: 4-25)   
Koamerheer oet Ethiopie (8:26-40)   
Saulus zien bekeren (9: 1-22)   
Saulus weerom noar Jeruzelem tou (9:23-30)   
Gemainte gruit in vree (9:31-43)   
Cornelius (10: 1-48)   
Petrus verantwoordt zok (11: 1-18)   
Eerste christengemainte oet Jeuden en haaidens (11:19-30)   
Herodes vervolgt gemainte (12: 1-19)   
Herodes zien dood (12:20-24)   
Bárnabas en Saulus worden oetzonden (12:25-13:12)   
Noar Antiochie en Pisidie (13:13-52)   
Ikonium (14: 1- 6)   
Lystra (14: 7-20)   
Weerom noar Antiochie (14:20-28)   
Vergoadern in Jeruzele (15: 1-34)   
Paulus en Bárnabas oet nkander (15:35-40)   
In Derbe en Lystra (15:41-16: 5)   
Noar Macedonie (16: 6-12)   
Filippi (16:12-40)   
Tesseloníkoa (17: 1- 9)   
Beréa (17:10-15)   
Athene (17:16-34)   
Korinte (18: 1-17)   
Weerom noar Antiochie en Oazie (18:18-28)   
Paulus in Efeze (19: 1-12)   
Skevas zien zeuns (19:13-22)   
Opschudden in Efeze (19:23-40)   
Macedonie en Griekenlaand (20: 1-12)   
Paulus zien ofschaaid in Milete (20:13-38)   
Paulus in Tyrus en Caeseréoa (21: 1-16)   
Pulus bie Jakobus (21:17-26)   
Paulus wordt oppakt (21:27-40)   
Paulus sprekt Jeuden tou (21:40-22:30)   
Paulus veur Hoge Road (23: 1-11)   
Komplöt tegen Paulus (23:12-22)   
Paulus noar Caeseréoa (23:23-35)   
Paulus veur Felix (24: 1-23)   
Felix holdt verslag mit Paulus (24:24-26)   
Festus volgt Felix op (24:27-25: 6)   
Paulus veur Festus (25: 7-12)   
Festus vragt Agrippa om road (25:13-22)   
Paulus veur Agrippa (25:23-26:32)   
Paulus op transport (27: 1-13)   
Störm en schipbreuk (27:14-44)   
Malta (28: 1-10)   
Noar Rome tou (28:11-31)   

Paulus zien ofschaaid in Milete (20:13-38)

Handelingen van apostels 20


13 Wie wazzen al eerder aan boord goan en noar Assus zaaild. Doar zol we Paulus aan boord nemen. Zo haar e t regeld, omreden zulm wol e doar lopend hèn goan. 14 Dou e in Assus weer bie ons kwam, nam we hom aan boord en gingen noar Mitylene. 15 Aanderdoags voarden wie doar weer vandoan en kwammen tegen Chios over. Doags doarop stook wie over noar Samos. Nog n dag loater kwam we in Milete. 16 Paulus haar noamelk besloten Efeze verbie te voaren om gain tied in Asia te verlaizen. Hai dee ja zien best as t aaids meugelk was mit Pinkster in Jeruzalem te wezen. 17 Oet Milete vandoan stuurde hai ain noar Efeze tou dij vroagen mos of oldsten van gemainte kommen wollen. 18 Dou ze bie hom kommen wazzen, zee e tegen heur: "Ie waiten hou of ik mie altied bie joe holden heb, van eerste dag òf aan dat ik in Asia aan waal ging. 19 k Heb de Heer hail onderdoaneg daind, al kostte mie t troanen om wat of k te verduren kreeg deur aansloagen van Jeuden. 20 Ie waiten ook dat ik niks van wat of veur joe van nut wezen kon, achterholden heb. Nee, dat heb k joe aal verkundegd en leerd, in t openboar en bie joe thoes. 21 Jeuden en Grieken heb k aanzegd zok tou God te bekeren en in ons Heer Jezus te leuven. 22 En nou bin k, denk ter goud om, bonden deur de Gaist, onderwegens noar Jeruzalem zunder dat k wait wat of mie doar overkommen zel. 23 Allain let hillege Gaist mie van stad tot stad aanzeggen dat ze kloarstoan om mie in gevangenis te gooien en onder swoare drok te zetten. 24 Mor weerde van mien levent veur miezulm siever k haildaal vot. t Gaait ter ja om mien boan aan t èn tou te lopen. k Main, dainst òf te moaken dij k kregen heb van de Heer Jezus: t evengelie van God zien genoade mensken aan te zeggen. 25 Nou mout ie lustern: k wait dat gainent van joe dij k op mien raaizen t keunenkriek preekt heb, mie weeromzain zel. 26 Doarom verzeker ik joe op dizze aigenste dag dat ik gainain zien bloud aan mien handen heb. 27 Ik bin der ja nait veur votlopen joe God zien plan in zien gehail te verkundegen. 28 Denk goud om joezulm en om haile koppel. Hillege Gaist het joe ja aansteld as opzichters, om God zien gemainte te waaiden. Dij het hai, deur t bloud van zien aigen Zeun, in aigendom kregen. 29 k Wait, as k vot bin, zellen der vraide wolven bie joe insloepen dij koppel nait spoaren. 30 Alderdeegs oet joen aigen kring zellen lu noar veuren kommen dij verkeerde dingen verkundegen om leerlingen achter zok aan te kriegen. 31 Doarom mout ie wakker blieven en der aan denken hou of ik drij joar laank, dag en naacht, zunder opholden joe elk apaart mit troanen in ogen woarschaauwd heb. 32 Nou vertraauw k joe tou aan de Heer en aan zien genoadebosschop. Dij kin wat van joen levent moaken en joe aarvenis geven maank aal dijent dij e veur zok ofzunderd het. 33 Zulver of gold of klaaier van ain van joe, was mie t nait om te doun. 34 Ie waiten zulm wel: wat of k neudeg haar veur miezulm en veur lu dij bie mie wazzen, doar hebben dizze handen heur dainsten veur doan. 35 In ale opzichten heb k joe zain loaten dat je deur zo te schrippen swakke mensken helpen mouten en de Heer Jezus zien woorden in gedachten holden. Dij het ja zegd: 'Geven moakt gelokkeger as kriegen.'" 36 Dou e dit zegd haar, luit e zok op knijen valen en beedde mit heur altmoal. 37 Ze begunden altmoal slim te reren, vuilen Paulus om haals en gavven hom n doetje. 38 Benoam haren ze t ter stoer mit dat e zegd haar: "Ie zellen mie nait weer te zain kriegen." Dou brochten ze hom noar zien schip tou.