Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Handelingen van apostels Inlaaiden (1: 1- 3)   
Hillege Gaist beloofd (1: 4- 5)   
Hemelvoart (1: 6-11)   
Judas zien opvolger (1:12-26)   
Pinkster (2: 1-13)   
Petrus zien tousproak (2:14-43)   
t Levent in eerste gemainte (2:44-47)   
n Verlamde man beder moakt (3: 1-10)   
Petrus zien tousproak in tempel (3:11-26)   
Petrus en Johannes veur Hoge Road (4: 1-31)   
Hou of t ter in gemainte heer gaait (4:32-37)   
Ananias en Saffira (5: 1-11)   
Taikens en wonders (5:12-16)   
Apostels worden vervolgd (5:17-25)   
Apostels veur Hoge Road (5:26-42)   
Aanstellen van dioakens (6: 1- 7)   
Stéfanus wordt oppakt (6: 8-15)   
Stéfanus zien tousproak (7: 1-53)   
Stéfanus zien dood (7:54-60)   
Saulus zit achter gemainte aan (8: 1- 3)   
Bliede Bosschop in Samerioa (8: 4-25)   
Koamerheer oet Ethiopie (8:26-40)   
Saulus zien bekeren (9: 1-22)   
Saulus weerom noar Jeruzelem tou (9:23-30)   
Gemainte gruit in vree (9:31-43)   
Cornelius (10: 1-48)   
Petrus verantwoordt zok (11: 1-18)   
Eerste christengemainte oet Jeuden en haaidens (11:19-30)   
Herodes vervolgt gemainte (12: 1-19)   
Herodes zien dood (12:20-24)   
Bárnabas en Saulus worden oetzonden (12:25-13:12)   
Noar Antiochie en Pisidie (13:13-52)   
Ikonium (14: 1- 6)   
Lystra (14: 7-20)   
Weerom noar Antiochie (14:20-28)   
Vergoadern in Jeruzele (15: 1-34)   
Paulus en Bárnabas oet nkander (15:35-40)   
In Derbe en Lystra (15:41-16: 5)   
Noar Macedonie (16: 6-12)   
Filippi (16:12-40)   
Tesseloníkoa (17: 1- 9)   
Beréa (17:10-15)   
Athene (17:16-34)   
Korinte (18: 1-17)   
Weerom noar Antiochie en Oazie (18:18-28)   
Paulus in Efeze (19: 1-12)   
Skevas zien zeuns (19:13-22)   
Opschudden in Efeze (19:23-40)   
Macedonie en Griekenlaand (20: 1-12)   
Paulus zien ofschaaid in Milete (20:13-38)   
Paulus in Tyrus en Caeseréoa (21: 1-16)   
Pulus bie Jakobus (21:17-26)   
Paulus wordt oppakt (21:27-40)   
Paulus sprekt Jeuden tou (21:40-22:30)   
Paulus veur Hoge Road (23: 1-11)   
Komplöt tegen Paulus (23:12-22)   
Paulus noar Caeseréoa (23:23-35)   
Paulus veur Felix (24: 1-23)   
Felix holdt verslag mit Paulus (24:24-26)   
Festus volgt Felix op (24:27-25: 6)   
Paulus veur Festus (25: 7-12)   
Festus vragt Agrippa om road (25:13-22)   
Paulus veur Agrippa (25:23-26:32)   
Paulus op transport (27: 1-13)   
Störm en schipbreuk (27:14-44)   
Malta (28: 1-10)   
Noar Rome tou (28:11-31)   

Opschudden in Efeze (19:23-40)

Handelingen van apostels 19


23 Om dij tied ontston der grode rebulie noar aanlaaiden van de Weg. 24 n Zekere Demetrius noamelk, n zulversmid, luit zien vakgenoten nuver verdainen aan t moaken van zulvern Artemistempeltjes. 25 Dij raip e bie nkander, mit waarklu oet dat vak. "Manlu," zee e, "ie waiten wel dat t aan dit affeer te daanken is dat wie t zo roem hebben. 26 Nou zain en heur ie, dat nait allenneg in Efeze, mor sikkom in hail Asia, dij Paulus hail wat mensken overhoald en omproat het mit zien zeggen: 'Dij mit menskenhanden moakt worden, dat binnen gain goden.' 27 t Gevoar bestaait dat dommit nait allenneg dizze bedriefstak niks meer in te brengen het, mor dat mensken ook grode godin Artemis heur tempel niks meer in reken hebben. Den zel ze van heur hoge voutstok omdeel hoald worden: zai dij nou in hail Asia, joa, in haile wereld, vereerd wordt!" 28 Dou ze dat heurden, werden ze deurhèn vergrèld en raipen: "Groot is Efezers heur Artemis!" 29 Dizze opschudden ging haile stad deur. As ain man gingen mensken op schaauwbörg òf. Ze sleepten Gajus en Aristarchus mit, manlu oet Macedonië dij mit Paulus op raais wazzen. 30 Paulus wol der op òf noar t volk tou, mor dat wollen leerlingen nait lieden. 31 Alderdeegs n poar leden van t pervinziebestuur van Asia dij mit hom bevrund wazzen, luiten hom woarschaauwen, hai zol zok nait in schaauwbörg woagen. 32 Doar raip ain dit, aander dat. Odder of regel was ter ja nait in dij vergoadern. Mainsten wozzen nait ainmoal woar of ze veur bie nkander kommen wazzen. 33 Onder t volk dochde men dat t om Alexander ging, doar of Jeuden mit op proppen kommen wazzen. Alexander haar al mit haand n taiken geven en wol zok veur t volk verantwoorden, 34 mor dou ze deurkregen dat hai n Jeud was, zetten ze altmoal as ain man n keel op en raipen wel n uur of twij achter mekoar: "Groot is Efezers heur Artemis!" 35 Mor siktoares kreeg t volk in bedwang. "Efezers," zee e, "elkenain op wereld wait toch dat Efezers heur stad de zörg het over de grode Artemis en over stain dij tou hemel oetvalen is? 36 As joe dat nou nait ontstreden wordt, mout ie joe rusteg holden en nait mor kop over haals wat doun. 37 Ie hebben dizze manlu ja opbrocht ofschoon ze gain tempelrovers binnen of ons godin wat miszegd hebben. 38 As nou Demetrius en vakgenoten n klacht tegen ain hebben, nou, der worden toch rechtszittens holden en der binnen toch proconsuls? Loaten ze doar dij aander aankloagen. 39 As ie nog wat meer willen den zel doarover in n wettege volksvergoadern beslist worden. 40 Dit zeg k, omreden wie lopen kaans dat wie van opstand aankloagd worden om wat of ter vandoag veurvalen is. Doar was ja hail gain reden tou en wie zellen t nait verantwoorden kinnen dat wie dizze oploop teweegbrocht hebben." Mit dizze woorden muik e n èn aan vergoadern.