Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Handelingen van apostels Inlaaiden (1: 1- 3)   
Hillege Gaist beloofd (1: 4- 5)   
Hemelvoart (1: 6-11)   
Judas zien opvolger (1:12-26)   
Pinkster (2: 1-13)   
Petrus zien tousproak (2:14-43)   
t Levent in eerste gemainte (2:44-47)   
n Verlamde man beder moakt (3: 1-10)   
Petrus zien tousproak in tempel (3:11-26)   
Petrus en Johannes veur Hoge Road (4: 1-31)   
Hou of t ter in gemainte heer gaait (4:32-37)   
Ananias en Saffira (5: 1-11)   
Taikens en wonders (5:12-16)   
Apostels worden vervolgd (5:17-25)   
Apostels veur Hoge Road (5:26-42)   
Aanstellen van dioakens (6: 1- 7)   
Stéfanus wordt oppakt (6: 8-15)   
Stéfanus zien tousproak (7: 1-53)   
Stéfanus zien dood (7:54-60)   
Saulus zit achter gemainte aan (8: 1- 3)   
Bliede Bosschop in Samerioa (8: 4-25)   
Koamerheer oet Ethiopie (8:26-40)   
Saulus zien bekeren (9: 1-22)   
Saulus weerom noar Jeruzelem tou (9:23-30)   
Gemainte gruit in vree (9:31-43)   
Cornelius (10: 1-48)   
Petrus verantwoordt zok (11: 1-18)   
Eerste christengemainte oet Jeuden en haaidens (11:19-30)   
Herodes vervolgt gemainte (12: 1-19)   
Herodes zien dood (12:20-24)   
Bárnabas en Saulus worden oetzonden (12:25-13:12)   
Noar Antiochie en Pisidie (13:13-52)   
Ikonium (14: 1- 6)   
Lystra (14: 7-20)   
Weerom noar Antiochie (14:20-28)   
Vergoadern in Jeruzele (15: 1-34)   
Paulus en Bárnabas oet nkander (15:35-40)   
In Derbe en Lystra (15:41-16: 5)   
Noar Macedonie (16: 6-12)   
Filippi (16:12-40)   
Tesseloníkoa (17: 1- 9)   
Beréa (17:10-15)   
Athene (17:16-34)   
Korinte (18: 1-17)   
Weerom noar Antiochie en Oazie (18:18-28)   
Paulus in Efeze (19: 1-12)   
Skevas zien zeuns (19:13-22)   
Opschudden in Efeze (19:23-40)   
Macedonie en Griekenlaand (20: 1-12)   
Paulus zien ofschaaid in Milete (20:13-38)   
Paulus in Tyrus en Caeseréoa (21: 1-16)   
Pulus bie Jakobus (21:17-26)   
Paulus wordt oppakt (21:27-40)   
Paulus sprekt Jeuden tou (21:40-22:30)   
Paulus veur Hoge Road (23: 1-11)   
Komplöt tegen Paulus (23:12-22)   
Paulus noar Caeseréoa (23:23-35)   
Paulus veur Felix (24: 1-23)   
Felix holdt verslag mit Paulus (24:24-26)   
Festus volgt Felix op (24:27-25: 6)   
Paulus veur Festus (25: 7-12)   
Festus vragt Agrippa om road (25:13-22)   
Paulus veur Agrippa (25:23-26:32)   
Paulus op transport (27: 1-13)   
Störm en schipbreuk (27:14-44)   
Malta (28: 1-10)   
Noar Rome tou (28:11-31)   

Korinte (18: 1-17)

Handelingen van apostels 18


01Dou ging e oet Athene vandoan en kwam in Korinte. 02Doar trof e n Jeud oet Pontus. Aquila was zien noam. Dij was net mit zien vraauw Priscílla oet Itoalie kommen, omreden Claudius haar onnaaierd, ale Jeuden mozzen tou Rome oet. Hai laip bie heur aan. 03Omdat ze t zulfde affeer haren, woonde hai bie heur in en dee doar zien waark. Heur affeer was noamelk tènten moaken. 04Elke sabbat haar e gesprekken in sinagoge en perbaaierde hai Jeuden en Grieken te overtugen. 05Mor dou Silas en Timoteüs oet Macedonië aankommen wazzen, spandaaierde Paulus áál zien tied aan t verkundegen. Hai wees Jeuden der mit klem op dat Jezus de Messias is. 06Mor dou zai doar tegen in gingen en hom veur van ales en nog wat oetmuiken, schudde hai zien klaaier oet. "Ie binnen zulm verantwoordelk veur joen dood," zee e tegen heur, "ik nait. Van nou òf aan zel ik noar haaidens tougoan." 07Hai ging doarvandoan en kwam in hoes bie n zekere Titius Justus, dij God vereerde. Dat hoes ston noast sinagoge. 08Crispus, sinagogeboas, kwam mit aal zien hoesgenoten tou geleuf in de Heer. Stoadegaan leufden veul Korintiërs dou ze t (evengelie) heurden en luiten zok deupen. 09Snaachts zee de Heer in n vizioun tegen Paulus: "Nait baang wezen en die nait stil holden! 10 Ik bin ja bie die. Gainain zel n vinger noar die oetsteken om die kwoad te doun, omreden ik heb veul volk in dizze stad." 11 Anderhaalf joar het e doar woond en heur onderricht geven in God zien woord. 12 Mor dou Gallio proconsul van Achaje was, keerden Jeuden zok as ain man tegen Paulus en brochten hom veur t gerecht. 13 "t Gaait tegen wet in," zeden ze, "zo as dizze man perbaaiert mensken der tou over te hoalen God te vereren." 14 Dou Paulus mond opendoun wol, zee Gallio tegen Jeuden: "As ter van n misdoad sproake was of van n gemaine streek, den haar k vanzulm joe, Jeuden, wel oetproaten loaten. 15 Mor nou t om hikhakkerij gaait over n woord en noamen en dij wet van joe, mout ie t zulm mor oetzuiken. Doar wil ik gain rechter over wezen." 16 En hai juig ze vot, bie zien rechterstoul vandoan. 17 Mitmekoar grepen ze dou sinagogeboas Sostenes en gavven hom veur t gerechtsgebaauw n pak sloag. Mor Gallio trok zok ter niks van aan.