Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Handelingen van apostels Inlaaiden (1: 1- 3)   
Hillege Gaist beloofd (1: 4- 5)   
Hemelvoart (1: 6-11)   
Judas zien opvolger (1:12-26)   
Pinkster (2: 1-13)   
Petrus zien tousproak (2:14-43)   
t Levent in eerste gemainte (2:44-47)   
n Verlamde man beder moakt (3: 1-10)   
Petrus zien tousproak in tempel (3:11-26)   
Petrus en Johannes veur Hoge Road (4: 1-31)   
Hou of t ter in gemainte heer gaait (4:32-37)   
Ananias en Saffira (5: 1-11)   
Taikens en wonders (5:12-16)   
Apostels worden vervolgd (5:17-25)   
Apostels veur Hoge Road (5:26-42)   
Aanstellen van dioakens (6: 1- 7)   
Stéfanus wordt oppakt (6: 8-15)   
Stéfanus zien tousproak (7: 1-53)   
Stéfanus zien dood (7:54-60)   
Saulus zit achter gemainte aan (8: 1- 3)   
Bliede Bosschop in Samerioa (8: 4-25)   
Koamerheer oet Ethiopie (8:26-40)   
Saulus zien bekeren (9: 1-22)   
Saulus weerom noar Jeruzelem tou (9:23-30)   
Gemainte gruit in vree (9:31-43)   
Cornelius (10: 1-48)   
Petrus verantwoordt zok (11: 1-18)   
Eerste christengemainte oet Jeuden en haaidens (11:19-30)   
Herodes vervolgt gemainte (12: 1-19)   
Herodes zien dood (12:20-24)   
Bárnabas en Saulus worden oetzonden (12:25-13:12)   
Noar Antiochie en Pisidie (13:13-52)   
Ikonium (14: 1- 6)   
Lystra (14: 7-20)   
Weerom noar Antiochie (14:20-28)   
Vergoadern in Jeruzele (15: 1-34)   
Paulus en Bárnabas oet nkander (15:35-40)   
In Derbe en Lystra (15:41-16: 5)   
Noar Macedonie (16: 6-12)   
Filippi (16:12-40)   
Tesseloníkoa (17: 1- 9)   
Beréa (17:10-15)   
Athene (17:16-34)   
Korinte (18: 1-17)   
Weerom noar Antiochie en Oazie (18:18-28)   
Paulus in Efeze (19: 1-12)   
Skevas zien zeuns (19:13-22)   
Opschudden in Efeze (19:23-40)   
Macedonie en Griekenlaand (20: 1-12)   
Paulus zien ofschaaid in Milete (20:13-38)   
Paulus in Tyrus en Caeseréoa (21: 1-16)   
Pulus bie Jakobus (21:17-26)   
Paulus wordt oppakt (21:27-40)   
Paulus sprekt Jeuden tou (21:40-22:30)   
Paulus veur Hoge Road (23: 1-11)   
Komplöt tegen Paulus (23:12-22)   
Paulus noar Caeseréoa (23:23-35)   
Paulus veur Felix (24: 1-23)   
Felix holdt verslag mit Paulus (24:24-26)   
Festus volgt Felix op (24:27-25: 6)   
Paulus veur Festus (25: 7-12)   
Festus vragt Agrippa om road (25:13-22)   
Paulus veur Agrippa (25:23-26:32)   
Paulus op transport (27: 1-13)   
Störm en schipbreuk (27:14-44)   
Malta (28: 1-10)   
Noar Rome tou (28:11-31)   

Filippi (16:12-40)

Handelingen van apostels 16


12 Doarvandoan ging we noar Filippi tou. Dat is n belangrieke stad in dat dail van Macedonië, n Romaainse kolonie. Dou we in dij stad n dag of wat touhuilen, 13 ging we op sabbat deur stadspoort bie revier langs. Wie dochten ja, doar zol wel n bedeploats wezen. Doar ging we zitten en begunden mit vraauwlu te proaten dij doar bie nkander kommen wazzen. 14 Der zat ook n vraauw te lustern dij Lydia haitte. Ze dee in purper en kwam oet stad Tyatira. Zai vereerde God. En de Heer muik heur zo nijsgiereg dat ze mit aandacht volgde wat of Paulus zee. 15 Dou ze zok mit heur hoesgenoten deupen loaten haar, nuigde ze ons en zee: "Nou ie van oordail binnen dat ik de Heer traauw bin, kom toch mit mie noar hoes en neem doar joen intrek." Deur stief aan te dringen kreeg ze ons zowied. 16 Op n keer dou wie onderwegens wazzen noar bedeploats, kwam ons n sloavin in muit. Dij haar n woarzeggende gaist. Mit dat woarzeggen brochde ze heur boazen n pak geld aan. 17 Zai kwam Paulus en ons achternoa en raip mor aal: "Dizze mensken binnen knechten van alderhoogste God. Zai vertellen joe, hou of ie red worden kinnen." 18 Dat dee ze verschaaiden doag achternkander. Dou Paulus dat begunde te vervelen, draaide hai zok om en zee tegen gaist: "Ik beveel die in noam van Jezus Christus: goa oet heur vandoan!" Op t aigenste ogenblik ging e vot. 19 Dou heur boazen zagen: doar gaait ons kaans op verdainste, grepen ze Paulus en Silas beet en sleepten heur noar t maartplaain veur t bestuur van stad. 20 Ze brochten heur veur pretoren. "Dizze mensken," zeden ze, "brengen ons stad in rep en ruier. t Binnen Jeuden 21 en ze verkundegen gebruken dij wie nait overnemen maggen of noavolgen. Wie binnen ja Romaainen." 22 Ook t volk keerde zok tegen heur. Pretoren ropten heur dou klaaier van t lief òf en luiten heur mit stòkken ofraanzeln. 23 Dou ze heur flink van laaiterom geven haren, smeten ze heur in t gevang. Aan cipier gavven ze opdracht heur goud te bewoaken. 24 Dou dij zo'n inzeggen kregen haar, zette hai heur in t binnenste hondegat en sloot heur vouten sekuur in t blok. 25 Om middernaacht zongen Paulus en Silas in heur gebed God zien lof. Gevangenen lusterden noar heur. 26 Inains kwam der zo'n swoare eerdbeven, dat gevangenis schudde op zien grondvesten. Doalek vlogen ale deuren open en sprongen bie elkenain boeien lös. 27 Cipier schoot wakker. Dou e deuren van gevangenis openstoan zag, trok e n sweerd en wol e zokzulm van kaant moaken. Hai dochde ja: gevangenen binnen der vandeur. 28 Mor Paulus raip zo haard as e kon: "Dou joezulm nait te kòrt! Wie binnen der ja altmoal nog!" 29 Hai luit licht brengen, runde noar binnen tou en trillend over aal zien leden vuil e veur Paulus en Silas op knijen. 30 Hai brochde ze noar boeten tou en zee: "Manlu, wat mout ik doun om red te worden?" 31 "Leuf in de Heer Jezus," zeden ze, "den zel ie red worden. Ie en aal joen volk." 32 Dou verkundegden ze de Heer zien woord aan hom en aan ale lu dij bie hom in hoes woonden. 33 Dat aigenste uur van naacht nam e heur mit en wosk heur wonden oet. Vot ter noa luit e zok mit aal zien volk deupen. 34 Dou brochde hai ze noar boven in zien hoes en zette heur n moal veur. En mit aal zien hoesgenoten vierde hai feest, omreden hai leufde nou in God. 35 Dou t dag worden was, stuurden pretoren heur bodes mit t bevel: "Loat dij mensken vrij!" 36 Cipier gaf t aan Paulus deur. "Pretoren," zee e, "hebben waiten loaten dat wie joe baaident vrijloaten mouten. Ie kinnen der dus oetkommen en gerust wieder raaizen." 37 Mor Paulus zee tegen hom: "Wat? Ze hebben ons in t openboar zunder vörm van perses oftiggeln loaten aalhouwel wie Romaainse börgers binnen en dou in t gevang zet. En nou willen ze ons der stiekem weer oetloaten? Mor zó gaait dat nait! Loaten ze zulm mor kommen en ons noar boeten tou brengen." 38 Bodes brochten dizze woorden aan pretoren over. Dij werden benaauwd dou ze heurden dat t Romaainse börgers wazzen. 39 Dat ze gingen noar heur tou en wozzen heur te beduzzeln. Ze brochten heur noar boeten en vruigen of ze wel tou stad oetgoan wollen. 40 Mor dou zai tou gevangenis oetgoan wazzen, gingen ze noar Lydia. Doar trovven ze de bruiers, spraken heur moud in en dou eerst gingen ze tou stad oet.