Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Handelingen van apostels Inlaaiden (1: 1- 3)   
Hillege Gaist beloofd (1: 4- 5)   
Hemelvoart (1: 6-11)   
Judas zien opvolger (1:12-26)   
Pinkster (2: 1-13)   
Petrus zien tousproak (2:14-43)   
t Levent in eerste gemainte (2:44-47)   
n Verlamde man beder moakt (3: 1-10)   
Petrus zien tousproak in tempel (3:11-26)   
Petrus en Johannes veur Hoge Road (4: 1-31)   
Hou of t ter in gemainte heer gaait (4:32-37)   
Ananias en Saffira (5: 1-11)   
Taikens en wonders (5:12-16)   
Apostels worden vervolgd (5:17-25)   
Apostels veur Hoge Road (5:26-42)   
Aanstellen van dioakens (6: 1- 7)   
Stéfanus wordt oppakt (6: 8-15)   
Stéfanus zien tousproak (7: 1-53)   
Stéfanus zien dood (7:54-60)   
Saulus zit achter gemainte aan (8: 1- 3)   
Bliede Bosschop in Samerioa (8: 4-25)   
Koamerheer oet Ethiopie (8:26-40)   
Saulus zien bekeren (9: 1-22)   
Saulus weerom noar Jeruzelem tou (9:23-30)   
Gemainte gruit in vree (9:31-43)   
Cornelius (10: 1-48)   
Petrus verantwoordt zok (11: 1-18)   
Eerste christengemainte oet Jeuden en haaidens (11:19-30)   
Herodes vervolgt gemainte (12: 1-19)   
Herodes zien dood (12:20-24)   
Bárnabas en Saulus worden oetzonden (12:25-13:12)   
Noar Antiochie en Pisidie (13:13-52)   
Ikonium (14: 1- 6)   
Lystra (14: 7-20)   
Weerom noar Antiochie (14:20-28)   
Vergoadern in Jeruzele (15: 1-34)   
Paulus en Bárnabas oet nkander (15:35-40)   
In Derbe en Lystra (15:41-16: 5)   
Noar Macedonie (16: 6-12)   
Filippi (16:12-40)   
Tesseloníkoa (17: 1- 9)   
Beréa (17:10-15)   
Athene (17:16-34)   
Korinte (18: 1-17)   
Weerom noar Antiochie en Oazie (18:18-28)   
Paulus in Efeze (19: 1-12)   
Skevas zien zeuns (19:13-22)   
Opschudden in Efeze (19:23-40)   
Macedonie en Griekenlaand (20: 1-12)   
Paulus zien ofschaaid in Milete (20:13-38)   
Paulus in Tyrus en Caeseréoa (21: 1-16)   
Pulus bie Jakobus (21:17-26)   
Paulus wordt oppakt (21:27-40)   
Paulus sprekt Jeuden tou (21:40-22:30)   
Paulus veur Hoge Road (23: 1-11)   
Komplöt tegen Paulus (23:12-22)   
Paulus noar Caeseréoa (23:23-35)   
Paulus veur Felix (24: 1-23)   
Felix holdt verslag mit Paulus (24:24-26)   
Festus volgt Felix op (24:27-25: 6)   
Paulus veur Festus (25: 7-12)   
Festus vragt Agrippa om road (25:13-22)   
Paulus veur Agrippa (25:23-26:32)   
Paulus op transport (27: 1-13)   
Störm en schipbreuk (27:14-44)   
Malta (28: 1-10)   
Noar Rome tou (28:11-31)   

Noar Antiochie en Pisidie (13:13-52)

Handelingen van apostels 13


01Nou wazzen der in Antiochië in gemainte dij doar vestegd was, profeten en leroars: Barnabas, Simeon dij Niger nuimd wer, Lucius oet Cyrene, Manaën dij mit tetrarch Herodes grootbrocht was, en Saulus. 02n Moal dou ze n dainst huilen veur de Heer en vastten, zee hillege Gaist: "Moak mie Barnabas en Saulus vrij veur t waark doar of ik ze veur roupen heb." 03Dou legden ze heur noa vasten en beden, handen op en luiten ze votgoan. 04Zai gingen, deur hillege Gaist oetstuurd, noar Seleucië. Doarvandoan voarden ze noar Cyprus tou. 05In Salamis aankommen, verkundegden ze God zien woord in Jeuden heur sinagoges. Ze haren ook Johannes as helper bie zok. 06Dou ze t haile aailaand deurraaisd haren, aan Pafos tou, trovven ze doar n teuvenoar aan dij zok veurdee as profeet. t Was n Jeud en hai haitte Barjesus. 07Hai was in dainst bie proconsul Sergius Paulus, n verstandeg man. Dij luit Barnabas en Saulus bie zok kommen en wol God zien woord geern heuren. 08Mor dij teuvenoar, dij Elymas, zo wordt zien noam ja vertoald, waarkte heur tegen. Hai perbaaierde proconsul van t geleuf òf te holden. 09Mor Saulus (ook wel Paulus), vol van hillege Gaist, keek hom stief aan en zee: 10 "Deurhèn gemaine en deurhèn onbetraauwboare deugennait, duvelsjong dast bist! Doe dij aal wat of eerlek is, tegenstaaist, wilstoe wel ais opholden as de Heer ain t rechte pad wist, hom op n dwoalspoor te brengen? 11 Zel ik die ais wat zeggen? De Heer zel die t vuilen loaten: zelst blind worden en n zetje zun nait zain!" En joa man: op slag wer t pikkeduuster om hom tou. Grobbelnd zöchte hai noar mensken dij hom bie haand laaiden konden. 12 Dou proconsul zag wat of ter gebeurd was, kwam e tou geleuf. Zo daip kwam e onder indrok van les dij de Heer geven haar. 13 Dou voarden Paulus en dij bie hom wazzen oet Pafos vandoan en kwammen in Perge en Pamfylië. Mor Johannes luit heur in steek en ging weerom noar Jeruzalem. 14 Zaizulm raaisden van Perge wieder en kwammen in Antiochië in Pisidië. Doar gingen ze op sabbat tou sinagoge in en gingen zitten. 15 Noa t lezen oet Wet en Profeten luit t sinegogebestuur heur zeggen: "Bruiers, as ie wat tegen t volk te zeggen hebben doar ie t mit opbeuren kinnen, zeg t den." 16 Paulus kwam in t èn, wenkte mit haand en zee: "Isrelieten en ie dij God vereren, luster! 17 Dit volk Israël zien God haar ons veurvoaders oetkozen en t volk tou aanzain brocht, dou ze nog bie n aander volk inwoonden in Egypte. Deur n kolesoale inspannen van zien krachten het e heur tou t laand oetlaaid. 18 Zowat vatteg joar laank het hai in woestijn heur kuren verdroagen.f + In aander handschriften staait: "Het hai in woestijn veur heur etendrinken zörgd."f* 19 In Kanaän het e zeuven volken oproemd en heur t laand geven. 20 Dat gebeurde in om en bie vaaierhonderdfiefteg joar. Doarnoa gaf e heur rechters, aan profeet Samuël tou. 21 Van dij tied òf vruigen zai om n keunenk. En God gaf heur Saul, Kis zien zeun, oet Benjamin zien stam. Dij regaaierde vatteg joar. 22 Mor God het hom ofzet en David noar veuren hoald, dij e noagaf: 'Ik heb David vonden, Isaï zien zeun, n man noar mien haart: dij zel ales doun wat of ik wil.' 23 Oet zien geslacht het God,, zo as hai touzegd haar, veur Israël n redder kommen loaten: Jezus. 24 Veur Jezus zien optreden aan, haar Johannes eerst t haile volk Israël der tou oproupen zok deupen te loaten as taiken dat ze zok bekeerden. 25 Dou e zien loopboan oflaip, zee Johannes: 'Veur wèl zain ie mie aan? Ik bin t nait, hur! Mor kiek: achter mie aan, doar komt e! Ik bin nog te min om hom sandoalen lös te moaken.' 26 Bruiers en zusters! Ie dij ofstammen van Abraham, en dijent maank joe dij God vereren, aan ons is bericht doan van dizze redden. 27 Bevolken van Jeruzalem en heur laaiders wollen ja niks van hom waiten, mor hebben hom veroordaild. Zo hebben ze oetsproaken van profeten, dij elke sabbat veurlezen worden, in vervullen goan loaten. 28 Of konden ze hom ook van niks aankloagen doar of doodstraf op staait, toch hebben ze van Pilatus aaist dat hai terechtsteld wer. 29 Dou ze t aal ofwikkeld haren dat over hom schreven staait, nammen ze hom van t kruus òf en legden ze hom in n graf. 30 Mor God het hom oet dood weer opwekt. 31 Verschaaiden doag laank verscheen e aan dij mit hom mitgoan wazzen van Galilea noar Jeruzalem tou. Dizzent spreken nou as zien getugen t volk aan. 32 En wie brengen joe t goie nijs dat wat of God aan ons veurvoaders beloofd haar, 33 dat e dat woarmoakt het aan ons, heur kinder, deurdat e Jezus weer opstoan luit. Zo staait t ja ook in twijde psaalm: 'Mien zeun bistoe, van vandoag òf gèl ik as dien voader!' 34 Hai luit hom zo oet dood opstoan, dat e nait meer vergoan kon. Dat het e zo zegd: 'Ik zel joe David zien biezundere veurrechten geven doar hai van op aan kon.' 35 Hai zegt ja in nog weer n aander psaalm: 'Ie zellen man dij ie veur joe ofzunderd hebben, t nait aandoun dat e vergaait.' 36 Dou e in zien tied noakommen was wat of God mit hom veur haar, is David ja overleden en bie zien veurvoaders biezet en vergoan. 37 Mor man dij God opwekt het, is nait vergoan. 38 Wait doarom wel, bruiers, dat joe aanzegd wordt: deur hom krieg ie vergeven van zunden. Van ales doar of Mozes zien wet joe gain vrijsproak van geven kon, 39 wordt elk dij leuft deur hom vrijsproken. 40 Paas ter doarom mor veur op dat joe nait overkomt wat of ter bie profeten schreven staait: 41 'Nou mout ie ais zain, ie, dij mie niks in reken hebben, kiek ter mor van op en moak mor dat ie votkommen. Ik dou ja wat in joen doagen, dat ie vast nait leuven willen as ain joe t vertelt.'" 42 Dou ze noar boeten gingen, drongen mensken der op aan dat ze ankom sabbat dij bosschop nog n moal te heuren kregen. 43 Dou sinagoge oetgoan was, laipen veul Jeuden en vrome proselieten mit Paulus en Barnabas mit. Dij spraken mit heur en drongen der bie heur op aan traauw te blieven aan God zien genoade. 44 Volgende sabbat kwam sikkom haile stad bie nkander om de Heer zien woord te heuren. 45 Dou Jeuden aal dij mensken zagen, werden ze ofgunsteg. Mit lasterproatjes gingen ze tegen Paulus zien woorden in. 46 Mor Paulus en Barnabas nammen gain blad veur mond. "Wie mozzen," zeden ze, "mit t verkundegen van God zien woord ja wel bie joe begunnen. Mor nou ie t ofwiezen en vinden dat t aiwege levent aan joe nait besteed is, goud, den goan we noar haaidens. 47 De Heer het ons ja dizze odder geven: 'Ik heb joe aansteld as n licht veur haaidens dat ie dainen zollen, om aan t èn van wereld tou, mensken te redden.'" 48 Wat wazzen haaidens blied dou ze dit heurden. Ze prezen de Heer zien woord en elkenain dij t om t aiwege levent te doun was, kwam tou geleuf. 49 De Heer zien woord braaidde zok oet deur dij haile streek. 50 Mor Jeuden steukelden onder vernoame vraauwlu dij God vereerden, en ook onder notoabeln van dij stad. Ze kregen heur zowied dat ze achter Paulus en Barnabas aangingen. Van dij gevolgen, dat ze heur votjuigen oet heur kontrainen. 51 Mor zai schudden t stof van heur vouten over heur oet en gingen noar Ikonium. 52 Leerlingen werden aalaan blieder en kwammen aalaan meer onder beslag van hillege Gaist.