Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Handelingen van apostels Inlaaiden (1: 1- 3)   
Hillege Gaist beloofd (1: 4- 5)   
Hemelvoart (1: 6-11)   
Judas zien opvolger (1:12-26)   
Pinkster (2: 1-13)   
Petrus zien tousproak (2:14-43)   
t Levent in eerste gemainte (2:44-47)   
n Verlamde man beder moakt (3: 1-10)   
Petrus zien tousproak in tempel (3:11-26)   
Petrus en Johannes veur Hoge Road (4: 1-31)   
Hou of t ter in gemainte heer gaait (4:32-37)   
Ananias en Saffira (5: 1-11)   
Taikens en wonders (5:12-16)   
Apostels worden vervolgd (5:17-25)   
Apostels veur Hoge Road (5:26-42)   
Aanstellen van dioakens (6: 1- 7)   
Stéfanus wordt oppakt (6: 8-15)   
Stéfanus zien tousproak (7: 1-53)   
Stéfanus zien dood (7:54-60)   
Saulus zit achter gemainte aan (8: 1- 3)   
Bliede Bosschop in Samerioa (8: 4-25)   
Koamerheer oet Ethiopie (8:26-40)   
Saulus zien bekeren (9: 1-22)   
Saulus weerom noar Jeruzelem tou (9:23-30)   
Gemainte gruit in vree (9:31-43)   
Cornelius (10: 1-48)   
Petrus verantwoordt zok (11: 1-18)   
Eerste christengemainte oet Jeuden en haaidens (11:19-30)   
Herodes vervolgt gemainte (12: 1-19)   
Herodes zien dood (12:20-24)   
Bárnabas en Saulus worden oetzonden (12:25-13:12)   
Noar Antiochie en Pisidie (13:13-52)   
Ikonium (14: 1- 6)   
Lystra (14: 7-20)   
Weerom noar Antiochie (14:20-28)   
Vergoadern in Jeruzele (15: 1-34)   
Paulus en Bárnabas oet nkander (15:35-40)   
In Derbe en Lystra (15:41-16: 5)   
Noar Macedonie (16: 6-12)   
Filippi (16:12-40)   
Tesseloníkoa (17: 1- 9)   
Beréa (17:10-15)   
Athene (17:16-34)   
Korinte (18: 1-17)   
Weerom noar Antiochie en Oazie (18:18-28)   
Paulus in Efeze (19: 1-12)   
Skevas zien zeuns (19:13-22)   
Opschudden in Efeze (19:23-40)   
Macedonie en Griekenlaand (20: 1-12)   
Paulus zien ofschaaid in Milete (20:13-38)   
Paulus in Tyrus en Caeseréoa (21: 1-16)   
Pulus bie Jakobus (21:17-26)   
Paulus wordt oppakt (21:27-40)   
Paulus sprekt Jeuden tou (21:40-22:30)   
Paulus veur Hoge Road (23: 1-11)   
Komplöt tegen Paulus (23:12-22)   
Paulus noar Caeseréoa (23:23-35)   
Paulus veur Felix (24: 1-23)   
Felix holdt verslag mit Paulus (24:24-26)   
Festus volgt Felix op (24:27-25: 6)   
Paulus veur Festus (25: 7-12)   
Festus vragt Agrippa om road (25:13-22)   
Paulus veur Agrippa (25:23-26:32)   
Paulus op transport (27: 1-13)   
Störm en schipbreuk (27:14-44)   
Malta (28: 1-10)   
Noar Rome tou (28:11-31)   

Petrus verantwoordt zok (11: 1-18)

Handelingen van apostels 11


01Apostels en bruiers in Judea vernammen dat ook haaidens God zien woord aannomen haren. 02Dou Petrus in Jeruzalem kwam, muiken geleuvegen van Jeudse ofkomst hom verwieten. 03"Doe hest bie onbesneden lu in hoes west," zeden ze, "en hest mit heur eten." 04Dou kwam Petrus lös en dee heur verslag hou of t aal goan was. 05"Ik was," zee e, "in Joppe aan t beden. Dou ruik ik boeten miezulm en zag in n vizioun n ding ommeneden kommen. t Was net n groot loaken dat aan zien vaaier tippen oet hemel omdeel loaten wer. t Kwam stoef bie mie. 06Dou ik ter goud noar keek, zag ik vaaiervouters dij op grond touholden, wilde baisten, kroepdaaiern en wat of in lucht vlogt. 07Ook heurde ik n stem tegen mie zeggen: 'Tou Petrus, slacht en eet.' 08Mor ik zee: 'Gain sproake van, Heer! Nog nooit heb k wat in mond stoken dat nait kouster is of nait zuver.' 09Mor oet hemel luit stem zok veur twijde moal heuren en zee tegen mie: 'Wat of God zuverd het, magstoe nait veur onzuver holden.' 10 Dit ging zo aan drijmoal tou. Dou wer ales weer in hemel optrokken. 11 En mout je es begriepen: vot doarnoa bleven der drij manlu veur t hoes stoan doar of wie wazzen. Ze wazzen oet Caesarea noar mie toustuurd. 12 Dou zee Gaist tegen mie, ik zol zunder in twijstried te stoan mit heur goan. Dizze zès bruiers gingen ook mit mie en wie binnen bie dij man in hoes goan. 13 Hai het ons verteld hou of e zain haar dat n engel in zien hoes stoan ging en tegen hom zee: 'Stuur ain noar Joppe tou en vroag of Simon, mit bienoam Petrus, kommen wil. 14 Hai zel joe wat vertellen doar ie en aal joenent deur beholden worden zellen.' 15 k Was nog mor net aan t vertellen, dou kwam hillege Gaist op heur deel, krekt as in t begun op ons. 16 Dou kwam mie de Heer zien woord in t zin, hou of hai zegd haar: 'Johannes deupte wel mit wotter, mor ie zellen mit hillege Gaist deupt worden.' 17 As God nou aan heur dezulfde goave geven het as aan ons dou wie in de Heer Jezus Christus leuven gingen, zol ik den maans genog wezen om God tegen te holden?" 18 Dou ze dit heurd haren, werden ze rusteg. Ze prezen God: "Nou is dudelk dat God ook aan haaidens geven het dat ze zok bekeren en t aiweg levent kriegen."