Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Handelingen van apostels Inlaaiden (1: 1- 3)   
Hillege Gaist beloofd (1: 4- 5)   
Hemelvoart (1: 6-11)   
Judas zien opvolger (1:12-26)   
Pinkster (2: 1-13)   
Petrus zien tousproak (2:14-43)   
t Levent in eerste gemainte (2:44-47)   
n Verlamde man beder moakt (3: 1-10)   
Petrus zien tousproak in tempel (3:11-26)   
Petrus en Johannes veur Hoge Road (4: 1-31)   
Hou of t ter in gemainte heer gaait (4:32-37)   
Ananias en Saffira (5: 1-11)   
Taikens en wonders (5:12-16)   
Apostels worden vervolgd (5:17-25)   
Apostels veur Hoge Road (5:26-42)   
Aanstellen van dioakens (6: 1- 7)   
Stéfanus wordt oppakt (6: 8-15)   
Stéfanus zien tousproak (7: 1-53)   
Stéfanus zien dood (7:54-60)   
Saulus zit achter gemainte aan (8: 1- 3)   
Bliede Bosschop in Samerioa (8: 4-25)   
Koamerheer oet Ethiopie (8:26-40)   
Saulus zien bekeren (9: 1-22)   
Saulus weerom noar Jeruzelem tou (9:23-30)   
Gemainte gruit in vree (9:31-43)   
Cornelius (10: 1-48)   
Petrus verantwoordt zok (11: 1-18)   
Eerste christengemainte oet Jeuden en haaidens (11:19-30)   
Herodes vervolgt gemainte (12: 1-19)   
Herodes zien dood (12:20-24)   
Bárnabas en Saulus worden oetzonden (12:25-13:12)   
Noar Antiochie en Pisidie (13:13-52)   
Ikonium (14: 1- 6)   
Lystra (14: 7-20)   
Weerom noar Antiochie (14:20-28)   
Vergoadern in Jeruzele (15: 1-34)   
Paulus en Bárnabas oet nkander (15:35-40)   
In Derbe en Lystra (15:41-16: 5)   
Noar Macedonie (16: 6-12)   
Filippi (16:12-40)   
Tesseloníkoa (17: 1- 9)   
Beréa (17:10-15)   
Athene (17:16-34)   
Korinte (18: 1-17)   
Weerom noar Antiochie en Oazie (18:18-28)   
Paulus in Efeze (19: 1-12)   
Skevas zien zeuns (19:13-22)   
Opschudden in Efeze (19:23-40)   
Macedonie en Griekenlaand (20: 1-12)   
Paulus zien ofschaaid in Milete (20:13-38)   
Paulus in Tyrus en Caeseréoa (21: 1-16)   
Pulus bie Jakobus (21:17-26)   
Paulus wordt oppakt (21:27-40)   
Paulus sprekt Jeuden tou (21:40-22:30)   
Paulus veur Hoge Road (23: 1-11)   
Komplöt tegen Paulus (23:12-22)   
Paulus noar Caeseréoa (23:23-35)   
Paulus veur Felix (24: 1-23)   
Felix holdt verslag mit Paulus (24:24-26)   
Festus volgt Felix op (24:27-25: 6)   
Paulus veur Festus (25: 7-12)   
Festus vragt Agrippa om road (25:13-22)   
Paulus veur Agrippa (25:23-26:32)   
Paulus op transport (27: 1-13)   
Störm en schipbreuk (27:14-44)   
Malta (28: 1-10)   
Noar Rome tou (28:11-31)   

Cornelius (10: 1-48)

Handelingen van apostels 10


01Nou woonde der in Caesarea n zekere Cornelius. Hai was kaptaain bie t zogenoamde Itoalioanse reziment. 02t Was n vroom man. Hai heurde mit aal zien hoesgenoten bie lu dij God vereerden. Hai dee t volk n bult goud en beedde geregeld tou God. 03Op n dag, t was om en bie t negende uur, zag e in n vizioun dudelk n engel van God tou zien hoes inkommen. Dij zee tegen hom: "Cornelius!" 04Hai keek hom stief aan en wer baang. "Wat is ter, Heer?" vruig e. Hai zee tegen hom: "Joen beden en t goud dat ie doan hebben, binnen God onder ogen kommen en hai holdt ze hailtied in gedachten. 05Nou den, stuur n poar manlu noar Joppe tou. Ze mouten n zekere Simon, mit bienoam Petrus, ophoalen. 06Hai holdt tou bie leerlooier Simon, dij bie zee woont." 07Dou engel dij mit hom sproken haar, votgoan was, raip e twij van zien knechten bie hom en n vrome soldoat, ain van zien staf. 08Hai legde heur t aal oet en stuurde heur noar Joppe tou. 09Aanderdoags, dou ze nog onderwegens wazzen en al dicht bie stad kwammen, ging Petrus om mirregstied noar t platdak om te beden. 10 Hai kreeg honger en wol wat eten. Dou ze dat kloarmuiken, ruik hai boeten zokzulm. 11 Hai zag hemel open en der kwam zukswat as n groot loaken omdeel dat aan vaaier tippen ommeneden loaten wer. 12 Doar zatten ale vaaiervouters en kroepdaaiern in dij op grond touholden, en ale vogels oet lucht. 13 Der klonk n stem dij tegen Petrus zee: "Tou Petrus, slacht en eet!" 14 Mor Petrus zee: "Gain sproake van, Heer! Nog nooit heb ik wat eten dat nait kouster is of nait zuver." 15 Nog ais, veur twijde keer, richtte stem zok tou hom: "Wat of God zuverd het, magstoe nait veur onzuver holden." 16 Dit ging zo aan drij keer tou. Dou wer inains dat ding weer noar hemel optrokken. 17 Petrus wos nog nait, wat of e van t vizioun dat e zain haar, denken mos, dou ofgezanten van Cornelius noa veul gezuik noar Simon zien hoes, inains veur deur stonden. 18 Ze raipen: "Volk!" en vruigen of Simon, mit bienoam Petrus, doar touhuil. 19 Petrus was nog aal aan t prakkezaaiern over dat vizioun. Dou zee Gaist tegen hom: "Doar binnen drij manlu dij die hebben mouten. 20 Tou, goa omdeel en raais zunder in twijstried te stoan mit heur mit, omreden ik heb heur stuurd." 21 Petrus kwam omdeel en zee tegen dij lu: "Ik bin t, dij ie hebben mouten. Wat is reden van joen komst?" 22 Ze zeden: "Kaptaain Cornelius, n rechtveerdeg man dij God daint en goud bekendstaait bie t haile Jeudse volk, het van n haailege engel bosschop kregen, hai zol joe bie hom thoes nuigen en heuren wat of ie te zeggen hebben." 23 Hai luit heur der inkommen en onthoalde heur gastvrij. Aanderdoags ging e mit heur aan raais. n Poar bruiers oet Joppe gingen mit. 24 Doags ter op kwam e in Caesarea aan. Cornelius verwachtte heur al. Hai haar zien femilie en zien beste vrunden bie nkander roupen. 25 Dou Petrus der inkwam, kwam Cornelius hom in muit en ging op knijen om hom aan te beden. 26 Mor Petrus trok hom in t èn en zee: "Goa stoan, man! Ik bin ook ja mor n mensk." 27 Aal proatend ging e mit hom in hoes. Doar von e n hail gezelschop bie nkander. 28 Hai zee tegen heur: "Ie waiten dat t aan n Jeud verboden is om mit ain van n aander volk om te goan of der bie in hoes te kommen. Mor God het mie dudelk moakt dat ie gain mensk op wereld onzuver of onnuur nuimen maggen. 29 Doarom bin ik ook zunder tegenhaspeln mitkommen dou ik hoald wer. Mor nou wil k wel ais waiten woarom of ie mie roupen loaten hebben." 30 Cornelius zee: "Van nou òf rekend vaaier doag leden, was k om t negende uur thoes aan t beden. Dou kwam der inains n man veur mie stoan mit blinkende klaaier aan. 31 'Cornelius,' zee e, 'dien gebed is verheurd en ale goud dastoe doan hest, is God in t zin kommen. 32 Stuur ain noar Joppe tou en loat Simon, mit bienoam Petrus, kommen. Hai holdt tou bie leerlooier Simon, dij bie zee woont.' 33 Nou, dou heb k op slag n poar lu noar joe toustuurd. Ie hebben der goud aan doan dat ie kommen binnen. Wie binnen hier aalmoal onder God zien ogen bie nkander om te heuren wat of joe aalmoal deur de Heer besteld is." 34 Petrus begunde: "Nou krieg ik goud deur: God kikt gainain noar ogen. 35 Ain dij ontzag veur hom het en dut wat of goud is, van netgliek welk volk, staait hom aan. 36 Dit is bosschop dij God aan t volk Israël stuurde dou e heur t goie nijs brengen luit dat deur Jezus Christus verholden mit hom weer in odder is. Dij is nou Heer over ale mensken. 37 Ie waiten wat of ter in t haile Jeudse laand van Galilea òf, noa deup doar Johannes tou opraip, veurvalen is: 38 t optreden van Jezus oet Nazaret. Hou of God hom zaalfd het mit hillege Gaist en mit kracht. Overaal kwam e om mensken te helpen en ale lu beter te moaken dij duvel der onder huil. Dat kon e, omreden God was mit hom. 39 En wie binnen getuge van aal wat of hai in t laand van Jeuden en in Jeruzalem doan het. Ze hebben hom doodmoakt deur hom aan t kruus te sloagen. 40 Mor God het hom op daarde dag opwekt en heur onder ogen kommen loaten. 41 Wel nait van t haile volk, mor van getugen dij van teveuren deur God aanwezen wazzen: van ons, dij mit hom eten en dronken hebben dou e oet dood opstoan was. 42 Wie zollen van hom t volk waiten loaten en der van getugen: hai is t, dij deur God aansteld is as rechter over leventegen en doden. 43 Van hom getuugden ale profeten dat elk dij op hom vertraauwt, deur zien noam vergeven van zunden krigt." 44 Petrus was nog aan t woord dou hillege Gaist deelkwam op aalmoal dij noar zien tousproak lustern deden. 45 Ale geleuvegen van Jeudse ofkomst dij mit Petrus mitkommen wazzen, stonden der versteld van dat ook over haaidens goave van hillege Gaist oetgoten was. 46 Ze heurden heur ja spreken in toalen en hoog van God opgeven. 47 Doar zee Petrus op: "Aan dizze lu kin we toch t deupwotter nait waaigern? Ze hebben hillege Gaist ja kregen, net as wie ook." 48 Hai gaf opdracht heur te deupen in Jezus Christus zien noam. Dou vruigen ze hom nog n poar doag te blieven.