Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Handelingen van apostels Inlaaiden (1: 1- 3)   
Hillege Gaist beloofd (1: 4- 5)   
Hemelvoart (1: 6-11)   
Judas zien opvolger (1:12-26)   
Pinkster (2: 1-13)   
Petrus zien tousproak (2:14-43)   
t Levent in eerste gemainte (2:44-47)   
n Verlamde man beder moakt (3: 1-10)   
Petrus zien tousproak in tempel (3:11-26)   
Petrus en Johannes veur Hoge Road (4: 1-31)   
Hou of t ter in gemainte heer gaait (4:32-37)   
Ananias en Saffira (5: 1-11)   
Taikens en wonders (5:12-16)   
Apostels worden vervolgd (5:17-25)   
Apostels veur Hoge Road (5:26-42)   
Aanstellen van dioakens (6: 1- 7)   
Stéfanus wordt oppakt (6: 8-15)   
Stéfanus zien tousproak (7: 1-53)   
Stéfanus zien dood (7:54-60)   
Saulus zit achter gemainte aan (8: 1- 3)   
Bliede Bosschop in Samerioa (8: 4-25)   
Koamerheer oet Ethiopie (8:26-40)   
Saulus zien bekeren (9: 1-22)   
Saulus weerom noar Jeruzelem tou (9:23-30)   
Gemainte gruit in vree (9:31-43)   
Cornelius (10: 1-48)   
Petrus verantwoordt zok (11: 1-18)   
Eerste christengemainte oet Jeuden en haaidens (11:19-30)   
Herodes vervolgt gemainte (12: 1-19)   
Herodes zien dood (12:20-24)   
Bárnabas en Saulus worden oetzonden (12:25-13:12)   
Noar Antiochie en Pisidie (13:13-52)   
Ikonium (14: 1- 6)   
Lystra (14: 7-20)   
Weerom noar Antiochie (14:20-28)   
Vergoadern in Jeruzele (15: 1-34)   
Paulus en Bárnabas oet nkander (15:35-40)   
In Derbe en Lystra (15:41-16: 5)   
Noar Macedonie (16: 6-12)   
Filippi (16:12-40)   
Tesseloníkoa (17: 1- 9)   
Beréa (17:10-15)   
Athene (17:16-34)   
Korinte (18: 1-17)   
Weerom noar Antiochie en Oazie (18:18-28)   
Paulus in Efeze (19: 1-12)   
Skevas zien zeuns (19:13-22)   
Opschudden in Efeze (19:23-40)   
Macedonie en Griekenlaand (20: 1-12)   
Paulus zien ofschaaid in Milete (20:13-38)   
Paulus in Tyrus en Caeseréoa (21: 1-16)   
Pulus bie Jakobus (21:17-26)   
Paulus wordt oppakt (21:27-40)   
Paulus sprekt Jeuden tou (21:40-22:30)   
Paulus veur Hoge Road (23: 1-11)   
Komplöt tegen Paulus (23:12-22)   
Paulus noar Caeseréoa (23:23-35)   
Paulus veur Felix (24: 1-23)   
Felix holdt verslag mit Paulus (24:24-26)   
Festus volgt Felix op (24:27-25: 6)   
Paulus veur Festus (25: 7-12)   
Festus vragt Agrippa om road (25:13-22)   
Paulus veur Agrippa (25:23-26:32)   
Paulus op transport (27: 1-13)   
Störm en schipbreuk (27:14-44)   
Malta (28: 1-10)   
Noar Rome tou (28:11-31)   

Saulus zien bekeren (9: 1-22)

Handelingen van apostels 09


01Saulus ging nog mor aal tekeer en bedraaigde de Heer zien leerlingen mit dood. Zo ging e noar hogepriester tou 02en vruig hom, hai zol hom volmachten mitgeven veur sinagoges in Damascus. Mensken van de Weg dij e doar vinden zol, manlu net zo goud as vraauwlu, kon e den oppakken en noar Jeruzalem tou brengen. 03Hai was onderwegens en al stoef bie Damascus, dou inains n fèl licht oet hemel hom van aal kanten omstroalde. 04Hai vuil op grond en heurde n stem tegen hom zeggen: "Saul, Saul, woarom zitstoe achter mie heer?" 05Hai vruig: "Wèl bin ie, Heer?" "Ik bin Jezus," zee e. "doarstoe achterheer zitst. 06Kom in t èn en goa tou stad in. Den zel die zegd worden wat ofstoe doun most." 07Manlu dij bie hom wazzen, stonden stief stil. Ze konden gain woord oetbrengen; ze heurden stem aal, mor zagen gainain. 08Saulus kroop weer in t èn, mor al haar e ogen open, hai kon niks meer zain. Dou pakten ze hom mor bie haand en brochten hom tou Damascus in. 09Drij doag laank kon e niks zain en at of dronk e nait. 10 Nou woonde der in Damascus n leerling dij Ananias haitte. De Heer zee in n vizioun tegen hom: "Ananias!" Hai antwoordde: "Zeg t mor, Heer!" 11 Dou zee de Heer tegen hom: "Kom! Goa noar Rechtestroat en vroag in Judas zien hoes noar ain oet Tarsus. Hai hait Saulus. Hai is net aan t beden 12 en het net zain in n vizioun, hou of ain dij Ananias haitte, der inkwam en hom handen oplegde om te moaken dat e weer zain kon." 13 Hierop zee Ananias: "Heer, ik heb al van aal kanten heurd houveul kwoad dizze man joen haailegen in Jeruzalem aandoan het. 14 Ook hier het e permizzie van hogepriesters om elk dij joen noam aanropt op te pakken." 15 Mor de Heer zee tegen hom: "Goa der op òf, omreden ik heb dizze man oetzöcht as n stok keukenriw om der mien noam in bie volken en heur keunenks en bie t volk Israël te brengen. 16 Ik zel hom ja zain loaten houveul of e om mien noam lieden mout." 17 Ananias ging op pad. Hai ging doar in hoes en legde hom handen op. "Saul, bruier," zee e, "de Heer het mie stuurd, Jezus, dij zok aan die zain loaten het doustoe hierhèn onderwegens wast, dastoe weer zain kinst en vol wordst van hillege Gaist." 18 Votdoalek was t net of ter doppen van zien ogen ofvuilen. Hai kon weer zain, kwam in t èn en luit zok deupen. 19 Dou at e wat en kwam weer op krachten. Hai bleef n dag of wat bie leerlingen in Damascus 20 en votdoalek aal brochde hai in sinagoges bosschop van Jezus, dat dij God zien Zeun is. 21 Ale lu dij t heurden stonden der versteld van. "Mor dat is toch man," zeden ze, "dij in Jeruzalem aalmoal van kaant muik dij dizze noam aanroupen deden? Ook hier was e toch kommen om heur op te pakken en noar hogepriesters te brengen?" 22 Saulus wer aalaan wizzer. Hai brochde Jeuden dij in Damascus woonden van heur stok mit zien bewiezen dat Jezus de Messias is.