Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Handelingen van apostels Inlaaiden (1: 1- 3)   
Hillege Gaist beloofd (1: 4- 5)   
Hemelvoart (1: 6-11)   
Judas zien opvolger (1:12-26)   
Pinkster (2: 1-13)   
Petrus zien tousproak (2:14-43)   
t Levent in eerste gemainte (2:44-47)   
n Verlamde man beder moakt (3: 1-10)   
Petrus zien tousproak in tempel (3:11-26)   
Petrus en Johannes veur Hoge Road (4: 1-31)   
Hou of t ter in gemainte heer gaait (4:32-37)   
Ananias en Saffira (5: 1-11)   
Taikens en wonders (5:12-16)   
Apostels worden vervolgd (5:17-25)   
Apostels veur Hoge Road (5:26-42)   
Aanstellen van dioakens (6: 1- 7)   
Stéfanus wordt oppakt (6: 8-15)   
Stéfanus zien tousproak (7: 1-53)   
Stéfanus zien dood (7:54-60)   
Saulus zit achter gemainte aan (8: 1- 3)   
Bliede Bosschop in Samerioa (8: 4-25)   
Koamerheer oet Ethiopie (8:26-40)   
Saulus zien bekeren (9: 1-22)   
Saulus weerom noar Jeruzelem tou (9:23-30)   
Gemainte gruit in vree (9:31-43)   
Cornelius (10: 1-48)   
Petrus verantwoordt zok (11: 1-18)   
Eerste christengemainte oet Jeuden en haaidens (11:19-30)   
Herodes vervolgt gemainte (12: 1-19)   
Herodes zien dood (12:20-24)   
Bárnabas en Saulus worden oetzonden (12:25-13:12)   
Noar Antiochie en Pisidie (13:13-52)   
Ikonium (14: 1- 6)   
Lystra (14: 7-20)   
Weerom noar Antiochie (14:20-28)   
Vergoadern in Jeruzele (15: 1-34)   
Paulus en Bárnabas oet nkander (15:35-40)   
In Derbe en Lystra (15:41-16: 5)   
Noar Macedonie (16: 6-12)   
Filippi (16:12-40)   
Tesseloníkoa (17: 1- 9)   
Beréa (17:10-15)   
Athene (17:16-34)   
Korinte (18: 1-17)   
Weerom noar Antiochie en Oazie (18:18-28)   
Paulus in Efeze (19: 1-12)   
Skevas zien zeuns (19:13-22)   
Opschudden in Efeze (19:23-40)   
Macedonie en Griekenlaand (20: 1-12)   
Paulus zien ofschaaid in Milete (20:13-38)   
Paulus in Tyrus en Caeseréoa (21: 1-16)   
Pulus bie Jakobus (21:17-26)   
Paulus wordt oppakt (21:27-40)   
Paulus sprekt Jeuden tou (21:40-22:30)   
Paulus veur Hoge Road (23: 1-11)   
Komplöt tegen Paulus (23:12-22)   
Paulus noar Caeseréoa (23:23-35)   
Paulus veur Felix (24: 1-23)   
Felix holdt verslag mit Paulus (24:24-26)   
Festus volgt Felix op (24:27-25: 6)   
Paulus veur Festus (25: 7-12)   
Festus vragt Agrippa om road (25:13-22)   
Paulus veur Agrippa (25:23-26:32)   
Paulus op transport (27: 1-13)   
Störm en schipbreuk (27:14-44)   
Malta (28: 1-10)   
Noar Rome tou (28:11-31)   

Bliede Bosschop in Samerioa (8: 4-25)

Handelingen van apostels 08


04Dij zo verspraaid worden wazzen, brochten overaal doar ze kwammen bliede bosschop. 05Zodounde kwam Filippus in stad Samaria te laande en verkundegde heur de Christus. 06Ze wazzen t aalgemain mit Filippus zien woorden ains dou ze heurden wat of e zee en dou ze taikens zagen dij of e dee. 07Bie n bult mensken dij onnure gaisten in zok haren, kwammen dij der haard bèlkend oet; lammen en kreupeln werden beter. 08Doardeur kwam der grode bliedschop in dij stad. 09Vrouger aal haar ain of aander Simon in dij stad teuverderij doan en t volk van Samaria haildaal versteld stoan loaten. Hai zee van zokzulm dat e n boaskerel was. 10 Gainain, groot of luddek, was bie hom vandoan te sloagen. Ze zeden: "Dizze man is wat ie nuimen, God zien grode kracht." 11 Dat kwam, deurdat ze al zo laank van zien teuverkunsten versteld stoan haren. 12 Mor dou ze Filippus begunden te leuven, dij t evengelie van God zien keunenkriek en van de noam van Jezus Christus brochde, luiten zai zok deupen, manlu net zo goud as vraauwlu. 13 Simon zulm kwam ook tou geleuf en noa zien deup bleef e aalaan bie Filippus, versteld as e was deur ale taikens en machtege doaden dij e gebeuren zag. 14 Dou apostels in Jeruzalem vernammen dat Samaria God zien woord aannomen haar, stuurden ze Petrus en Johannes noar heur tou. 15 Dij gingen der hèn en beedden veur heur dat ze hillege Gaist kriegen zollen. 16 Dij was nog op gainain van heur deelkommen, ze wazzen bloots deupt in de Heer Jezus zien noam. 17 Dou legden ze heur handen op en zai kregen de hillege Gaist. 18 Dou Simon zag dat Gaist mensken geven wer deurdat apostels heur handen oplegden, bood hai heur geld 19 en zee: "Geef mie dij macht ook, dat elk dij ik handen opleg hillege Gaist krigt." 20 Mor Petrus gaf hom as beschaaid: "Noar de hel, ie mit joen geld! Ie mainen ja dat ie God zien goave mit geld kopen kinnen. 21 Hoog of leeg, der is veur joe gain plak in t beheer van dizze schatten, omreden joen holden tegen God over is nait geef. 22 Breek mit joen slechteghaid. Beed de Heer en vroag vergeven veur wat of ie in t zin haren. 23 Ik zai ja dat ie haildaal vergiftegd binnen en betoesterd zitten in ondeugd." 24 Simon zee: "Beed ie toch de Heer veur mie dat mie niks overkommen mag van wat of ie zegd hebben." 25 Dou zai zo van de Heer getuugd en zien bosschop brocht haren, gingen ze weerom noar Jeruzalem. En in nog hail wat Samaritoanse dörpen verkundegden ze bliede bosschop.