Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Handelingen van apostels Inlaaiden (1: 1- 3)   
Hillege Gaist beloofd (1: 4- 5)   
Hemelvoart (1: 6-11)   
Judas zien opvolger (1:12-26)   
Pinkster (2: 1-13)   
Petrus zien tousproak (2:14-43)   
t Levent in eerste gemainte (2:44-47)   
n Verlamde man beder moakt (3: 1-10)   
Petrus zien tousproak in tempel (3:11-26)   
Petrus en Johannes veur Hoge Road (4: 1-31)   
Hou of t ter in gemainte heer gaait (4:32-37)   
Ananias en Saffira (5: 1-11)   
Taikens en wonders (5:12-16)   
Apostels worden vervolgd (5:17-25)   
Apostels veur Hoge Road (5:26-42)   
Aanstellen van dioakens (6: 1- 7)   
Stéfanus wordt oppakt (6: 8-15)   
Stéfanus zien tousproak (7: 1-53)   
Stéfanus zien dood (7:54-60)   
Saulus zit achter gemainte aan (8: 1- 3)   
Bliede Bosschop in Samerioa (8: 4-25)   
Koamerheer oet Ethiopie (8:26-40)   
Saulus zien bekeren (9: 1-22)   
Saulus weerom noar Jeruzelem tou (9:23-30)   
Gemainte gruit in vree (9:31-43)   
Cornelius (10: 1-48)   
Petrus verantwoordt zok (11: 1-18)   
Eerste christengemainte oet Jeuden en haaidens (11:19-30)   
Herodes vervolgt gemainte (12: 1-19)   
Herodes zien dood (12:20-24)   
Bárnabas en Saulus worden oetzonden (12:25-13:12)   
Noar Antiochie en Pisidie (13:13-52)   
Ikonium (14: 1- 6)   
Lystra (14: 7-20)   
Weerom noar Antiochie (14:20-28)   
Vergoadern in Jeruzele (15: 1-34)   
Paulus en Bárnabas oet nkander (15:35-40)   
In Derbe en Lystra (15:41-16: 5)   
Noar Macedonie (16: 6-12)   
Filippi (16:12-40)   
Tesseloníkoa (17: 1- 9)   
Beréa (17:10-15)   
Athene (17:16-34)   
Korinte (18: 1-17)   
Weerom noar Antiochie en Oazie (18:18-28)   
Paulus in Efeze (19: 1-12)   
Skevas zien zeuns (19:13-22)   
Opschudden in Efeze (19:23-40)   
Macedonie en Griekenlaand (20: 1-12)   
Paulus zien ofschaaid in Milete (20:13-38)   
Paulus in Tyrus en Caeseréoa (21: 1-16)   
Pulus bie Jakobus (21:17-26)   
Paulus wordt oppakt (21:27-40)   
Paulus sprekt Jeuden tou (21:40-22:30)   
Paulus veur Hoge Road (23: 1-11)   
Komplöt tegen Paulus (23:12-22)   
Paulus noar Caeseréoa (23:23-35)   
Paulus veur Felix (24: 1-23)   
Felix holdt verslag mit Paulus (24:24-26)   
Festus volgt Felix op (24:27-25: 6)   
Paulus veur Festus (25: 7-12)   
Festus vragt Agrippa om road (25:13-22)   
Paulus veur Agrippa (25:23-26:32)   
Paulus op transport (27: 1-13)   
Störm en schipbreuk (27:14-44)   
Malta (28: 1-10)   
Noar Rome tou (28:11-31)   

Apostels veur Hoge Road (5:26-42)

Handelingen van apostels 05


26 Dou ging kommedant ter mit zien knechten hèn en nam heur mit. Nait mit geweld, omreden ze wazzen baang dat t volk heur mit stainen doodgooien zol. 27 Ze brochten heur op en laaidden heur veur t Sanhedrin. Hogepriester begunde heur te ondervroagen: 28 "Heb wie joe nait stief verboden in dizze noam onderricht te geven? En verdold! Nou heb ie moakt dat elkenain in Jeruzalem over joen leer prat. Boetendes wil ie ons dizze man zien dood aanreken." 29 Mor Petrus en aander apostels antwoordden: "Wie mouten God meer geheurzoam wezen as mensken. 30 Ie hebben Jezus om t levent brocht deur hom aan t kruus te sloagen. Mor God van ons veurvoaders het dizze aigenste Jezus oet dood opwekt. 31 Hai het hom verhoogd aan zien rechterhaand as laaider en verlözzer, om zo aan Israël bekeren en vergeven van zunden te geven. 32 Van aal dij zoaken bin wie getuge. Mor hillege Gaist ook, dij God geven het aan wèl of hom geheurzoam binnen." 33 Dou ze dit heurden, werden ze hoagels en wollen ze heur van kaant moaken. 34 Mor dou ging ain van leden van Hoge Road stoan. t Was n Farizeeër, hai haitte Gamaliël, was wetgeleerde en ston hoog aanschreven bie t volk. Hai luit dij manlu n zetje noar boeten tou brengen. 35 Dou zee e tegen aander lu van road: "Manlu oet Israël! Bedenk joe goud wat of ie mit dizze mensken doun. 36 Veur ons tied ston Teudas ja op, dij beweerde dat e hail wat maans was. Om en bie vaaierhonderd man sloten zok bie hom aan. Hai wer ombrocht en zien haile aanhang vuil oetnkander. Der bleef niks van over. 37 Noa hom, in tied van volkstellen, treedde Judas oet Galilea op. Hai sleepte n bult volk mit. Mor hai is ook omkommen en zien haile aanhang wer oetnkander sloagen. 38 Wat dit gevaal aanbelangt, zeg ik joe: bemui joe nait mit dizze lu en loat heur mor geworden. Gaait heur opzet of heur waark van mensken oet, den komt ter niks van te laande. 39 Mor as t van God oet gaait, den zel ie heur nait oetnkander sloagen kinnen. Paas op dat t nait bliekt dat ie tegen God strieden!" 40 Ze luiten zok deur hom overhoalen. Ze raipen apostels, luiten heur giezeln en gavven heur n inzeggen, ze zollen nait spreken in Jezus zien noam. Dou luiten ze heur lös. 41 Apostels gingen bie t Sanhedrin vandoan. Ze wazzen blied dat ze t weerd west haren te lieden om dij noam. 42 Ze gingen deur mit doagelks onderricht te geven in tempel en aan hoes en verkundegden bliede bosschop dat Jezus de Messias is.