Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Handelingen van apostels Inlaaiden (1: 1- 3)   
Hillege Gaist beloofd (1: 4- 5)   
Hemelvoart (1: 6-11)   
Judas zien opvolger (1:12-26)   
Pinkster (2: 1-13)   
Petrus zien tousproak (2:14-43)   
t Levent in eerste gemainte (2:44-47)   
n Verlamde man beder moakt (3: 1-10)   
Petrus zien tousproak in tempel (3:11-26)   
Petrus en Johannes veur Hoge Road (4: 1-31)   
Hou of t ter in gemainte heer gaait (4:32-37)   
Ananias en Saffira (5: 1-11)   
Taikens en wonders (5:12-16)   
Apostels worden vervolgd (5:17-25)   
Apostels veur Hoge Road (5:26-42)   
Aanstellen van dioakens (6: 1- 7)   
Stéfanus wordt oppakt (6: 8-15)   
Stéfanus zien tousproak (7: 1-53)   
Stéfanus zien dood (7:54-60)   
Saulus zit achter gemainte aan (8: 1- 3)   
Bliede Bosschop in Samerioa (8: 4-25)   
Koamerheer oet Ethiopie (8:26-40)   
Saulus zien bekeren (9: 1-22)   
Saulus weerom noar Jeruzelem tou (9:23-30)   
Gemainte gruit in vree (9:31-43)   
Cornelius (10: 1-48)   
Petrus verantwoordt zok (11: 1-18)   
Eerste christengemainte oet Jeuden en haaidens (11:19-30)   
Herodes vervolgt gemainte (12: 1-19)   
Herodes zien dood (12:20-24)   
Bárnabas en Saulus worden oetzonden (12:25-13:12)   
Noar Antiochie en Pisidie (13:13-52)   
Ikonium (14: 1- 6)   
Lystra (14: 7-20)   
Weerom noar Antiochie (14:20-28)   
Vergoadern in Jeruzele (15: 1-34)   
Paulus en Bárnabas oet nkander (15:35-40)   
In Derbe en Lystra (15:41-16: 5)   
Noar Macedonie (16: 6-12)   
Filippi (16:12-40)   
Tesseloníkoa (17: 1- 9)   
Beréa (17:10-15)   
Athene (17:16-34)   
Korinte (18: 1-17)   
Weerom noar Antiochie en Oazie (18:18-28)   
Paulus in Efeze (19: 1-12)   
Skevas zien zeuns (19:13-22)   
Opschudden in Efeze (19:23-40)   
Macedonie en Griekenlaand (20: 1-12)   
Paulus zien ofschaaid in Milete (20:13-38)   
Paulus in Tyrus en Caeseréoa (21: 1-16)   
Pulus bie Jakobus (21:17-26)   
Paulus wordt oppakt (21:27-40)   
Paulus sprekt Jeuden tou (21:40-22:30)   
Paulus veur Hoge Road (23: 1-11)   
Komplöt tegen Paulus (23:12-22)   
Paulus noar Caeseréoa (23:23-35)   
Paulus veur Felix (24: 1-23)   
Felix holdt verslag mit Paulus (24:24-26)   
Festus volgt Felix op (24:27-25: 6)   
Paulus veur Festus (25: 7-12)   
Festus vragt Agrippa om road (25:13-22)   
Paulus veur Agrippa (25:23-26:32)   
Paulus op transport (27: 1-13)   
Störm en schipbreuk (27:14-44)   
Malta (28: 1-10)   
Noar Rome tou (28:11-31)   

Petrus en Johannes veur Hoge Road (4: 1-31)

Handelingen van apostels 04


01Ze wazzen t volk nog aan t touspreken, dou priesters en kommedant van tempelwacht en Sadduceeërs heur op t mad kwammen. 02Dij wazzen der min over te spreken dat ze t volk leerden en heur bosschop brochten dat ter deur Jezus nou opstanden oet dood was. 03Ze pakten heur op en zetten heur vaast aan volgende dag tou. t Was ja al oavend. 04Mor veul van dijent dij t woord heurd haren, kwammen tou geleuf. t Aantal manlu kwam zo op om en bie viefdoezend. 05Doags ter op kwammen heur laaiders, oldsten en schriftgeleerden bie nkander in Jeruzalem. 06Hogepriester Annas, Kajafas, Johannes en Alexander, en aal dijent dij femilie tou hogepriester wazzen, wazzen der ook bie. 07Dou ze heur veurkommen loaten haren, wollen ze van heur waiten: "Hou kom ie aan dij macht, en wèl het joe opdracht geven dit te doun?" 08Dou kwam Petrus haildaal onder beslag van hillege Gaist en zee tegen heur: "Laaiders van t volk en oldsten! 09Nou wie vandoag n zaike hulpen hebben, wor wie veur t verheur nomen deur wèl of dij man beter worden is. 10 Den wil wie joe aalmoal en t haile volk Israël waiten loaten: in noam van Jezus Christus oet Nazaret, dij ie aan t kruus sloagen haren, mor dij God opstoan loaten het. Aan hom is t te daanken dat dizze man hier zond en wel veur joe staait. 11 Dit is nou dij stain, dij joe, baauwers, te min was om te bruken, mor dij toch as houkstain op zien stee kommen is. 12 Ie kinnen ook deur aans gainent red worden. Der is ja aans gain noam op wereld aan mensken geven, doar wie deur red worden mouten." 13 Dou ze zagen hou vrij of Petrus en Johannes stonden te proaten en vernammen dat ze slichte lu wazzen dij der nait veur leerd haren, keken ze der vremd van op. Mor dou kwam heur in t zin: dij lu wazzen vrouger ja bie Jezus. 14 Man dij beter moakt was, zagen ze bie heur stoan, dat ze haren der nait van weerom. 15 Ze zeden heur, ze zollen roadzoal verloaten. Dou stoken ze koppen bie nkander. 16 "Hou mout we mit dizze mensken aan," zeden ze. "Dat ze n wondertaiken doan hebben, dat is dudelk veur ale inwoners van Jeruzalem. Wie kinnen nait zeggen dat t nait woar is. 17 Mor loat we, om veur te kommen dat dit wiedergaait onder t volk, heur stief zeggen dat ze beslist nait laanger op gezag van dizze noam tegen ook mor ain mensk spreken maggen." 18 Dou raipen ze heur der weer in en verboden heur ooit nog es wat te zeggen of te leren mit n beroup op Jezus zien noam. 19 Petrus en Johannes gavven heur as beschaaid: "Zeg nou zulm, zol God t goud vinden dat wie meer noar joe lustern deden as noar God? 20 Wie kinnen ja nait veur ons holden wat of wie zain en heurd hebben." 21 Dou gavven ze heur nog n moal n goie inzeggen. Mor ze luiten heur wel lös, omreden ze konden haildaal nait bedenken hou of ze heur stravven mozzen. Dat kwam van t volk: aalmoal prezen ze God ja om wat of ter veurvalen was. 22 Man dij deur dit wondertaiken beter moakt was, was al over de vatteg. 23 Dou ze vrijloaten wazzen, gingen ze noar heur aigen volk en vertelden heur wat of opperpriesters en oldsten tegen heur zegd haren. 24 Dou dij dat heurden, begunden ze as ain man haardop te beden: "Heer, ie binnen t ja dij hemel, laand en zee, en aal wat of ter op en in is, schoapen hebben. 25 Ie hebben deur hillege Gaist ons voader David, joen knecht, zeggen loaten: 'Woarom binnen haaidens zo tekeergoan
en hebben volken plannen oetbrud doar niks van komt?

26 Keunenks van wereld binnen opzetten kommen en laaiders hebben heur troepen bie nkander brocht
tegen de Heer en zien Gezaalfde.'
27 t Is ja echt woar: in dizze stad binnen tegen joen haailege knecht Jezus, dij ie zaalfd hebben, bie nkander kommen: Herodes, Pontius Pilatus, haaidens en stammen van Israël ook, 28 om te doun wat ie zo stuurd en beslist haren dat t gebeuren zol. 29 Nou den, Heer, kiek es hou of ze draaigen. Geef joen volk dat ze, zunder zok ook mor n spier in te holden, joen woord spreken. 30 Wil ie doarbie joen haand oetsteken en moaken mensken beter. Loat wondertaikens gebeuren in joen haailege knecht Jezus zien noam." 31 Dou ze beden haren, begunde stee doar of ze bie nkander wazzen te schudden. Ze kwammen aalmoal onder beslag van hillege Gaist en spraken vrijoet God zien woord.