Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Handelingen van apostels Inlaaiden (1: 1- 3)   
Hillege Gaist beloofd (1: 4- 5)   
Hemelvoart (1: 6-11)   
Judas zien opvolger (1:12-26)   
Pinkster (2: 1-13)   
Petrus zien tousproak (2:14-43)   
t Levent in eerste gemainte (2:44-47)   
n Verlamde man beder moakt (3: 1-10)   
Petrus zien tousproak in tempel (3:11-26)   
Petrus en Johannes veur Hoge Road (4: 1-31)   
Hou of t ter in gemainte heer gaait (4:32-37)   
Ananias en Saffira (5: 1-11)   
Taikens en wonders (5:12-16)   
Apostels worden vervolgd (5:17-25)   
Apostels veur Hoge Road (5:26-42)   
Aanstellen van dioakens (6: 1- 7)   
Stéfanus wordt oppakt (6: 8-15)   
Stéfanus zien tousproak (7: 1-53)   
Stéfanus zien dood (7:54-60)   
Saulus zit achter gemainte aan (8: 1- 3)   
Bliede Bosschop in Samerioa (8: 4-25)   
Koamerheer oet Ethiopie (8:26-40)   
Saulus zien bekeren (9: 1-22)   
Saulus weerom noar Jeruzelem tou (9:23-30)   
Gemainte gruit in vree (9:31-43)   
Cornelius (10: 1-48)   
Petrus verantwoordt zok (11: 1-18)   
Eerste christengemainte oet Jeuden en haaidens (11:19-30)   
Herodes vervolgt gemainte (12: 1-19)   
Herodes zien dood (12:20-24)   
Bárnabas en Saulus worden oetzonden (12:25-13:12)   
Noar Antiochie en Pisidie (13:13-52)   
Ikonium (14: 1- 6)   
Lystra (14: 7-20)   
Weerom noar Antiochie (14:20-28)   
Vergoadern in Jeruzele (15: 1-34)   
Paulus en Bárnabas oet nkander (15:35-40)   
In Derbe en Lystra (15:41-16: 5)   
Noar Macedonie (16: 6-12)   
Filippi (16:12-40)   
Tesseloníkoa (17: 1- 9)   
Beréa (17:10-15)   
Athene (17:16-34)   
Korinte (18: 1-17)   
Weerom noar Antiochie en Oazie (18:18-28)   
Paulus in Efeze (19: 1-12)   
Skevas zien zeuns (19:13-22)   
Opschudden in Efeze (19:23-40)   
Macedonie en Griekenlaand (20: 1-12)   
Paulus zien ofschaaid in Milete (20:13-38)   
Paulus in Tyrus en Caeseréoa (21: 1-16)   
Pulus bie Jakobus (21:17-26)   
Paulus wordt oppakt (21:27-40)   
Paulus sprekt Jeuden tou (21:40-22:30)   
Paulus veur Hoge Road (23: 1-11)   
Komplöt tegen Paulus (23:12-22)   
Paulus noar Caeseréoa (23:23-35)   
Paulus veur Felix (24: 1-23)   
Felix holdt verslag mit Paulus (24:24-26)   
Festus volgt Felix op (24:27-25: 6)   
Paulus veur Festus (25: 7-12)   
Festus vragt Agrippa om road (25:13-22)   
Paulus veur Agrippa (25:23-26:32)   
Paulus op transport (27: 1-13)   
Störm en schipbreuk (27:14-44)   
Malta (28: 1-10)   
Noar Rome tou (28:11-31)   

Petrus zien tousproak (2:14-43)

Handelingen van apostels 02


14 Dou ging Petrus stoan mit de elm, zette zien stem oet en zee: "Jeuden en ale inwoners van Jeruzalem! Wat of ik joe nou zeg, mout ie waiten en goud in oren knuppen. 15 Dizze mensken binnen nait doen zo as ie mainen. t Is ja nog mor net negen uur smörgens! 16 Nee, hier gebeurt wat of profeet Joël zegd het:
17 'Noa verloop van tied, zegt God, zel ik wat van mien Gaist oetgaiten over aal wat leeft.
Joen jonges en wichter zellen profetaaiern.
Joen jonkvolk zel gezichten zain.
Joen olden zellen dreumen.

18 Joa, alderdeegs over mien knechten en maaiden zel ik in dij doagen wat van mien Gaist oetgaiten
dat ze profetaaiern.

19 Ik zel hoog aan hemel dingen gebeuren loaten om baang van te worden
en onder op wereld dingen
dij nait veul gouds beduden:
bloud en vuur en kwaalm.

20 Zun zel duusternis worden en moan bloud, veurdat de Heer as rechter komt, groot en stroalend.

21 Den zel t gebeuren dat elkenain dij de Heer zien noam aanropt,
red worden zel.'
22 Isrelieten, luster noar dizze woorden. Van Jezus van Nazaret was dudelk worden dat e deur God noar joe toustuurd was. Zokke machtege doaden, wonders en taikens haar God deur hom maank joe doan. Dat wait ie zulm ook wel. 23 Toch heb ie dizze man, en dat haar God in zien plan en veurkennes zo bepoald, oetleverd en ombrocht deur hom aan t kruus te sloagen. Doar heb ie haaidens veur in aarm nomen. 24 Mor God luit hom weer oet zien graf opstoan. Hai muik n èn aan dood zien weeën; dij kon hom ja nait meer vastholden. 25 David zegt toch van hom: 'Ik haar de Heer altied veur ogen.
Hai lopt ja aan mien rechterzied
dat ik t op n bainen hol.

26 Doarom wer ik zo blied vanbinnen. Ik kon mien bliedschop nait veur mie holden.
Aal hou swak of ik bin,
ik zel n woonstee vinden
doar of veuroetzichten goud binnen.

27 Ie zellen ja mien levent nait aan dood overloaten, en man, dij ie veur joe ofzunderd hebben,
t nait aandoun dat e vergaait.

28 Ie hebben mie oetdud woar of ik langs mout om t levent te vinden.
Ie zellen mie deurhèn blied moaken
deur zulm bie mie te blieven.'
29 Bruiers, ik mag tegen joe van oartsvoader David gerust zeggen dat e sturven en begroaven is. Zien graf is ja bie ons aan vandoag tou. 30 Hai was n profeet en wos dat God hom n aid sworen haar: hai zol ain dij van hom ofstamde op zien troon zetten. 31 Zo het e in toukomst zain en t over Christus zien opstanden had dou e zee dat hai nait aan dood overloaten worden zol en nait omkommen. 32 Nou, dizze Jezus het God opstoan loaten. Doar bin wie mitnkander getuge van. 33 Nou is e verheven en zit aan God zien rechterhaand. Van zien Voader het e hillege Gaist kregen dij hom touzegd was. Zo het e, wat of ie hier zain en heuren, oetgoten. 34 Nait David is ja noar hemel goan. Hai zegt ja zulm: 35 'De Heer het tegen mien Heer zegd: Goa zitten aan mien rechterzied. Net zo laank dat ik joen vijanden deellegd heb as n voutbaank veur joen vouten.' 36 t Haile volk Israël mout vervaast waiten dat God hom as Heer en as Christus aansteld het. Dij aigenste Jezus, dij ie aan t kruus sloagen hebben." 37 Dou ze dat heurden ging heur t deur ales hèn. Ze zeden tegen Petrus en aal aander apostels: "Wat mout we doun, bruiers?" 38 Petrus zee tegen heur: "Bekeer joe! Loat joe aalmoal deupen in Jezus Christus zien noam, dat joen zunden vergeven worden. Den krieg ie hillege Gaist. 39 t Is joe ja touzegd en joen kinder en ale mensken in hail de wiede wereld, dij de Heer, ons God, bie zok roupen zel." 40 Mit nog aander woorden meer beswoor e heur en raip heur der tou op: "Loat joe toch redden oet dizze minne wereld!" 41 Dij zien woorden aannammen, luiten zok deupen. Op dij dag kwammen der zowat drijdoezend man bie. 42 Ze legden zok in eerns op apostels heur leer tou, bleven traauw aan heur gemainschop, dailden t brood en beedden mitnkander. 43 Elkenain kreeg ontzag. Apostels deden ja veul wonders en taikens.