Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Handelingen van apostels Inlaaiden (1: 1- 3)   
Hillege Gaist beloofd (1: 4- 5)   
Hemelvoart (1: 6-11)   
Judas zien opvolger (1:12-26)   
Pinkster (2: 1-13)   
Petrus zien tousproak (2:14-43)   
t Levent in eerste gemainte (2:44-47)   
n Verlamde man beder moakt (3: 1-10)   
Petrus zien tousproak in tempel (3:11-26)   
Petrus en Johannes veur Hoge Road (4: 1-31)   
Hou of t ter in gemainte heer gaait (4:32-37)   
Ananias en Saffira (5: 1-11)   
Taikens en wonders (5:12-16)   
Apostels worden vervolgd (5:17-25)   
Apostels veur Hoge Road (5:26-42)   
Aanstellen van dioakens (6: 1- 7)   
Stéfanus wordt oppakt (6: 8-15)   
Stéfanus zien tousproak (7: 1-53)   
Stéfanus zien dood (7:54-60)   
Saulus zit achter gemainte aan (8: 1- 3)   
Bliede Bosschop in Samerioa (8: 4-25)   
Koamerheer oet Ethiopie (8:26-40)   
Saulus zien bekeren (9: 1-22)   
Saulus weerom noar Jeruzelem tou (9:23-30)   
Gemainte gruit in vree (9:31-43)   
Cornelius (10: 1-48)   
Petrus verantwoordt zok (11: 1-18)   
Eerste christengemainte oet Jeuden en haaidens (11:19-30)   
Herodes vervolgt gemainte (12: 1-19)   
Herodes zien dood (12:20-24)   
Bárnabas en Saulus worden oetzonden (12:25-13:12)   
Noar Antiochie en Pisidie (13:13-52)   
Ikonium (14: 1- 6)   
Lystra (14: 7-20)   
Weerom noar Antiochie (14:20-28)   
Vergoadern in Jeruzele (15: 1-34)   
Paulus en Bárnabas oet nkander (15:35-40)   
In Derbe en Lystra (15:41-16: 5)   
Noar Macedonie (16: 6-12)   
Filippi (16:12-40)   
Tesseloníkoa (17: 1- 9)   
Beréa (17:10-15)   
Athene (17:16-34)   
Korinte (18: 1-17)   
Weerom noar Antiochie en Oazie (18:18-28)   
Paulus in Efeze (19: 1-12)   
Skevas zien zeuns (19:13-22)   
Opschudden in Efeze (19:23-40)   
Macedonie en Griekenlaand (20: 1-12)   
Paulus zien ofschaaid in Milete (20:13-38)   
Paulus in Tyrus en Caeseréoa (21: 1-16)   
Pulus bie Jakobus (21:17-26)   
Paulus wordt oppakt (21:27-40)   
Paulus sprekt Jeuden tou (21:40-22:30)   
Paulus veur Hoge Road (23: 1-11)   
Komplöt tegen Paulus (23:12-22)   
Paulus noar Caeseréoa (23:23-35)   
Paulus veur Felix (24: 1-23)   
Felix holdt verslag mit Paulus (24:24-26)   
Festus volgt Felix op (24:27-25: 6)   
Paulus veur Festus (25: 7-12)   
Festus vragt Agrippa om road (25:13-22)   
Paulus veur Agrippa (25:23-26:32)   
Paulus op transport (27: 1-13)   
Störm en schipbreuk (27:14-44)   
Malta (28: 1-10)   
Noar Rome tou (28:11-31)   

Judas zien opvolger (1:12-26)

Handelingen van apostels 01


12 Dou gingen ze noar Jeruzalem weerom, van baarg òf dij Olievenbaarg hait. Dij ligt mor n èndje van Jeruzalem òf, zo wied as je op sabbat lopen maggen. 13 Dou ze in stad aankommen wazzen, gingen ze noar bovenzoal, doar ze aans ook touhuilen: Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Tomas, Bartolomeüs en Matteüs, Jakobus, Alfeüs zien zeun, Simon de verzetsman, en Judas, Jakobus zien zeun. 14 Ain van zin bleven aal dizzent aalgedureg beden. Der wazzen ook vraauwlu bie en Maria, Jezus zien moeke, en zien bruiers.

15 Op ain van dij doagen ging Petrus stoan middenmaank bruiers. Der was n koppel van om en bie honderdtwinneg man bie nkander. Hai zee: 16 "Bruiers, t schriftwoord mos ja vervuld worden wat hillege Gaist deur David destieds zegd het over Judas. Dij het lu dij Jezus gevangennomen hebben t pad ja wezen. 17 Hai heurde bie ons en haar ook n dail van dizze dainst touwezen kregen. 18 Mor nee, hai het veur t loon van zien wandoad n lap grond kocht. Dou is e veurover deelsmakt en openborsten, dat ingewanden der oetkwammen. 19 Ale lu in Jeruzalem binnen dat gewoarworden. Doarom hait dizze lap grond in heur aigen toal Akeldama, dat betaikent "bloudgrond". 20 Der staait ja schreven in t bouk van Psaalms: "Zien haimstee mout leeg worden en gainain mag der meer wonen," en: "n Aander mout zien dainst overnemen." 21 Dat ter mout oet manlu dij zok bie ons aansloten hebben in haile tied dat de Heer Jezus mit ons op en deel ging 22 - te reken van tied òf dat Johannes deupte, aan dag tou dat e van ons opnomen wer - ain mit ons as getuge optreden van zien opstanden."

23 Dou zetten ze twij op taal: Jozef, dij Barsabbas nuimd wer en bienoam Justus haar, en Mattias. 24 En ze beedden: "Ie, Heer, ie kennen haarten van ale mensken. Wies ons ain van dizze baaident aan dij ie oetkozen hebben 25 om t stee in te nemen van dizze dainst as apostel. Doar is Judas oet votlopen om noar t stee tou te goan doar e heurt." 26 Dou luiten ze heur lötten en t löt vuil op Mattias. Zo wer e mittèld mit de elf apostels.