Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
t Evengelie volgens Marcus Begun (1: 1-15)   
Eerste leerlingen (1:16-20)   
Mensken beder moakt in Kafárnaüm (1:21-39)   
Meloatse man beder moakt (1:40-45)   
Aal meer tegenstand (2: 1-3: 6)   
Jezus bie t meer van Galileoa (3: 7-12)   
Jezus keurt zien twaalf apostels oet (3:13-19)   
Jezus en Beëlzebul (3:20-30)   
Jezus en zien volk (3:31-35)   
Geliekenis over t zoad (4: 1-20)   
Nog meer geliekenizzen (4:21-34)   
Störm op t meer (4:35-41)   
Bezeten man beder moakt (5: 1-20)   
n Vraauw en n wichtje beder moakt (5:21-43)   
Gain vertraauw (6: 1- 6)   
Jezus stuurt zien leerlingen der op oet (6: 7-13)   
t End van Johannes de Deuper (6:14-29)   
Viefdoezend man worden zat (6:30-44)   
Jezus lopt over t wotter (6:45-56)   
Menskegeboden en God zien gebod (7: 1-23)   
Jezus en Griekse vraauw (7:24-30)   
Jezus moakt n doofstomme man beder (7:31-36)   
Jezus geft 4.000 man te eten (8: 1-10)   
Onbegrip (8:11-21)   
Blinde man beder moakt (8:22-26)   
Petrus zien beliedenis (8:27-30)   
Jezus zegt zien lieden aan (8:31-9:1)   
Jezus op baarg mit Mozes en Elioa (9: 2-13)   
Jezus moakt bezeten jong beder (9:14-29)   
Twijde moal t lieden veurzegd (9:30-49)   
Over oftraauwen (10: 1-12)   
Gods Riek ingoan (10:13-31)   
Jezus zegt veur daarde moal zien lieden aan (10:32-45)   
Bartimeüs beder moakt (10:46-51)   
Intocht in Jeruzelem (11: 1-11)   
Tempel en viegeboom (11:12-25)   
Vroag noar Jezus zien gezag (11:26-33)   
Geliekenis over minne pachters (12: 1-12)   
Vroagen aan Jezus (12:13-34)   
Jezus zien tegenvroag over Messias (12:35-37)   
Jezus woarschaauwt veur schriftgeleerden (12:37-40)   
Aarme wedevraauw (12:41-44)   
Onderricht over t ènd (13: 1-37)   
Jezus wordt zaalfd en verroaden (14: 1-11)   
t Leste Oavendmoal (14:12-26)   
Jezus en Petrus (14:27-31)   
Jezus in Getsemané (14:32-52)   
Jezus veur Hoge Road (14:53-65)   
Petrus zegt, dat e Jezus nait ken (14:66-72)   
Jezus veur Piloatus (15: 1-15)   
Jezus bespot en kruzegd (15:16-41)   
Jezus zien begraffenis (15:42-47)   
Vraauwlu bie t graf; Jezus opstoan (16: 1- 8)   
t End van t evengelie, dat ter loater bieschreven is (16: 9-20)