Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Kloaglaiden Wèl het ooit zo leden? (1: 1-22)   
Dag van de HEER zien gram (2: 1-22)   
Geluk bleef bie mie oet de buurt (3: 1-66)   
Sions zunde groder as Sodom zienent (4: 1-22)   
Gebed in grode nood (5: 1-22)   

Dag van de HEER zien gram (2: 1-22)

Kloaglaiden 02


01Och heden, de Heer het in zien kwoadens Sion mit duustern dekt, glorie van Israël van hemel noar eerde verwezen.
Hai dochde op dag van zien gram nait meer aan zien voutenbaank.

02Zunder meedlie het de Heer t kontraain van Jakob vergraimd, in zien gram maaide hai staarke börgen van Juda deel,
eerloos binnen riek en bestuurders tegen grond smeten.

03In zien glìnne gram het hai macht van Juda broken, zien haand trok hai weerom in t zicht van vijand.
Zien kwoadens tegen Jakob is as n vlammend vuur dat ales verteert.

04As n vijand spande hai boog mit vaaste haand, as n vijand vermoordde hai elk doar Sion t mainst van huil.
Zien grammiedeghaid ging as n vuur over heur tènten.

05De Heer was as n vijand: Israël het hai verrinnewaaierd, Börgen het e vernaild, bolwaarken deelhoald.
Doarom kon Jakob bloots jammern en jeuzeln.

06De HEER vernailde zien hoes en vergraimde t stee van soamenkomst, in Sion muik hai n èn aan feesten en sabbat,
verstötte keunenk en priester, in glìnne gram.

07De Heer het zien altoar in steek loaten, zien haailegdom opgeven, muren van bolwaark het hai vijand in handen geven,
zien roupen weergaalmde in t hoes van de HEER, of was t n feestdag.

08De HEER was vastbesloten muren van Sion omdeel te hoalen: legde moatbaand ter bie langs en vernailde op t èn haile bröd,
muren rommelden in nkander, walen gingen ondersteboven.

09Poorten binnen omvalen, grondels stokkendbroken. Grode lu in t riek en keunenk binnen verstreud, dat ter gain bestuur meer is.
Ook kriegen profeten gain godssproak meer van de HEER.

10 Stilswiegend zitten laaiders van Sion op grond, mit zakken om en aask op kop.
Wichter van Jeruzalem loaten kop hangen.

11 Muid binnen mien ogen van t reren, t binnenste staait mie in brand, moud bin ik kwiet - wat is mien volk haard oftroeveld,
kinder en lutje potjes staarven op stroat.

12 Ze vruigen heur moeke nog: "Is ter gain brood en wien?" mor vochten gewond mit dood in stroaten van stad,
ze sturven bie heur moeke op schoot.

13 Wat kin k nog zeggen, woar die mit vergelieken, Jeruzalem? Wat kin k nog noar veuren brengen om die te troosten, Sion?
Zo groot as zee binnen dien wonden en der is gainent dij die beter moakt.

14 Viziounen van dien profeten binnen leugen en bedrog - besef van schuld roupen ze nait op, rampen keren ze nait,
onnut binnen heur oroakels, op biesterboan laaiden ze joe.

15 Aal dij verbie komt, slagt handen in nkander, ze schudden mit kop, stoan versteld over Jeruzalem en zeggen:
"Wastoe dij volmoakte schoonhaid, dij vreugde veur haile wereld?"

16 Mit aal heur snakkerij hebben vijanden joe bretoal veur de gek, kniezendeweg zeggen ze: "Wie hebben heur verrinnewaaierd.
Nou we dit beleven maggen, is ons hoop vervuld."

17 Ten lesten binnen plannen doar hai al laank mit draaigd haar noakommen deur de HEER, zunder perdon: hai het vergraimd. zunder genoade.
Vijand is boas over joe, mit macht, ze hebben heur slinger der aan.

18 Roup mit joen haile haart de Heer aan - muur dij Sion beschut, hol nait op mit schraiven, gun joen ogen gain rust,
loat joen troanen mor lopen, dag en naacht.

19 Roup haile naacht de Heer aan, stört joen haart as wotter oet. Beed mit omhoog stoken handen veur t levent van joen kinder,
dij nou verkwienen van honger op houken en hörns van stroaten.

20 HEER, heb ie ooit ain zó behandeld? Hou konden moekes kinder opeten doar ze van huilen?
Woarom binnen in t haailegdom van de Heer profeten en priesters ombrocht?

21 Kinder en ol grieskoppen liggen in t voel van stroaten, jonges en wichter binnen deelsloagen deur t sweerd,
oetmoord zunder genoade, op dag van joen gram.

22 Overaal vandoan heb ie schrik en ellèn nuigd of was t feest. Aan glìnne gram van de HEER kon gainent ontkommen,
dij ik grootbrocht haar mit zörg, wer doodmoakt deur vijand.