Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Jeremia Opschrift (1: 1-3)   
Jeremia wordt roupen (1: 4-19)   
t Volk is de HEER vergeten (2: 1- 4: 4)   
Ellèn oet t noorden (4: 5-31)   
n Leste inzeggen (5: 1-31)   
Jeruzelem, baarg joe! (6: 1-30)   
Tegen tempel en eredainst (7: 1- 8: 3)   
Nait te bekeren, dit volk (8: 4- 9:23)   
Gainain kin tegen de HEER aan (10: 1-16)   
Haile koppel oet nkander jagd (19:17-25)   
Verbroken verbond (11: 1-17)   
Komplöt tegen Jeremia (11:18-12: 6)   
Woar of t op oetlopt (12: 7-14)   
t Taiken van lennendouk (13: 1-14)   
Judoa wordt votvoerd (13:15-27)   
t Taiken van dikke dreugte (14: 1-15:21)   
Dag van t onhaail (16: 1-17: 4)   
Vaaier oetsproaken (17: 5-18)   
Sabbat (17:19-27)   
waarkploats van poddebakker (18: 1-17)   
Goud mit kwoad vergelden, mag dat? (18:18-23)   
Vergroezelde stainen kroek (19: 1-14)   
Jeremia achter troalies (20: 1-18)   
Tegen keunenks van Judoa (21: 1-23: 8)   
Tegen minne perfeten (23: 9-39)   
Twij körven mit viegen (24: 1-10)   
Vijand oet t noorden (25: 1-13)   
Woarschaauwen aan volken (25:14-38)   
Perfeet in kniep (26: 1-24)   
Kwezzie mit perfeten (27: 1-22)   
Jeremia en Chananja (28: 1-17)   
Braif aan verbannen lu (29: 1-32)   
Tied van vree komt ter aan (30: 1-24)   
Hoop veur toukomst (31: 1-39)   
Akker in Anatot (32: 1-44)   
t Laand weer zo as t vrouger was (33: 1-26)   
Hou of t wordt mit Sedekia en t aander volk (34: 1-22)   
Rekabieten heur veurbeeld (35: 1-19)   
t Verhoal over boukrol (36: 1-32)   
Jeremia en keunenk Sedekia (37: 1-38:28)   
Jeruzelem innomen (39: 1-18)   
Gedalja, goeverneur van Judoa (40: 1-41:18)   
Vlucht noar Egypte (42: 1-43:13)   
n Woord veur Judeeërs in Egypte (44: 1-30)   
Baruch wordt ontzain (45: 1-5)   
n Woord veur volken: eerst veur Egypte (46: 1-28)   
n Woord veur Filistijnen (47: 1-7)   
n Woord veur Moäb (48: 1-47)   
n Woord veur Ammon (49: 1- 6)   
n Woord veur Edom (49: 7-22)   
n Woord veur Damascus (49:23-27)   
n Woord veur Aroabische stammen (49:28-33)   
n Woord veur Elam (49:34-39)   
n Woord veur Boabel (50: 1-51:64)   
Ondergang van Jeruzelem (52: 1-27)   
Judoa vottranspetaaierd (52:28-34)   

Ondergang van Jeruzelem (52: 1-27)

Jeremia 52


01Sedekia was ainentwinneg joar dou e keunenk wer en hai regaaierde elf joar in Jeruzalem. Zien moeke haitte Chamutal. Ze was ain van Jirmeja oet Libna. 02Sedekia dee doar de HEER n hekel aan haar, net as Jojakim. 03Want de HEER was zo aibelse kwoad op Jeruzalem en Juda, dat hai onnaaierde ze te versteuten. Sedekia kwam in opstand tegen keunenk van Babylonië. 04In t negende joar van zien bestuur, op tiende dag van tiende moand, kwam Nebukadnessar van Babylonië mit zien haile leger op Jeruzalem aanzetten. Ze belegerden stad en zetten der aan ale kanten schaanzen omtou. 05Belegern duurde aan t elfde joar van Sedekia zien bestuur tou. 06Op negende dag van vaaierde moand, dou t zo slim worden was mit honger in stad dat ter veur inwoners gain brood meer was, 07wer der n gat in stadsmuur sloagen. Schoon dat Chaldeeërs rondom stad tou laggen, kregen soldoaten t veurnkander oet te kniepen. Snaachts gingen ze tou stad oet deur poort tussen baaide muren van keunenk zien toen hèn. Ze trokken kaant van t Jordaandaal op, 08mor t leger van Chaldeeërs zette keunenk Sedekia achternoa en huil hom in op vlakte van Jericho. Zien haile leger was oet nkander valen. 09Ze kregen hom te pakken en brochten hom noar keunenk van Babel in Ribla, in t kontraain van Hamat. Dij sprak vonnes over hom oet. 10 Keunenk van Babylonië luit Sedekia zien jonges veur zien aigen ogen ofslachten. Jonkers van Juda dee e ook in Ribla oetmoorden. 11 Sedekia zulm luit e ogen oetsteken, in boeien sloagen en noar Babel brengen. Doar zette hai hom aan zien dood tou in gevangenis. 12 Tiende dag van viefde moand, in t negentiende bestuursjoar van keunenk Nebukadnessar van Babylonië, trok Nebuzaradan, kommedant van garde en keunenk zien adjudant, Jeruzalem in. 13 Hai stook de HEER zien tempel, t pelaais van keunenk en ale hoezen van Jeruzalem in brand. Ale grode gebaauwen zette hai in de floister. 14 t Leger onder zien permoters, smeet muren van Jeruzalem ondersteboven. 15 Behaalve aarmste lu, werden ale mensken dij nog in stad bleven wazzen en lu dij noar keunenk van Babylonië overlopen wazzen mit overbleven ambachtslu, deur Nebuzaradan vottranspetaaierd. 16 Bloots aarme lu van t pladdelaand luit gardekommedant zitten. Dij zollen zörgen veur droevetoenen en baauwakkers. 17 Bronzen zoelen van de HEER zien hoes, onderstellen en bronzen Zee dij bie t hoes van de HEER heurden, sluigen Chaldeeërs stokkend en t brons brochten ze noar Babel tou. 18 Potten, scheppen, mèzzen, ovverschoalen, schuddels en aal t aander bronzen raif dat veur eredainst bruukt wer, nammen ze ook mit. 19 Aal t gold en zulver, ovverschoalen, potten, kandeloars, schuddels en koemen, nam kommedant van garde zulm mit. 20 Aan aal dat goud, aan baaide zoelen, aan Zee mit dij twaalf ozzen der onder en aan onderstellen dij keunenk Salomo veur t hoes van de HEER moaken loaten haar, zat zo veul brons, dat ter was gain wegen aan. 21 Wat baaide zoelen aanbelangt, ze wazzen achtien èl hoog, in t rond wazzen ze twaalf èl en ze wazzen vaaier doem dik. Vanbinnen wazzen ze hòl. 22 t Bronzen kopstuk der boven op, was vief èl hoog en om t kopstuk tou zat vlechtwaark van grenoatappels, altmoal kloar brons. Twijde zoel was ook bewaarkt mit grenoatappels. 23 Zesentnegenteg grenoatappels hongen vrij. Mit nkander zatten der honderd in t vlechtwaark der omtou. 24 Kommedant van garde pakte hogepriester Seraja op, mit zien rampelzaant Sefanja en de drij man dij touzicht op tempel huilen. 25 Boetendes pakte hai in stad n hoge hofdainder op dij over n legerofdailen ging, mit vief amtenoars van t hòf dij nog in stad wazzen, siktoares van opperbevelhebber dij t volk van t laand oproupen mos veur dainst, mit sesteg man van börgerlu in t laand, dij ook nog in stad wazzen. 26 Dij altmoal nam kommedant van garde gevangen en hai nam heur mit noar keunenk van Babel in Ribla. 27 Dij luit heur doar in Ribla, in t kontraain van Hamat, doodmoaken.