Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Jeremia Opschrift (1: 1-3)   
Jeremia wordt roupen (1: 4-19)   
t Volk is de HEER vergeten (2: 1- 4: 4)   
Ellèn oet t noorden (4: 5-31)   
n Leste inzeggen (5: 1-31)   
Jeruzelem, baarg joe! (6: 1-30)   
Tegen tempel en eredainst (7: 1- 8: 3)   
Nait te bekeren, dit volk (8: 4- 9:23)   
Gainain kin tegen de HEER aan (10: 1-16)   
Haile koppel oet nkander jagd (19:17-25)   
Verbroken verbond (11: 1-17)   
Komplöt tegen Jeremia (11:18-12: 6)   
Woar of t op oetlopt (12: 7-14)   
t Taiken van lennendouk (13: 1-14)   
Judoa wordt votvoerd (13:15-27)   
t Taiken van dikke dreugte (14: 1-15:21)   
Dag van t onhaail (16: 1-17: 4)   
Vaaier oetsproaken (17: 5-18)   
Sabbat (17:19-27)   
waarkploats van poddebakker (18: 1-17)   
Goud mit kwoad vergelden, mag dat? (18:18-23)   
Vergroezelde stainen kroek (19: 1-14)   
Jeremia achter troalies (20: 1-18)   
Tegen keunenks van Judoa (21: 1-23: 8)   
Tegen minne perfeten (23: 9-39)   
Twij körven mit viegen (24: 1-10)   
Vijand oet t noorden (25: 1-13)   
Woarschaauwen aan volken (25:14-38)   
Perfeet in kniep (26: 1-24)   
Kwezzie mit perfeten (27: 1-22)   
Jeremia en Chananja (28: 1-17)   
Braif aan verbannen lu (29: 1-32)   
Tied van vree komt ter aan (30: 1-24)   
Hoop veur toukomst (31: 1-39)   
Akker in Anatot (32: 1-44)   
t Laand weer zo as t vrouger was (33: 1-26)   
Hou of t wordt mit Sedekia en t aander volk (34: 1-22)   
Rekabieten heur veurbeeld (35: 1-19)   
t Verhoal over boukrol (36: 1-32)   
Jeremia en keunenk Sedekia (37: 1-38:28)   
Jeruzelem innomen (39: 1-18)   
Gedalja, goeverneur van Judoa (40: 1-41:18)   
Vlucht noar Egypte (42: 1-43:13)   
n Woord veur Judeeërs in Egypte (44: 1-30)   
Baruch wordt ontzain (45: 1-5)   
n Woord veur volken: eerst veur Egypte (46: 1-28)   
n Woord veur Filistijnen (47: 1-7)   
n Woord veur Moäb (48: 1-47)   
n Woord veur Ammon (49: 1- 6)   
n Woord veur Edom (49: 7-22)   
n Woord veur Damascus (49:23-27)   
n Woord veur Aroabische stammen (49:28-33)   
n Woord veur Elam (49:34-39)   
n Woord veur Boabel (50: 1-51:64)   
Ondergang van Jeruzelem (52: 1-27)   
Judoa vottranspetaaierd (52:28-34)   

n Woord veur Edom (49: 7-22)

Jeremia 49


07Dit zegt de HEER van de machten over Edom: Is ter in Teman gain wieshaid meer?
Waiten loze lu gain road,
is heur inzicht verswonnen?

08Goa der vandeur, zo gaauw ie kinnen, kroep goud bezied, inwoners van Dedan,
want rampen breng ik over Esau,
as tied van straf der heer is.

09As droevenplokkers kommen, vaalt ter niks meer te mennen.
As snaachts daiven inbreken,
vernailen ze ales wat ze willen.

10 Ikzulm plunder Esau haildaal koal, zien schoelstee leg ik bloot,
dat e naargens meer beziedkroepen kin.
Zien noazoaten en zien volk worden oetreud.
Gainain van zien noabers zegt:

11 'Ik zörg wel veur dien weeskinder, dien wedevraauwen kinnen van mie op aan.'
12 Zo zegt de HEER: Ook dij t nait verdainen, mouten beker drinken. Ie dochten der aan te ontkommen? In gain gevaal! Drinken zel ie! 13 Ik heb ter n aid op doan bie miezulm - godssproak van de HEER: Bosra wordt n schrik, n taiken van spot, verloaten en vervlökt, aal heur steden zellen veur aaid n puunbult blieven."
14 "Ik heb van de HEER n bosschop kregen, n bode het volken kundeg moakt:
'Aantreden! Trek op tegen Edom,
kloar veur t gevecht!'

15 Ik moak van joe n volk van niks, bie mensken nait in reken.

16 Elk haar ontzag veur joe, dat het joe bie neus had,
overmoudeg bin ie worden.
Ie hebben joe nuzzeld in rotsen,
hoogste heuvel heb ie bezet.
Mor al is joen nust nait te berekken,
net zo min as n oarend zienent,
Ik hoal joe omdeel
- godssproak van de HEER.
17 Edom wordt n schrik. Elk dij der deur trekt, staait versteld, mit stomhaid sloagen om aal dij rampen. 18 t Wordt verrinnewaaierd krekt as Sodom en Gomorra heur kontraain - zegt de HEER. Gainain woont ter meer, gain mensk holdt ter tou.
19 Zo as n laiw oet bozzen bie Jordaan koppels vij overvaalt, zo joag ik heur oet nkander in ain ogenslag,
en roof heur vetste bokken.
Want wèl is aan mie geliek?
Wèl duurt verantwoorden van mie vroagen?
Welke hedder is mie de boas?

20 Luster doarom noar de HEER zien besloet over Edom, noar zien plannen mit inwoners van Teman.
Ook minste daaiern worden votsleept,
dat alderdeegs t laand doar ze waaiden in toeze is.

21 Eerde schudt van heur doavernde vaal, aan Rode Zee tou heurt men ze jammern.

22 As n oarend vlogt e omhoog, hai schut deel op Bosra,
mit oetspraaide vleugels.
Dij dag wordt t haart van soldoaten
as dat van n vraauw in heur vloagen.