Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Jeremia Opschrift (1: 1-3)   
Jeremia wordt roupen (1: 4-19)   
t Volk is de HEER vergeten (2: 1- 4: 4)   
Ellèn oet t noorden (4: 5-31)   
n Leste inzeggen (5: 1-31)   
Jeruzelem, baarg joe! (6: 1-30)   
Tegen tempel en eredainst (7: 1- 8: 3)   
Nait te bekeren, dit volk (8: 4- 9:23)   
Gainain kin tegen de HEER aan (10: 1-16)   
Haile koppel oet nkander jagd (19:17-25)   
Verbroken verbond (11: 1-17)   
Komplöt tegen Jeremia (11:18-12: 6)   
Woar of t op oetlopt (12: 7-14)   
t Taiken van lennendouk (13: 1-14)   
Judoa wordt votvoerd (13:15-27)   
t Taiken van dikke dreugte (14: 1-15:21)   
Dag van t onhaail (16: 1-17: 4)   
Vaaier oetsproaken (17: 5-18)   
Sabbat (17:19-27)   
waarkploats van poddebakker (18: 1-17)   
Goud mit kwoad vergelden, mag dat? (18:18-23)   
Vergroezelde stainen kroek (19: 1-14)   
Jeremia achter troalies (20: 1-18)   
Tegen keunenks van Judoa (21: 1-23: 8)   
Tegen minne perfeten (23: 9-39)   
Twij körven mit viegen (24: 1-10)   
Vijand oet t noorden (25: 1-13)   
Woarschaauwen aan volken (25:14-38)   
Perfeet in kniep (26: 1-24)   
Kwezzie mit perfeten (27: 1-22)   
Jeremia en Chananja (28: 1-17)   
Braif aan verbannen lu (29: 1-32)   
Tied van vree komt ter aan (30: 1-24)   
Hoop veur toukomst (31: 1-39)   
Akker in Anatot (32: 1-44)   
t Laand weer zo as t vrouger was (33: 1-26)   
Hou of t wordt mit Sedekia en t aander volk (34: 1-22)   
Rekabieten heur veurbeeld (35: 1-19)   
t Verhoal over boukrol (36: 1-32)   
Jeremia en keunenk Sedekia (37: 1-38:28)   
Jeruzelem innomen (39: 1-18)   
Gedalja, goeverneur van Judoa (40: 1-41:18)   
Vlucht noar Egypte (42: 1-43:13)   
n Woord veur Judeeërs in Egypte (44: 1-30)   
Baruch wordt ontzain (45: 1-5)   
n Woord veur volken: eerst veur Egypte (46: 1-28)   
n Woord veur Filistijnen (47: 1-7)   
n Woord veur Moäb (48: 1-47)   
n Woord veur Ammon (49: 1- 6)   
n Woord veur Edom (49: 7-22)   
n Woord veur Damascus (49:23-27)   
n Woord veur Aroabische stammen (49:28-33)   
n Woord veur Elam (49:34-39)   
n Woord veur Boabel (50: 1-51:64)   
Ondergang van Jeruzelem (52: 1-27)   
Judoa vottranspetaaierd (52:28-34)   

n Woord veur volken: eerst veur Egypte (46: 1-28)

Jeremia 46


01Jeremia kreeg dit woord van de HEER aangoande de volken. 02Eerst veur Egypte, over t leger van farao Necho, keunenk van Egypte, dat bie Karkemis aan Eufraat deur keunenk Nebukadnessar van Babylonië versloagen wer. En dat in t vaaierde bestuursjoar van keunenk Jojakim van Juda, zeun van Josia:
03"'Moak t grode en lutje schild ree, kloarmoaken veur t gevecht!

04Span peerden in, spring op woagens. In t gelid, helms op,
speren schaarp, harnas aan!'

05Mor wat gebeurt ter nou? Haildaal verbiesterd trekken ze terog.
t Machtege leger stört in nkander,
t gaait ter vandeur.
Schrik en aalteroatsie overaal!
- godssproak van de HEER.

06Vlogste man kin nait oetkniepen, moudegste kerel nait ontkommen.
In t noorden, bie Eufraat,
strovveln ze en valen der bie deel.

07Wèl komt doar aanrollen as de Nijl, as n stroom dij aanbroezen komt?

08Egypte komt ter aanrollen as de Nijl, as n stroom dij aanbroezen komt.
'Doar kom k aan,' ropt e,
'ik zel eerde onderlopen loaten,
steden en inwoners verrinnewaaiern.

09Vot, peerden! Woagens, veuroet! Soldoaten, der op lös:
manlu oet Nubië en Libië, schild in haand,
boog in aanslag, manlu oet Lydië!'

10 Mor dizze dag is dag van de HEER, de God van de machten,
n dag van vroak, van vroak op zien vijanden.
t Sweerd verslindt ales, totdat e zat is,
zok doen dronken het aan heur bloud.
Want de HEER, de God van de machten,
slacht ze altmoal òf,
in t noorden, bie de Eufraat!

11 Goa noar Gilead tou, hoal baalzem op, jonkvraauw Egypte.
Aal joen zaalf helpt nait,
joen wonden willen nait betern.

12 De volken hebben joen roupen heurd, haile wereld over klinkt joen kloagen,
aine soldoat strovvelt over aander,
en aalbaaident valen ze deel."
13 Jeremia kreeg dit woord van de HEER dou keunenk Nebukadnessar van Babel optrok tegen Egypte:
14 "Rappetaaier t in Egypte, geef t deur in Migdol,
in Memfis en Dafne:
'In t gelid! Zet joe schrap!
t Sweerd verslindt ales om joe tou!'

15 Woarom binnen joen staarke soldoaten der vandeur goan, woarom huilen ze gain stand?
Omreden de HEER het heur oftroeveld,

16 ze strovvelden en vuilen deel. Dou zeden ze tegen nkander:
'Wie goan weerom noar ons aigen volk,
noar t laand doar wie geboorteg binnen,
dat we ontkommen aan t moordende sweerd!'

17 Tegen farao, keunenk van Egypte, zeden ze: 'Proatjeboksem, dij zien kaans schaiten let.'

18 Zo woar as ik leef - godssproak van keunenk, HEER van de machten is zien noam -
zo as de Tabor oetstekt boven baargen,
en de Karmel, hoog boven zee,
zo komt e der aan.

19 Moak ales kloar veur oettocht, bewoners van Egypte,
want Memfis wordt n wildernis,
n puunbult zunder bewoners.

20 Egypte leek op n mooi veerske, doar bremsters oet t noorden op ofvlaigen.

21 Zien huursoldoaten binnen net vedde kaalver, mor ook zai luiten hakken zain.
Ze gingen der vandeur,
ze konden t nait holden,
want aanbroken is ongeloksdag,
tied veur heur straf is ter heer.

22 Egypte kropt terog sisternd as n slaang,
nou legers der tegen oprukken.
Mit bielen in aanslag
kommen holthakkers opzetten.

23 Al lieken de bozzen nait deur te kommen, ze haauwen heur om - godssproak van de HEER.
Talrieker binnen ze as sprinkhoanen,
der is gain tellen aan.

24 Zo wordt Egypte vernederd, onder vout lopen deur n volk oet t noorden.
25 Dit zegt de HEER van de machten, de God van Israël: Ik zel Amon stravven, en Thebe, zien god, Egypte mit zien goden en keunenks, farao en dij in hom vertraauw hebben. 26 Ik lever heur oet aan dij heur noar t levent stoan, aan keunenk Nebukadnessar van Babylonië en zien ofsieren. Mor loater zel Egypte weer leven as in laankmanstieden - godssproak van de HEER.
27 Wees doarom nait benaauwd, Jakob mien knecht, wees nait baang, Israël,
ik verlös joe en joen kinder
oet t ofgelegen laand van heur gevangenschop.
Den woont Jakob weer vredeg en vaaileg,
zunder dat ain hom opjagt.

28 Wees doarom nait benaauwd, Jakob mien knecht, want ik bin bie joe
- godssproak van de HEER.
Ik reken òf mit ale volken
doar ik joe onder verstreud heb;
mor mit joe dou ik dat nait.
Ik straf joe aal, zo as ie dat verdainen,
vrijoet loat ik joe nait goan!"