Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Jeremia Opschrift (1: 1-3)   
Jeremia wordt roupen (1: 4-19)   
t Volk is de HEER vergeten (2: 1- 4: 4)   
Ellèn oet t noorden (4: 5-31)   
n Leste inzeggen (5: 1-31)   
Jeruzelem, baarg joe! (6: 1-30)   
Tegen tempel en eredainst (7: 1- 8: 3)   
Nait te bekeren, dit volk (8: 4- 9:23)   
Gainain kin tegen de HEER aan (10: 1-16)   
Haile koppel oet nkander jagd (19:17-25)   
Verbroken verbond (11: 1-17)   
Komplöt tegen Jeremia (11:18-12: 6)   
Woar of t op oetlopt (12: 7-14)   
t Taiken van lennendouk (13: 1-14)   
Judoa wordt votvoerd (13:15-27)   
t Taiken van dikke dreugte (14: 1-15:21)   
Dag van t onhaail (16: 1-17: 4)   
Vaaier oetsproaken (17: 5-18)   
Sabbat (17:19-27)   
waarkploats van poddebakker (18: 1-17)   
Goud mit kwoad vergelden, mag dat? (18:18-23)   
Vergroezelde stainen kroek (19: 1-14)   
Jeremia achter troalies (20: 1-18)   
Tegen keunenks van Judoa (21: 1-23: 8)   
Tegen minne perfeten (23: 9-39)   
Twij körven mit viegen (24: 1-10)   
Vijand oet t noorden (25: 1-13)   
Woarschaauwen aan volken (25:14-38)   
Perfeet in kniep (26: 1-24)   
Kwezzie mit perfeten (27: 1-22)   
Jeremia en Chananja (28: 1-17)   
Braif aan verbannen lu (29: 1-32)   
Tied van vree komt ter aan (30: 1-24)   
Hoop veur toukomst (31: 1-39)   
Akker in Anatot (32: 1-44)   
t Laand weer zo as t vrouger was (33: 1-26)   
Hou of t wordt mit Sedekia en t aander volk (34: 1-22)   
Rekabieten heur veurbeeld (35: 1-19)   
t Verhoal over boukrol (36: 1-32)   
Jeremia en keunenk Sedekia (37: 1-38:28)   
Jeruzelem innomen (39: 1-18)   
Gedalja, goeverneur van Judoa (40: 1-41:18)   
Vlucht noar Egypte (42: 1-43:13)   
n Woord veur Judeeërs in Egypte (44: 1-30)   
Baruch wordt ontzain (45: 1-5)   
n Woord veur volken: eerst veur Egypte (46: 1-28)   
n Woord veur Filistijnen (47: 1-7)   
n Woord veur Moäb (48: 1-47)   
n Woord veur Ammon (49: 1- 6)   
n Woord veur Edom (49: 7-22)   
n Woord veur Damascus (49:23-27)   
n Woord veur Aroabische stammen (49:28-33)   
n Woord veur Elam (49:34-39)   
n Woord veur Boabel (50: 1-51:64)   
Ondergang van Jeruzelem (52: 1-27)   
Judoa vottranspetaaierd (52:28-34)   

Vlucht noar Egypte (42: 1-43:13)

Jeremia 42


01Ofsieren, mit Jochanan, zeun van Kareach, en Azarja, zeun van Hosaäja, en ale aandern, van hoog tot leeg, kwammen 02bie profeet Jeremia en zeden: "Wil ie zo goud wezen en beden aan de HEER, joen God, veur ons, dij nog overbleven binnen? Wie wazzen mit n haile bult, nou bin we nog mor mit n luk flottje, zo as ie zulm zain kinnen! 03Vroag de HEER, joen God, dat hai ons zegt wat kaant wie op mouten en wat ons te doun staait." 04"Goud!" was profeet Jeremia zien beschaaid. "Ik zel de HEER, joen God, beden, zo as ie willen. Ik zel joe t antwoord van de HEER heuren loaten en gain woord verswiegen." 05Zai van heur kaant verzekerden Jeremia: "Joa, eerlieks woar, de HEER mag tegen ons getugen as wie nait ales doun, wat ie ons oet noam van de HEER, joen God, zeggen. 06Of ons t noar t zin is of nait, wie zellen om de HEER zien zeggen geven. Wie sturen joe noar hom tou. Doar hangt ons gelok ja van òf. Haand ter op: wie zellen de HEER, ons God, geheurzoamen!" 07Tien doag loater kreeg Jeremia n woord van de HEER. 08Hai raip Jochanan, zeun van Kareach, zien ofsieren en ale aandern, van hoog tot leeg, bie zok 09en zee: "Dit zegt de HEER, God van Israël, tou wèl ik op joen verzuik beden heb: 10 As ie in dit laand wonen blieven, zel ik joe opbaauwen en nait ofbreken, ik plant joe en rop joe nait tou grond oet, want t muit mie van ale ellèn dij ik joe aandoan heb. 11 Ie huiven nait laanger benaauwd wezen veur keunenk van Babylonië: wees beslist nait baang veur hom - godssproak van de HEER. Ik bin bie joe om joe te redden en oet zien greep te bevrijden. 12 Ik zel genoadeg veur joe wezen, zodat ie der bie hom genoadeg van òf kommen en hai joe weeromgoan let noar joen laand. 13 Mor as ie nait om de HEER, joen God, zien zeggen geven en beweren: 'Wie blieven nait in dit laand, 14 wie goan noar Egypte tou en doar blief we, wie willen gain oorlog meer zain, gain hoorngeschetter meer heuren en gain honger meer lieden,' 15 luster den noar de HEER zien woord, ie altmoal dij van Juda overbleven binnen. Dit zegt HEER van de machten, God van Israël: As ie mit ale geweld noar Egypte tou willen en doar blieven, 16 zel t sweerd doar ie zo benaauwd veur binnen, achter joe heer zitten en ie zellen der aan goan. 17 Dij t in kop het noar Egypte te willen en doar te blieven, gaait dood deur sweerd, honger en pest. Gainain van heur ontkomt aan rampen dij ik stuur. 18 Want zo zegt HEER van de machten, Israëls God: Net zo as mien kwoadens en mien gram op kop deelkommen binnen van Jeruzalem zien inwoners, zo zel mien gram op joen kop deelkommen as ie noar Egypte tou goan. n Vluik zel ie wezen, n schrik, mensken zellen joe bespotten en vernedern, en dit laand zain ie nooit weer." 19 Jeremia ging deur: "De HEER het joe zegd, elk dij van Juda overbleven is: Goa nait noar Egypte tou. Ik heb joe vandoag terdege woarschaauwd, 20 dat ie n dikke misstap begoan! Ie hebben mie noar de HEER, joen God, toustuurd en vroagd: 'Beed veur ons tou de HEER, ons God. Geef ons deur wat de HEER, ons God, zegt en wie zellen t doun. 21 Mor nou ik joe ales zegd heb wat de HEER, joen God, mie opdroagen het, luster ie nait. 22 Wees ter den ook mor wis van dat ie deur sweerd, honger en pest omkommen zellen in t laand doar ie hèn willen te wonen."

Jeremia 43


01Jeremia haar bosschop doar de HEER, heur God, hom mit op pad stuurd haar, nog nait zegd, 02of Azarja, zeun van Hosaäja, Jochanan, zeun van Kareach, mit verschaaiden aander manlu trokken van leer: "Lokst! De HEER, ons God, het die haildaal nait besteld dastoe ons zeggen zolst dat wie nait noar Egypte goan maggen en doar wonen blieven. 03Nikstervan! Baruch, zeun van Neria, het die tegen ons opzet, omreden hai wil ons aan Chaldeeërs oetlevern. Den kinnen dij ons mooi van kaant moaken of noar Babylonië transpetaaiern - hopen ze." 04Jochanan, zeun van Kareach, overge ofsieren en ale aandern, wollen nait om de HEER zien zeggen geven en nait in Juda blieven. 05Haile rest van Juda wer deur Jochanan en aander ofsieren mitsleept. Ook dijent dij oet kontrainen doar ze verspraaid wazzen, noar Juda weeromkommen wazzen om doar te blieven, 06mit manlu, vraauwlu, kinder en prinsezzen dij Nebuzaradan, kommedant van keunenk zien garde, achterloaten haar bie Gedalja, zeun van Achikam en klaainzeun van Safan. Profeet Jeremia en Baruch, zeun van Neria, nammen ze ook mit. 07Zunder reken te holden mit wat of de HEER zegd haar, trokken ze noar Egypte tou. Zo kwammen ze aan in Dafne. 08In Dafne kreeg Jeremia dit woord van de HEER: 09"Pak n poar dikke stainen en mezzel dij, doar Judeeërs op neus bie stoan, in laimen vlouer van t plaain veur farao zien pelaais in Dafne. 10 Den most heur zeggen: Dit zegt HEER van de machten, Israëls God: Ik roup mien knecht Nebukadnessar, keunenk van Babylonië, hier op aan. Hai zel zien troon deelzetten op stainen dij ik hier inmezzeld heb, en zien baldakijn der boven oetspannen. 11 Hai zel Egypte vernailen. Dij veur dood bestemd is, gaait noar dood, dij veur gevangenis bestemd is, noar gevangenis, dij veur t sweerd bestemd is, noar t sweerd. 12 Tempels van Egyptische goden stekt e in de floister, heur godenbeelden braandt e op of nemt e mit. Hai hoalt elkenain tou Egypte oet, krekt as n hedder t ongemak oet zien klaaier hoalt. Hinderd deur gainain, keert e den weerom. 13 Obelisken van zunnetempel in Egypte slagt e in groezelementen, tempels van Egyptische goden braandt e plat."