Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Jeremia Opschrift (1: 1-3)   
Jeremia wordt roupen (1: 4-19)   
t Volk is de HEER vergeten (2: 1- 4: 4)   
Ellèn oet t noorden (4: 5-31)   
n Leste inzeggen (5: 1-31)   
Jeruzelem, baarg joe! (6: 1-30)   
Tegen tempel en eredainst (7: 1- 8: 3)   
Nait te bekeren, dit volk (8: 4- 9:23)   
Gainain kin tegen de HEER aan (10: 1-16)   
Haile koppel oet nkander jagd (19:17-25)   
Verbroken verbond (11: 1-17)   
Komplöt tegen Jeremia (11:18-12: 6)   
Woar of t op oetlopt (12: 7-14)   
t Taiken van lennendouk (13: 1-14)   
Judoa wordt votvoerd (13:15-27)   
t Taiken van dikke dreugte (14: 1-15:21)   
Dag van t onhaail (16: 1-17: 4)   
Vaaier oetsproaken (17: 5-18)   
Sabbat (17:19-27)   
waarkploats van poddebakker (18: 1-17)   
Goud mit kwoad vergelden, mag dat? (18:18-23)   
Vergroezelde stainen kroek (19: 1-14)   
Jeremia achter troalies (20: 1-18)   
Tegen keunenks van Judoa (21: 1-23: 8)   
Tegen minne perfeten (23: 9-39)   
Twij körven mit viegen (24: 1-10)   
Vijand oet t noorden (25: 1-13)   
Woarschaauwen aan volken (25:14-38)   
Perfeet in kniep (26: 1-24)   
Kwezzie mit perfeten (27: 1-22)   
Jeremia en Chananja (28: 1-17)   
Braif aan verbannen lu (29: 1-32)   
Tied van vree komt ter aan (30: 1-24)   
Hoop veur toukomst (31: 1-39)   
Akker in Anatot (32: 1-44)   
t Laand weer zo as t vrouger was (33: 1-26)   
Hou of t wordt mit Sedekia en t aander volk (34: 1-22)   
Rekabieten heur veurbeeld (35: 1-19)   
t Verhoal over boukrol (36: 1-32)   
Jeremia en keunenk Sedekia (37: 1-38:28)   
Jeruzelem innomen (39: 1-18)   
Gedalja, goeverneur van Judoa (40: 1-41:18)   
Vlucht noar Egypte (42: 1-43:13)   
n Woord veur Judeeërs in Egypte (44: 1-30)   
Baruch wordt ontzain (45: 1-5)   
n Woord veur volken: eerst veur Egypte (46: 1-28)   
n Woord veur Filistijnen (47: 1-7)   
n Woord veur Moäb (48: 1-47)   
n Woord veur Ammon (49: 1- 6)   
n Woord veur Edom (49: 7-22)   
n Woord veur Damascus (49:23-27)   
n Woord veur Aroabische stammen (49:28-33)   
n Woord veur Elam (49:34-39)   
n Woord veur Boabel (50: 1-51:64)   
Ondergang van Jeruzelem (52: 1-27)   
Judoa vottranspetaaierd (52:28-34)   

Gedalja, goeverneur van Judoa (40: 1-41:18)

Jeremia 40


01Jeremia kreeg dit woord van de HEER noadat Nebuzaradan, kommedant van keunenk zien garde, hom in Rama vrijloaten haar. Dij haar hom doar mit kettens om aantrovven maank lu van Jeruzalem en Juda dij noar Babel transpetaaierd worden zollen. 02Hai luit Jeremia bie zok brengen en zee tegen hom: "De HEER, joen God, het rampen dij hai dizze stad aanzegd haar 03oetvoerd en doan wat hai zegd haar. Omdat ie tegen de HEER zundegd en nait noar hom lusterd hebben, binnen dizze rampen joe overkommen. 04Ik moak nou joen boeien lös. As ie mit mie noar Babel tou willen, is mie dat best. Ikzulm zel n oogje op joe holden. As ie nait mit mie noar Babel tou willen, ook goud. t Haile laand ligt veur joe open. Ie kinnen hèngoan woar of ie ook mor willen. 05As ie hier blieven willen, kin ie noar Gedalja, zeun van Achikam en klaainzeun van Safan, tou goan. Dij is deur keunenk van Babel aansteld as goeverneur over steden van Juda. Ie kinnen bie hom blieven onder aigen volk of hèngoan doar joe t goud tou liekt." Kommedant van keunenk zien garde gaf Jeremia eten mit veur onderwegens en geschenken en luit hom goan. 06Jeremia ging noar Gedalja, zeun van Achikam, in Mispa. Hai bleef doar bie zien volksgenoten dij in t laand achterbleven wazzen. 07Ofsieren en manschoppen dij nog in legerploats wazzen, vernammen dat Gedalja, zeun van Achikam, deur keunenk van Babylonië as goeverneur aansteld was en dat e opdracht kregen haar te zörgen veur aarmste lu van t laand. Dat wazzen manlu, vraauwlu en kinder dij nait noar Babylonië transpetaaierd wazzen. 08Jismaël, zeun van Netanja, Jochanan en Jonatan, zeuns van Kareach, Seraja, zeun van Tanchumet, de zeuns van Efai oet Netofa en Jezanja oet Maächa, trokken mit heur manschoppen noar Gedalja tou in Mispa. 09Gedalja, zeun van Achikam en klaainzeun van Safan, verzekerde heur: "Wees ter nait benaauwd veur onder Chaldeeërs te zitten. Blief in t laand en schik joe noar keunenk van Babylonië. Den zel joe t goud goan. Aid ter op! 10 Ikzulm blief hier in Mispa om t zoakje te regeln mit Chaldeeërs dij bie ons kommen. Ie mouten wien, viegen en eulie inhoalen en in voaten doun. Wonen kin ie in ale steden dij ie willen." 11 Judeeërs in Moäb, Ammon en Edom en overaal doar ze mor wazzen, haren ook heurd dat keunenk van Babylonië n rest van t volk in Juda zitten loaten haar en dat Gedalja, zeun van Achikam en klaainzeun van Safan, as goeverneur aansteld was. 12 Ze kwammen oet ale kontrainen doar ze hèn verstreud wazzen weerom noar Juda, noar Gedalja in Mispa. Der werden wien en vrucht bie de vleet inhoald. 13 Jochanan, zeun van Kareach, en aander ofsieren dij nog te velde wazzen, kwammen bie Gedalja in Mispa. 14 "Wait ie wel," vruigen ze, "dat Jismaël, zeun van Netanja, der deur keunenk Baälis van Ammon op oetstuurd is om joe te vermoorden?" Mor Gedalja, zeun van Achikam, wol der niks van leuven. 15 Dou dee Jochanan, zeun van Kareach, hom in Mispa onder vaaier ogen dit veurstel: "Loat mie mor geworden! Ik zel Jismaël, zeun van Netanja, van kaant moaken, zunder dat ain t gewoar wordt. Of wil ie dat e joe omhaals brengt en dat Judeeërs dij zok bie joe aansloten hebben oet nkander jagd worden en dat rest van Juda der aan gaait?" 16 "Doar komt niks van in!" zee Gedalja, zeun van Achikam. "Joen verhoal over Jismaël is niks van woar!"

Jeremia 41


01In zeuvende moand kwam Jismaël, zeun van Netanja en klaainzeun van Elisama, n man van keunenklieke komòf, mit tien man staark noar Gedalja, zeun van Achikam, in Mispa. Ze zatten doar te eten 02dou Jismaël, zeun van Netanja, en zien tien konsorten rompslomps in t èn kwammen en Gedalja, zeun van Achikam en klaainzeun van Safan, deelsoabelden. Zo brochde hai man om haals dij deur keunenk van Babylonië as goeverneur over t laand aansteld was. 03Judeeërs dij bie Gedalja in Mispa wazzen en Chaldeeërs dij doar in garnizoun laggen, werden ook deur hom vermoord. 04Aanderdoags, dou nog gain mensk ter van wos, 05kwammen der lu aan oet Sichem, Silo en Samaria, tachteg man staark. Board haren ze zok ofschoren, scheurde klaaier haren ze aan en ze haren zokzulm in hoed kaarfd. Ze wollen in de HEER zien hoes waaitovvers en wierook aanbaiden. 06Jismaël, zeun van Netanja, ging heur oet stad in muit. Schraiwendeweg kwam e op heur tou en zee: "Welkom bie Gedalja, zeun van Achikam!" 07Mor dou ze in stad wazzen, slachtten Jismaël en zien kammeroaden heur òf en smeten heur in n put. 08Tien van heur zeden tegen Jismaël: "Moak ons nait dood! Wie hebben op t laand n pertij waait, gaarst, eulie en hunneg beziedstopt." Dat zodounde ontzag hai dij en vermoordde hai heur en heur kammeroaden nait. 09Put, doar Jismaël lieken van vermoorde manlu in smeet, was grode put dij keunenk Asa aanlegd haar dou e in oorlog was mit keunenk Basa van Israël. Jismaël, zeun van Netanja, smeet hom vol lieken. 10 Ale volk van Mispa, prinsezzen en t gewone volk dat in Mispa achterbleven was, en dij Nebuzaradan, kommedant van keunenks garde, aanvertraauwd haar aan Gedalja, zeun van Achikam, werden deur Jismaël, zeun van Netanja, oppakt. Hai wol heur mitnemen noar Ammon. 11 Dou Jochanan, zeun van Kareach, en aander ofsieren heurden wat Jismaël, zeun van Natanja, aanricht haar, 12 raipen ze heur manschoppen bie nkander en trokken der op oet om hom aan te pakken. Bie grode viever van Gibeon trovven ze hom. 13 Dou t volk dat Jismaël oet Mispa mitnomen haar, Jochanan, zeun van Kareach, en aander ofsieren aankommen zagen, wazzen ze haile blied. 14 Opslag laipen ze noar hom over. 15 Jismaël zulm en aacht aandern konden aan Jochanan ontkommen en knepen der tussen oet noar Ammon. 16 Jochanan, zeun van Kareach, en ofsieren dij bie hom wazzen, keerden weerom oet Gibeon mit de manlu, vraauwlu, kinder en hofdainders, ale lu dij Jismaël, zeun van Netanja, noa moord op Gedalja oet Mispa mitnomen haar. 17 Onderwegens huilen ze ho in Gerut-Kimham bie Betlehem. Doarvandoan trokken ze noar Egypte. 18 Ze wazzen benaauwd veur Chaldeeërs om moord van Jismaël, zeun van Netanja, op Gedalja, zeun van Achikam, dij keunenk van Babylonië as goeverneur over t laand aansteld haar.