Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Jeremia Opschrift (1: 1-3)   
Jeremia wordt roupen (1: 4-19)   
t Volk is de HEER vergeten (2: 1- 4: 4)   
Ellèn oet t noorden (4: 5-31)   
n Leste inzeggen (5: 1-31)   
Jeruzelem, baarg joe! (6: 1-30)   
Tegen tempel en eredainst (7: 1- 8: 3)   
Nait te bekeren, dit volk (8: 4- 9:23)   
Gainain kin tegen de HEER aan (10: 1-16)   
Haile koppel oet nkander jagd (19:17-25)   
Verbroken verbond (11: 1-17)   
Komplöt tegen Jeremia (11:18-12: 6)   
Woar of t op oetlopt (12: 7-14)   
t Taiken van lennendouk (13: 1-14)   
Judoa wordt votvoerd (13:15-27)   
t Taiken van dikke dreugte (14: 1-15:21)   
Dag van t onhaail (16: 1-17: 4)   
Vaaier oetsproaken (17: 5-18)   
Sabbat (17:19-27)   
waarkploats van poddebakker (18: 1-17)   
Goud mit kwoad vergelden, mag dat? (18:18-23)   
Vergroezelde stainen kroek (19: 1-14)   
Jeremia achter troalies (20: 1-18)   
Tegen keunenks van Judoa (21: 1-23: 8)   
Tegen minne perfeten (23: 9-39)   
Twij körven mit viegen (24: 1-10)   
Vijand oet t noorden (25: 1-13)   
Woarschaauwen aan volken (25:14-38)   
Perfeet in kniep (26: 1-24)   
Kwezzie mit perfeten (27: 1-22)   
Jeremia en Chananja (28: 1-17)   
Braif aan verbannen lu (29: 1-32)   
Tied van vree komt ter aan (30: 1-24)   
Hoop veur toukomst (31: 1-39)   
Akker in Anatot (32: 1-44)   
t Laand weer zo as t vrouger was (33: 1-26)   
Hou of t wordt mit Sedekia en t aander volk (34: 1-22)   
Rekabieten heur veurbeeld (35: 1-19)   
t Verhoal over boukrol (36: 1-32)   
Jeremia en keunenk Sedekia (37: 1-38:28)   
Jeruzelem innomen (39: 1-18)   
Gedalja, goeverneur van Judoa (40: 1-41:18)   
Vlucht noar Egypte (42: 1-43:13)   
n Woord veur Judeeërs in Egypte (44: 1-30)   
Baruch wordt ontzain (45: 1-5)   
n Woord veur volken: eerst veur Egypte (46: 1-28)   
n Woord veur Filistijnen (47: 1-7)   
n Woord veur Moäb (48: 1-47)   
n Woord veur Ammon (49: 1- 6)   
n Woord veur Edom (49: 7-22)   
n Woord veur Damascus (49:23-27)   
n Woord veur Aroabische stammen (49:28-33)   
n Woord veur Elam (49:34-39)   
n Woord veur Boabel (50: 1-51:64)   
Ondergang van Jeruzelem (52: 1-27)   
Judoa vottranspetaaierd (52:28-34)   

Jeruzelem innomen (39: 1-18)

Jeremia 39


01In tiende moand van t negende joar van keunenk Sedekia van Juda zien bestuur, was keunenk Nebukadnessar van Babylonië mit zien haile leger noar Jeruzalem kommen en haar stad insloten. 02Op negende dag van vaaierde moand in t elfde joar, nammen ze stad mit geweld in. 03Legeraanvoerders van keunenk van Babylonië bezetten Middelpoort. Dat wazzen rabmag Nergal-Sareser oet Simmagir, rabsaris Nebusarechim, mit aander aanvoerders van keunenk van Babylonië. 04Dou keunenk Sedekia van Juda en ale soldoaten dit zagen, gingen ze der vandeur. Snaachts konden ze tou stad oet kommen bie kaant van keunenk zien toen langs, deur poort tussen baaide muren hèn. Ze nammen de wiek noar t Jordaandaal. 05Mor t leger van Chaldeeërs kwam heur achternoa en huil Sedekia in op vlakte van Jericho. Ze kregen hom te pakken en hai wer noar keunenk van Babylonië brocht in Bibla, in kontrainen van Hamat. Doar sprak keunenk t vonnes over heur oet. 06Sedekia zien zeuns luit e veur zien aigen ogen ombrengen, ook hoge heren van Juda luit e ofslachten. 07Sedekia zulm luit e ogen oetsteken, in kopern boeien sloagen en votbrengen noar Babel. 08Chaldeeërs stoken keunenk zien pelaais en hoezen van t volk in brand. Muren van Jeruzalem huilen ze omdeel. 09Wat ter nog van t volk over was in stad, en lu dij nait overlopen wazzen, transpetaaierde Nebuzaradan, kommedant van keunenk zien garde, noar Babylonië. 10 Bloots aarmste lu van t volk, mensken zunder bezit, luit Nebuzaradan, kommedant van keunenk zien garde, in t laand achter. Dij dee e droevetoenen en akkers. 11 Wat Jeremia aanbelangt: keunenk bestelde Nebuzaradan, kommedant van zien garde: 12 "Hol n oogje op Jeremia, zörg der veur dat hom niks overkomt en dou ales wat e vragt." 13 Nebuzaradan, kommedant van keunenk zien garde, gaf dizze odders deur aan rabsaris Nebusazban, aan rabmag Nergal-Sareser en aan aander aanvoerders van keunenk van Babylonië. 14 Ze huilen Jeremia oet t ketaaier van wacht en vertraauwden hom tou aan Gedalja, zeun van Achikam en klaainzeun van Safan. Dij nam hom mit noar hoes tou. Dat zodounde bleef Jeremia onder aigen volk. 15 Dou Jeremia nog in t ketaaier van wacht opsloten zat, kreeg e dit woord van de HEER: 16 "Zeg tegen Ebed-Melech oet Nubië: Dit zegt HEER van de machten, God van Israël: Ales wat ik over dizze stad zegd heb, loat ik gebeuren - tot zien ondergang en nait tot zien haail. Veur joen aigen ogen zel t gebeuren. 17 Mor joe red ik op dij dag - godssproak van de HEER. Ie zellen nait in handen valen van heur doar ie zo baang veur binnen. 18 Ik zel joe redden. Ie zellen nait omkommen deur t sweerd en brengen t ter leventeg òf. Omreden ie hebben vertraauwd op mie - godssproak van de HEER."