Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Jeremia Opschrift (1: 1-3)   
Jeremia wordt roupen (1: 4-19)   
t Volk is de HEER vergeten (2: 1- 4: 4)   
Ellèn oet t noorden (4: 5-31)   
n Leste inzeggen (5: 1-31)   
Jeruzelem, baarg joe! (6: 1-30)   
Tegen tempel en eredainst (7: 1- 8: 3)   
Nait te bekeren, dit volk (8: 4- 9:23)   
Gainain kin tegen de HEER aan (10: 1-16)   
Haile koppel oet nkander jagd (19:17-25)   
Verbroken verbond (11: 1-17)   
Komplöt tegen Jeremia (11:18-12: 6)   
Woar of t op oetlopt (12: 7-14)   
t Taiken van lennendouk (13: 1-14)   
Judoa wordt votvoerd (13:15-27)   
t Taiken van dikke dreugte (14: 1-15:21)   
Dag van t onhaail (16: 1-17: 4)   
Vaaier oetsproaken (17: 5-18)   
Sabbat (17:19-27)   
waarkploats van poddebakker (18: 1-17)   
Goud mit kwoad vergelden, mag dat? (18:18-23)   
Vergroezelde stainen kroek (19: 1-14)   
Jeremia achter troalies (20: 1-18)   
Tegen keunenks van Judoa (21: 1-23: 8)   
Tegen minne perfeten (23: 9-39)   
Twij körven mit viegen (24: 1-10)   
Vijand oet t noorden (25: 1-13)   
Woarschaauwen aan volken (25:14-38)   
Perfeet in kniep (26: 1-24)   
Kwezzie mit perfeten (27: 1-22)   
Jeremia en Chananja (28: 1-17)   
Braif aan verbannen lu (29: 1-32)   
Tied van vree komt ter aan (30: 1-24)   
Hoop veur toukomst (31: 1-39)   
Akker in Anatot (32: 1-44)   
t Laand weer zo as t vrouger was (33: 1-26)   
Hou of t wordt mit Sedekia en t aander volk (34: 1-22)   
Rekabieten heur veurbeeld (35: 1-19)   
t Verhoal over boukrol (36: 1-32)   
Jeremia en keunenk Sedekia (37: 1-38:28)   
Jeruzelem innomen (39: 1-18)   
Gedalja, goeverneur van Judoa (40: 1-41:18)   
Vlucht noar Egypte (42: 1-43:13)   
n Woord veur Judeeërs in Egypte (44: 1-30)   
Baruch wordt ontzain (45: 1-5)   
n Woord veur volken: eerst veur Egypte (46: 1-28)   
n Woord veur Filistijnen (47: 1-7)   
n Woord veur Moäb (48: 1-47)   
n Woord veur Ammon (49: 1- 6)   
n Woord veur Edom (49: 7-22)   
n Woord veur Damascus (49:23-27)   
n Woord veur Aroabische stammen (49:28-33)   
n Woord veur Elam (49:34-39)   
n Woord veur Boabel (50: 1-51:64)   
Ondergang van Jeruzelem (52: 1-27)   
Judoa vottranspetaaierd (52:28-34)   

Jeremia en keunenk Sedekia (37: 1-38:28)

Jeremia 37


01Keunenk Sedekia, Josia zien zeun, was Jechonja, zeun van Jojakim, opvolgd. Hai was deur keunenk Nebukadnessar van Babylonië as keunenk over Juda aansteld. 02Lustern noar wat Jeremia noamens de HEER zee, dee e nait, en zien hofdainders en onderdoanen al net zo min. 03Op n keer stuurde keunenk Sedekia Juchal, Selemja zien zeun, en priester Sefanja, ain van Maäseja, noar profeet Jeremia tou mit de vroag: "Wil ie veur ons beden tou de HEER ons God?" 04Jeremia was dou nog vrij man, hai was nog nait vastzet. 05Doudestieds rukten legers van farao op oet Egypte vandoan, en Chaldeeërs dij Jeruzalem belegerden, wazzen bie t vernemen doarvan der vandeur goan. 06Dou kreeg Jeremia dit woord van de HEER: 07"Dit zegt de HEER, Israëls God: Tegen keunenk van Juda, dij die stuurt om bie mie te roade te goan, mostoe zeggen: 'Farao zien legers dij opmesjeren om joe te helpen, goan weerom noar Egypte tou. 08Den kommen Chaldeeërs weer, valen dizze stad aan en branden hom plat.' 09Dit zegt de HEER: Loat joe niks wiesmoaken en zeg nait: 'Chaldeeërs binnen veur aaid vot!' Want vot binnen ze nait! 10 Al zol ie ook t haile leger van Chaldeeërs dat joe aanvaalt, der onder kriegen dat ter bloots gewonden overblieven, den zollen dij alderdeegs nog tou tènt oetkommen en dizze stad in de floister zetten!" 11 Dou Chaldeeërs heur leger van Jeruzalem vandoan trokken was, omreden legers van farao wazzen in aantocht, 12 wol Jeremia tou stad oet goan om in Benjamin mit zien femilie n aarvenis te regeln. 13 Bie Benjaminpoort huil wachtkommedant Jiria, zeun van Selemja en klaainzeun van Chananja, profeet tegen. "Zo!" zee e. "Doe wolst dus overlopen noar Chaldeeërs!" 14 "Hou komst ter bie!" zee Jeremia. "k Loop haildaal nait noar Chaldeeërs over!" Mor Jiria wol nait noar Jeremia lustern, nee hur, hai pakte hom op en brochde hom veur de hoge heren. 15 Dij wazzen hoagels op Jeremia. Ze luiten hom wat mit stòk geven en sloten hom op in schriever Jonatan zien hoes. Dij wer as gevangenis bruukt. 16 Zo kwam Jeremia in t gevang onder grond te laande. Doar zol e n haile tied touholden. 17 Op n keer luit keunenk Sedekia hom, zunder dat ain t gewoar wer, noar zien pelaais toubrengen. Hai vruig hom: "Heb ie ook n bosschop van de HEER?" "Joa, wis!" zee Jeremia. "Ie zellen keunenk van Babylonië in handen valen!" 18 Dou vruig Jeremia aan keunenk: "Wat heb k joe ainlieks misdoan, of joen hofdainders of onderdoanen, dat ie mie in t gevang smeten hebben? 19 Woar blieven joen profeten nou, dij verkundegden: 'Keunenk van Babylonië rukt nait op tegen joe en tegen dit laand'? 20 Luster hooghaid, wat ik joe verzuiken mag: stuur mie nait weerom noar schriever Jonatan zien hoes. Dat zol mie de dood doun!" 21 Dou bestelde Sedekia, ze zollen Jeremia vastholden in t ketaaier van wacht. Elke dag kreeg e brood oet Bakkersstroat, tot aal t brood in stad op was. Mor hai mos aal in t ketaaier van wacht blieven.

Jeremia 38


01Sefatja, zeun van Mattan, Gedalja, zeun van Paschur, Juchal, zeun van Selemja, en Paschur, ain van Malkia, heurden dat Jeremia aan elk verkundegen bleef: 02"Dit zegt de HEER: Wèl in dizze stad blift, zel omkommen deur sweerd, honger en pest, mor wèl overlopt noar Chaldeeërs zel vaaileg wezen. Dij brengt t ter leventeg òf. 03Dit zegt de HEER: Dizze stad vaalt in handen van keunenk van Babylonië. Hai wordt deur hom innomen." 04De hoge heren zeden doarom tegen keunenk: "Dij man mout ter aan! Mit zo'n proat benemt e moud van soldoaten dij nog in stad binnen en van rest van lu dij der nog touholden. Dij kerel is t nait te doun om t welwezen van t volk, mor om heur ondergang." 05"Goud!" zee keunenk Sedekia. "Ie hebben hom in handen. Ik kin joe nait weerholden." 06Dou grepen ze Jeremia en smeten hom in put van prins Malkia, in t ketaaier van wacht; aan taauwen luiten ze hom zakken. Wotter ston der nait in put, mor Jeremia zakte vot in bragel. 07Ebed-Melech oet Nubië, ain van amtenoars aan t hòf, heurde dat Jeremia in put smeten was. In tied dat keunenk Sedekia zitten huil in Benjaminpoort, 08kwam hai oet t pelaais noar hom tou. 09"Meneer de keunenk," zo begunde hai, "dij manlu hebben der verkeerd aan doan dat ze profeet Jeremia in put smeten hebben. Hai zel doar omkommen van honger. In stad is ja gain brood meer te kriegen!" 10 Dou bestelde keunenk Ebed-Melech oet Nubië: "Neem die drij man mit en hoal profeet Jeremia tou put oet, eer e omkomt!" 11 Ebed-Melech ging mit drij man noar t pelaais van keunenk tou, huil wat lappenlonten oet t pakhoes en luit dij aan n taauw in put deelzakken, noar Jeremia. 12 "Dou dij lappen mor om taauw tou," zee e tegen Jeremia, "onder dien aarms deur!" Dat dee Jeremia. 13 Dou trokken ze hom aan taauw oet put omhoog. Jeremia mog dou weer in wachtpost blieven. 14 Keunenk Sedekia luit profeet Jeremia hoalen. Bie daarde tougang van de HEER zien hoes, doar zat e. Hai zee tegen hom: "Ik wil die geern wat vroagen. Most mie niks verswiegen!" 15 "As ik joe ales vertel," was Jeremia zien antwoord, "zel ie mie grif omhaals brengen loaten. En as ik joe aal road geef, den luster ie toch nait!" 16 Onder vaaier ogen verzekerde Sedekia hom dou: "Bie de HEER, dij ons t levent geven het, ik loat die nait doodmoaken en ik zel die ook nait in handen geven van lu dij t op dien levent veurzain hebben." 17 Dou zee Jeremia tegen Sedekia: "Dit zegt de HEER, God van de machten, Israëls God: As ie joe vrijwilleg overgeven aan legeraanvoerders van keunenk van Babylonië, zel ie t levent ter ofredden en wordt stad nait platbraand. Joen femilie zel der ook leventeg òf kommen. 18 Mor as ie joe nait overgeven aan legeraanvoerders van keunenk van Babylonië, vaalt stad in handen van Chaldeeërs. Dij zellen boudel platbranden en iezulm zellen nait ontkommen." 19 "Ik bin benaauwd veur Judeeërs dij al noar Chaldeeërs overlopen binnen," zee keunenk Sedekia dou. "As dij mie te pakken kriegen, zellen ze mie aldervrezelkst mishandeln." 20 "Nee, hur, dat zel nait gebeuren!" antwoordde Jeremia. "Luster toch noar wat de HEER joe deur mie zeggen let. Den komt t goud mit joe en red ie t levent ter òf! 21 Mor as ie joe nait overgeven den gebeurt ales wat de HEER mie zain loaten het. 22 Ale vraauwlu dij nog in t pelaais van keunenk van Juda binnen, worden votbrocht noar legeraanvoerders van keunenk van Babylonië. Den zellen ze zeggen: 'Ze hebben joe verroaden en verkocht, dij goie vrunden van joe. Nou joen vouten votzakken in bragel, hebben zai aan hakken trokken!' 23 Joen vraauwlu en kinder worden votbrocht noar Chaldeeërs en iezulm zellen ook nait ontkommen. Ie worden oppakt deur keunenk van Babel en dizze stad wordt platbraand." 24 Dou zee Sedekia: "As dien levent die laif is, zol ik hier gainain mor wat van vertellen. 25 Moggen de heren toch heuren dat wie mit nkander proat hebben, den bie die kommen en vroagen: 'Loat heuren wastoe tegen keunenk zegd hest. Astoe ons ales vertelst, zel we die nait omhaals brengen," of as ze vroagen: 'Wat het keunenk zegd?' 26 mostoe heur antwoord geven: 'Ik heb keunenk beden en smeekt dat e mie nait weeromstuurt noar Jonatan zien hoes van dij gevolgen dat ik doar omkom!'" 27 En woarachteg: de hoge heren kwammen bie Jeremia en perbaaierden hom oet te heuren. Mor hai zee persies wat keunenk hom besteld haar. Ze mozzen hom dou wel mit vree loaten. Gainain haar t gesprek ja heurd. 28 Jeremia bleef in t ketaaier van wacht tot Jeruzalem innomen wer. Bie innoame van stad zat e doar nog aaltied.