Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Jeremia Opschrift (1: 1-3)   
Jeremia wordt roupen (1: 4-19)   
t Volk is de HEER vergeten (2: 1- 4: 4)   
Ellèn oet t noorden (4: 5-31)   
n Leste inzeggen (5: 1-31)   
Jeruzelem, baarg joe! (6: 1-30)   
Tegen tempel en eredainst (7: 1- 8: 3)   
Nait te bekeren, dit volk (8: 4- 9:23)   
Gainain kin tegen de HEER aan (10: 1-16)   
Haile koppel oet nkander jagd (19:17-25)   
Verbroken verbond (11: 1-17)   
Komplöt tegen Jeremia (11:18-12: 6)   
Woar of t op oetlopt (12: 7-14)   
t Taiken van lennendouk (13: 1-14)   
Judoa wordt votvoerd (13:15-27)   
t Taiken van dikke dreugte (14: 1-15:21)   
Dag van t onhaail (16: 1-17: 4)   
Vaaier oetsproaken (17: 5-18)   
Sabbat (17:19-27)   
waarkploats van poddebakker (18: 1-17)   
Goud mit kwoad vergelden, mag dat? (18:18-23)   
Vergroezelde stainen kroek (19: 1-14)   
Jeremia achter troalies (20: 1-18)   
Tegen keunenks van Judoa (21: 1-23: 8)   
Tegen minne perfeten (23: 9-39)   
Twij körven mit viegen (24: 1-10)   
Vijand oet t noorden (25: 1-13)   
Woarschaauwen aan volken (25:14-38)   
Perfeet in kniep (26: 1-24)   
Kwezzie mit perfeten (27: 1-22)   
Jeremia en Chananja (28: 1-17)   
Braif aan verbannen lu (29: 1-32)   
Tied van vree komt ter aan (30: 1-24)   
Hoop veur toukomst (31: 1-39)   
Akker in Anatot (32: 1-44)   
t Laand weer zo as t vrouger was (33: 1-26)   
Hou of t wordt mit Sedekia en t aander volk (34: 1-22)   
Rekabieten heur veurbeeld (35: 1-19)   
t Verhoal over boukrol (36: 1-32)   
Jeremia en keunenk Sedekia (37: 1-38:28)   
Jeruzelem innomen (39: 1-18)   
Gedalja, goeverneur van Judoa (40: 1-41:18)   
Vlucht noar Egypte (42: 1-43:13)   
n Woord veur Judeeërs in Egypte (44: 1-30)   
Baruch wordt ontzain (45: 1-5)   
n Woord veur volken: eerst veur Egypte (46: 1-28)   
n Woord veur Filistijnen (47: 1-7)   
n Woord veur Moäb (48: 1-47)   
n Woord veur Ammon (49: 1- 6)   
n Woord veur Edom (49: 7-22)   
n Woord veur Damascus (49:23-27)   
n Woord veur Aroabische stammen (49:28-33)   
n Woord veur Elam (49:34-39)   
n Woord veur Boabel (50: 1-51:64)   
Ondergang van Jeruzelem (52: 1-27)   
Judoa vottranspetaaierd (52:28-34)   

t Verhoal over boukrol (36: 1-32)

Jeremia 36


01In t vaaierde joar van t bestuur van keunenk Jojakim van Juda, zeun van Josia, kreeg Jeremia dit woord van de HEER: 02"Pak n boukrol en taiken doar in aan wat ik zegd heb over Israël en Juda en over ale aander volken, dou ik begunde die aan te toalen van Josia zien tied òf tot vandoag aan dag tou. 03Licht dat t hoes van Juda zien levent betert, as ze vernemen van ale rampen dij ik heur aandoun wil. Den kin ik ze heur zunden en kwoaie praktieken vergeven." 04Jeremia luit Baruch, zeun van Neria, roupen en dij taikende in boukrol ale woorden van de HEER aan dij Jeremia hom véúrzee. 05Dou gaf Jeremia Baruch opdracht: "Nou ze mie tegenholden noar de HEER zien hoes tou te goan, 06mostoe der hèngoan en op vastendag oet boukrol woorden van de HEER dij ik die véúrzegd heb aan altmoal dij der touholden, veurlezen. Ook aan Judeeërs dij oet aander steden kommen binnen. 07Meschain beden ze de HEER en betern heur levent. De HEER is ja hoagels op dit volk." 08Baruch, Neria zien zeun, dee wat profeet Jeremia hom besteld haar en leesde in de HEER zien hoes oet boukrol veur, wat de HEER zegd haar. 09In negende moand van t viefde bestuursjoar van keunenk Jojakim van Juda, zeun van Josia, vastten inwoners van Jeruzalem, en ook aal t volk oet steden van Juda dat noar Jeruzalem toukommen was om de HEER te vereren. 10 Baruch leesde dou in de HEER zien hoes aan altmoal dij der touhuilen oet boukrol ales veur wat Jeremia zegd haar. Dat gebeurde in koamer van Gemarja, zeun van schriever Safan. Dij zien onderkommen lag aan t bovenste plaain, stoef bie Nijpoort. 11 Dou Micha, Gemarja zien zeun en Safan zien klaainzeun, ale woorden van de HEER dij in boukrol stonden, aanheurd haar, 12 ging e noar schriever zien waarkkoamer in t pelaais van keunenk. Ale hoge heren zatten doar krekt in vergoadern bie nkander: schriever Elisama, Delaja, Semaja zien zeun, Elnatan, zeun van Achbor, Gemarja, zeun van Safan, en Sidkia, ain van Chananja, mit aander jonkers. 13 Micha vertelde heur wat e Baruch aan altmoal veurlezen heurd haar oet boukrol. 14 Heren stuurden dou Jehudi, Netanja zien zeun, klaainzeun van Selemja en bet-achterklaainzeun van Kusi, noar Baruch tou mit bosschop: "Kom hierhèn mit boukrol dijstoe t volk veurlezen hest." Baruch, zeun van Safan, ging mit rol noar heur tou. 15 "Goat zitten," zeden ze tegen hom, "en lees!" Baruch begunde. 16 Dou ze t altmoal heurd haren, keken ze nkander verbalderd aan. "Dat mout keunenk votdoalek waiten!" zeden ze tegen Baruch. 17 "Vertel ais: woar komt ales wastoe schreven hest, heer?" 18 Baruch zee: "Van Jeremia! Hai het mie t woord veur woord véúrzegd en ik schreef ales mit inkt in t bouk." 19 Dou zeden ze tegen Baruch: "Kroep gaauw bezied mit Jeremia! Gain mensk mag waiten woar ie zitten!" 20 Ze gingen noar t hòf en brochten keunenk van ales op hoogte. Boukrol haren ze in schriever Elisama zien waarkkoamer liggen loaten. 21 Keunenk stuurde Jehudi doar hèn om boukrol op te hoalen. Dij leesde hom veur aan keunenk en aan leden van t hòf dij der omtou stonden. 22 Keunenk was in zien winterpelaais. Hai zat bie t vuur. t Was negende moand ja. 23 Hailtied as Jehudi n kolom of drij, vaaier, lezen haar, snee keunenk ze mit n pènmeske òf en smeet ze in t vuur, net zo laank tot haile rol opbraand was. 24 Keunenk wer der nait hait of kold van en zien hofdainders al net zo min. Gainent ropte zok de klaaier stokkend. 25 Elnatan, Delaja en Gemarja stonden der bie keunenk slim op aan rol nait op te branden. Mor hai wol nait noar heur lustern. 26 Joa, net aansom: hai kommedaaierde zien zeun Jerachmeël, en Seraja, Azriël zien zeun, mit Selemja, ain van Abdiël, schriever Baruch en profeet Jeremia op te pakken. Mor de HEER huil heur bezied. 27 Dou keunenk boukrol mit ales wat Jeremia Baruch véúrzegd haar, opbraand haar, kreeg Jeremia dit woord van de HEER: 28 "Pak die n aander rol en taiken der vannijs ales in aan wat of ter in rol ston dij keunenk Jojakim van Juda opbraand het. 29 Tegen keunenk Jojakim van Juda zulm most zeggen: Dit zegt de HEER: Ie hebben boukrol opbraand en zegd: 'Woarom heb ie doarin schreven: Keunenk van Babel komt dit laand verrinnewaaiern dat ter gain mensk of daaier overblift'? 30 Doarom - zegt de HEER over keunenk Jojakim van Juda: Der zel gainent van zien noazoaten op troon van David zitten. Zien liek zel overdag in hetten liggen blieven en snaachts in kolde. 31 Ik zel zien minne doaden stravven en dij van zien noazoaten en hofdainders derbie. Ik stuur op heur en op inwoners van Jeruzalem en lu van Juda ale rampen òf, dij ik aankundegd heb. Lusterd hebben ze ja nait!" 32 Jeremia langde schriever Baruch n nije rol aan. Dij schreef doar in wat of Jeremia hom véúrzee: ales wat in boukrol stoan haar dij deur keunenk Jojakim van Juda opbraand was, mit nog veul meer zuksoort bosschoppen.