Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Jeremia Opschrift (1: 1-3)   
Jeremia wordt roupen (1: 4-19)   
t Volk is de HEER vergeten (2: 1- 4: 4)   
Ellèn oet t noorden (4: 5-31)   
n Leste inzeggen (5: 1-31)   
Jeruzelem, baarg joe! (6: 1-30)   
Tegen tempel en eredainst (7: 1- 8: 3)   
Nait te bekeren, dit volk (8: 4- 9:23)   
Gainain kin tegen de HEER aan (10: 1-16)   
Haile koppel oet nkander jagd (19:17-25)   
Verbroken verbond (11: 1-17)   
Komplöt tegen Jeremia (11:18-12: 6)   
Woar of t op oetlopt (12: 7-14)   
t Taiken van lennendouk (13: 1-14)   
Judoa wordt votvoerd (13:15-27)   
t Taiken van dikke dreugte (14: 1-15:21)   
Dag van t onhaail (16: 1-17: 4)   
Vaaier oetsproaken (17: 5-18)   
Sabbat (17:19-27)   
waarkploats van poddebakker (18: 1-17)   
Goud mit kwoad vergelden, mag dat? (18:18-23)   
Vergroezelde stainen kroek (19: 1-14)   
Jeremia achter troalies (20: 1-18)   
Tegen keunenks van Judoa (21: 1-23: 8)   
Tegen minne perfeten (23: 9-39)   
Twij körven mit viegen (24: 1-10)   
Vijand oet t noorden (25: 1-13)   
Woarschaauwen aan volken (25:14-38)   
Perfeet in kniep (26: 1-24)   
Kwezzie mit perfeten (27: 1-22)   
Jeremia en Chananja (28: 1-17)   
Braif aan verbannen lu (29: 1-32)   
Tied van vree komt ter aan (30: 1-24)   
Hoop veur toukomst (31: 1-39)   
Akker in Anatot (32: 1-44)   
t Laand weer zo as t vrouger was (33: 1-26)   
Hou of t wordt mit Sedekia en t aander volk (34: 1-22)   
Rekabieten heur veurbeeld (35: 1-19)   
t Verhoal over boukrol (36: 1-32)   
Jeremia en keunenk Sedekia (37: 1-38:28)   
Jeruzelem innomen (39: 1-18)   
Gedalja, goeverneur van Judoa (40: 1-41:18)   
Vlucht noar Egypte (42: 1-43:13)   
n Woord veur Judeeërs in Egypte (44: 1-30)   
Baruch wordt ontzain (45: 1-5)   
n Woord veur volken: eerst veur Egypte (46: 1-28)   
n Woord veur Filistijnen (47: 1-7)   
n Woord veur Moäb (48: 1-47)   
n Woord veur Ammon (49: 1- 6)   
n Woord veur Edom (49: 7-22)   
n Woord veur Damascus (49:23-27)   
n Woord veur Aroabische stammen (49:28-33)   
n Woord veur Elam (49:34-39)   
n Woord veur Boabel (50: 1-51:64)   
Ondergang van Jeruzelem (52: 1-27)   
Judoa vottranspetaaierd (52:28-34)   

Rekabieten heur veurbeeld (35: 1-19)

Jeremia 35


01Jeremia kreeg dit woord van de HEER in tied van keunenk Jojakim van Juda, zeun van Josia: 02"Goa noar Rechabieten tou en hoal heur over mit die te goan noar tempelzoalen en baid heur doar wien aan." 03t Belokte mie Jaäzanja, zeun van Jirmeja en klaainzeun van Chabassinja, mit zien bruiers, zien zeuns, en aander Rechabieten, 04noar de HEER zien hoes te kriegen, in t onderkommen van zeuns van Chanan, zeun van Jigdaljahu, de godsman. Dij zoal lag noast jonkers heurent en boven dij van Maäseja, zeun van Sallum, man dij tempelbewoaker was. 05Ik zette Rechabieten kroeken wien en bekers veur en nuigde heur tou te tasten. 06Mor zai zeden: "Nee, bedankt, wie drinken gain wien. Ons voader Jonadab, ain van Rechab, het ons dat verboden. Zien zeggen was: 'Ie maggen gain wien drinken, ie nait, en joen zeuns net zo min. 07Ie maggen ook gain hoezen zetten, nait zaaien en gain wiendroeven poten. Doar mag ie ook gain aigender van wezen. Aal joen levensdoagen mout ie in tènten wonen. Den zel ie laank leven in t laand doar ie as vremden touholden.' 08Aal dij opdrachten van ons voader Jonadab, zeun van Rechab, bin we noakommen. Wie drinken nooit gain wien. Ons vraauwlu en ons kinder ook nait. 09Wie zetten gain hoes, wie hebben gain droevetoenen, gain baauwlaand, gain zaaigoud 10 en wonen dou we in tènten. Wie holden ons aan ales dat voader Jonadab ons veurschreven het. 11 Eerst dou keunenk Nebukadnessar van Babylonië dit laand binnenvalen was, heb we zegd: 'Loat we noar Jeruzalem tou goan om te ontkommen aan legers van Chaldeeërs en Arameeërs.' Dat zodounde woon we nou in Jeruzalem." 12 Dou kreeg Jeremia dit woord van de HEER: 13 "Dit zegt de HEER van de machten, Israëls God: Goa tegen manlu van Juda en inwoners van Jeruzalem zeggen: Hier kin ie wat van leren! Zó mout ie om mien zeggen geven - godssproak van de HEER. 14 Jonadab, zeun van Rechab, zien opdracht dat zien zeuns gain wien drinken zollen, wordt noakommen. Tot vandoag aan dag tou drinken ze gain wien, omreden heur stamvoader wol dat nait lieden. Mor ie lustern nait noar wat ik joe aal ogenblik zeg. 15 Aalweg vannijs heb ik mien knechten, de profeten, noar joe toustuurd mit bosschop: Kom tou aander gedachten en beter joen levent. Loop nait achter aander goden heer en vereer ze nait. Den blief ie wonen in t laand dat ik joe en joen veurolden doan heb. Mor ie hebben nait lusterd en mie nait geheurzoamd. 16 Jonadab, zeun van Rechab, zien noazoaten hebben doan wat heur stamvoader bestelde. Mor dit volk het nait noar mie lusterd. 17 Doarom - zegt de HEER, God van de machten, God van Israël: Ik breng over Juda en inwoners van Jeruzalem ale rampen doar ik heur mit draaigd heb. Ik heb heur ja aantoald, mor ze hebben nait lusterd, ik heb heur roupen, mor ze gavven gain beschaaid." 18 Tegen Rechabieten zee Jeremia: "Dit zegt de HEER van de machten, Israëls God: Ie hebben joen stamvoader Jonadab geheurzoamd, aal zien veurschriften onderholden en doun wat hai joe besteld het. 19 Doarom - zegt de HEER van de machten, Israëls God: Jonadab, zeun van Rechab, zel nooit gain verlet hebben om noazoaten dij bie mie in dainst binnen."