Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Jeremia Opschrift (1: 1-3)   
Jeremia wordt roupen (1: 4-19)   
t Volk is de HEER vergeten (2: 1- 4: 4)   
Ellèn oet t noorden (4: 5-31)   
n Leste inzeggen (5: 1-31)   
Jeruzelem, baarg joe! (6: 1-30)   
Tegen tempel en eredainst (7: 1- 8: 3)   
Nait te bekeren, dit volk (8: 4- 9:23)   
Gainain kin tegen de HEER aan (10: 1-16)   
Haile koppel oet nkander jagd (19:17-25)   
Verbroken verbond (11: 1-17)   
Komplöt tegen Jeremia (11:18-12: 6)   
Woar of t op oetlopt (12: 7-14)   
t Taiken van lennendouk (13: 1-14)   
Judoa wordt votvoerd (13:15-27)   
t Taiken van dikke dreugte (14: 1-15:21)   
Dag van t onhaail (16: 1-17: 4)   
Vaaier oetsproaken (17: 5-18)   
Sabbat (17:19-27)   
waarkploats van poddebakker (18: 1-17)   
Goud mit kwoad vergelden, mag dat? (18:18-23)   
Vergroezelde stainen kroek (19: 1-14)   
Jeremia achter troalies (20: 1-18)   
Tegen keunenks van Judoa (21: 1-23: 8)   
Tegen minne perfeten (23: 9-39)   
Twij körven mit viegen (24: 1-10)   
Vijand oet t noorden (25: 1-13)   
Woarschaauwen aan volken (25:14-38)   
Perfeet in kniep (26: 1-24)   
Kwezzie mit perfeten (27: 1-22)   
Jeremia en Chananja (28: 1-17)   
Braif aan verbannen lu (29: 1-32)   
Tied van vree komt ter aan (30: 1-24)   
Hoop veur toukomst (31: 1-39)   
Akker in Anatot (32: 1-44)   
t Laand weer zo as t vrouger was (33: 1-26)   
Hou of t wordt mit Sedekia en t aander volk (34: 1-22)   
Rekabieten heur veurbeeld (35: 1-19)   
t Verhoal over boukrol (36: 1-32)   
Jeremia en keunenk Sedekia (37: 1-38:28)   
Jeruzelem innomen (39: 1-18)   
Gedalja, goeverneur van Judoa (40: 1-41:18)   
Vlucht noar Egypte (42: 1-43:13)   
n Woord veur Judeeërs in Egypte (44: 1-30)   
Baruch wordt ontzain (45: 1-5)   
n Woord veur volken: eerst veur Egypte (46: 1-28)   
n Woord veur Filistijnen (47: 1-7)   
n Woord veur Moäb (48: 1-47)   
n Woord veur Ammon (49: 1- 6)   
n Woord veur Edom (49: 7-22)   
n Woord veur Damascus (49:23-27)   
n Woord veur Aroabische stammen (49:28-33)   
n Woord veur Elam (49:34-39)   
n Woord veur Boabel (50: 1-51:64)   
Ondergang van Jeruzelem (52: 1-27)   
Judoa vottranspetaaierd (52:28-34)   

Hou of t wordt mit Sedekia en t aander volk (34: 1-22)

Jeremia 34


01Jeremia kreeg dit woord van de HEER, dou keunenk Nebukadnessar van Babylonië mit zien haile leger en dat van ale keunenkrieken en volken doar e boas over was, oorlog voerde tegen Jeruzalem en steden in de buurt: 02"Dit zegt de HEER, God van Israël: Breng aan keunenk Sedekia van Juda dizze bosschop over: Dit zegt de HEER: Ik geef dizze stad in handen van keunenk van Babylonië. Hai zel stad platbranden. 03Ie zellen hom net zo min ontkommen. Ie worden grepen en aan hom oetleverd. Ie zellen oog in oog mit hom te stoan kommen, man tegen man, en den goan ie noar Babel tou. 04Mor luster noar t woord van de HEER, Sedekia, keunenk van Juda. Dit zegt de HEER over joe: Ie zellen nait deur t sweerd oet tied kommen, 05nee, ie zellen n vredege dood staarven. Krekt as men ter ere van joen veurolden, de keunenks dij joe veurgingen, vuren aanstoken het bie heur dood, zo zel men dat ook doun om joe te eren. Ook veur joe zellen ze t kloaglaid zingen: 'Och heden, heer!' Mien woord ter op - godssproak van de HEER." 06Dou profeet Jeremia dit altmoal in Jeruzalem overbrochde aan keunenk Sedekia van Juda, 07was keunenk van Babylonië al begund te vechten tegen Jeruzalem en tegen Lachis en Azeka, ainegste börgen van Juda dij t nog holden haren. 08Jeremia kreeg dit woord van de HEER noadat keunenk Sedekia mit ale inwoners van Jeruzalem akkoordjed haar om ale Hebreeuwse sloaven en sloavinnen 09vrij te loaten, dat gainent nog n aander Hebreeër, ain van aigen volk, as sloaf holden zol. 10 Elk, meneer of börger, dij akkoordjed haar zien sloaf of sloavin vrij te loaten en nait laanger in dainst te holden, haar dat ook doan. 11 Mor noatied wazzen ze op heur besloet weeromkommen. Sloaven en sloavinnen dij ze vrijloaten haren, presten ze om weerom te kommen en heur weer ondergeschikt te wezen. 12 Dou kreeg Jeremia dit woord van de HEER: 13 "Dit zegt de HEER, Israëls God: Dou ik joen veurolden oet t sloavenhoes van Egypte vandoan huil, heb ik dit verbond mit heur sloten: 14 'Om t zeuvende joar mout elk van joe Hebreeër dij zok aan joe verkopen mos, vrij loaten. As hai joe zès joar daind het, mout ie hom lopen loaten.' Mor joen veurolden hebben nait noar mie lusterd en nait om mien zeggen geven. 15 Ie binnen nou op aander gedachten kommen en hebben doan wat ik van joe vruig. Ie hebben joen aigen laandslu vrij loaten. In mien aanwezeghaid, in t hoes dat mien noam dragt, heb ie dat op joe nomen. 16 Mor ie binnen op joen besloet weeromkommen en hebben mien noam te schaande moakt. Ie hebben sloaf en sloavin dij ie lösloaten haren, prest om weerom te kommen en joe weer as sloaf of sloavin ondergeschikt te wezen. 17 Doarom - zegt de HEER: Omdat ie nait noar mie lusterd hebben en t lösloaten van joen laandslu herroupen hebben, doarom loat ik sweerd, honger en pest nou lös tegen joe - godssproak van de HEER. Ik moak joe tou n schrik veur ale keunenkrieken op haile wereld. 18 Manlu dij mien verbond schonden en zok nait holden hebben aan kondietsies van t akkoord, dij ze veur mien aigen ogen sloten haren, dij manlu zel ik behandeln as bollen dij ze in twij helften haauwd hebben om doar tussen deur te goan. 19 Oadel van Jeruzalem en Juda, hofdainders, priesters en t gewone volk van dit laand, elkenain dij tussen stokken van bol deurgoan is, 20 lever ik over aan heur doodsvijanden. Vogels en wilde daaiern oazen op heur lieken. 21 Ook keunenk Sedekia van Juda en zien hoge heren lever ik oet aan vijanden dij heur noar t levent stoan en aan keunenk van Babylonië zien leger, dat nou vottrokken is. 22 Op mien kommando - godssproak van de HEER - kommen ze weerom noar dit loug. Ze valen dij aan, verovern hom en branden hom plat. Van Juda zien steden moak ik n wildernis doar gainent meer touholdt."