Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Jeremia Opschrift (1: 1-3)   
Jeremia wordt roupen (1: 4-19)   
t Volk is de HEER vergeten (2: 1- 4: 4)   
Ellèn oet t noorden (4: 5-31)   
n Leste inzeggen (5: 1-31)   
Jeruzelem, baarg joe! (6: 1-30)   
Tegen tempel en eredainst (7: 1- 8: 3)   
Nait te bekeren, dit volk (8: 4- 9:23)   
Gainain kin tegen de HEER aan (10: 1-16)   
Haile koppel oet nkander jagd (19:17-25)   
Verbroken verbond (11: 1-17)   
Komplöt tegen Jeremia (11:18-12: 6)   
Woar of t op oetlopt (12: 7-14)   
t Taiken van lennendouk (13: 1-14)   
Judoa wordt votvoerd (13:15-27)   
t Taiken van dikke dreugte (14: 1-15:21)   
Dag van t onhaail (16: 1-17: 4)   
Vaaier oetsproaken (17: 5-18)   
Sabbat (17:19-27)   
waarkploats van poddebakker (18: 1-17)   
Goud mit kwoad vergelden, mag dat? (18:18-23)   
Vergroezelde stainen kroek (19: 1-14)   
Jeremia achter troalies (20: 1-18)   
Tegen keunenks van Judoa (21: 1-23: 8)   
Tegen minne perfeten (23: 9-39)   
Twij körven mit viegen (24: 1-10)   
Vijand oet t noorden (25: 1-13)   
Woarschaauwen aan volken (25:14-38)   
Perfeet in kniep (26: 1-24)   
Kwezzie mit perfeten (27: 1-22)   
Jeremia en Chananja (28: 1-17)   
Braif aan verbannen lu (29: 1-32)   
Tied van vree komt ter aan (30: 1-24)   
Hoop veur toukomst (31: 1-39)   
Akker in Anatot (32: 1-44)   
t Laand weer zo as t vrouger was (33: 1-26)   
Hou of t wordt mit Sedekia en t aander volk (34: 1-22)   
Rekabieten heur veurbeeld (35: 1-19)   
t Verhoal over boukrol (36: 1-32)   
Jeremia en keunenk Sedekia (37: 1-38:28)   
Jeruzelem innomen (39: 1-18)   
Gedalja, goeverneur van Judoa (40: 1-41:18)   
Vlucht noar Egypte (42: 1-43:13)   
n Woord veur Judeeërs in Egypte (44: 1-30)   
Baruch wordt ontzain (45: 1-5)   
n Woord veur volken: eerst veur Egypte (46: 1-28)   
n Woord veur Filistijnen (47: 1-7)   
n Woord veur Moäb (48: 1-47)   
n Woord veur Ammon (49: 1- 6)   
n Woord veur Edom (49: 7-22)   
n Woord veur Damascus (49:23-27)   
n Woord veur Aroabische stammen (49:28-33)   
n Woord veur Elam (49:34-39)   
n Woord veur Boabel (50: 1-51:64)   
Ondergang van Jeruzelem (52: 1-27)   
Judoa vottranspetaaierd (52:28-34)   

t Laand weer zo as t vrouger was (33: 1-26)

Jeremia 33


01Veur twijde moal kreeg Jeremia t woord van de HEER. Man zat dou nog in t ketaaier van wacht achter slöt: 02"Dit zegt de HEER, dij eerde moakt het en vörm en vasteghaid gaf - HEER is zien noam: 03Roup mie en ik zel joe beschaaid geven. Grode dingen moak ik joe bekend, nait onder t verstand te kriegen. 04Over hoezen van dizze stad en over pelaaizen van keunenk dij verrinnewaaierd binnen tiedens bestörmen 05deur Chaldeeërs en dij nou vol lieken liggen, omdat ik mie in mien glìnne gram van dizze stad ofkeerd heb om heur minne doun, zegt de HEER, Israëls God: 06Ik verzörg heur, ik moak heur wonden beter, ik moak heur zond, en geef heur vree en vaaileghaid, altied mor deur. 07Ik keer t löt van Juda en Israël en moak heur weer zo as t vrouger was. 08Ik zuver heur van ale zunden dij ze tegen mie bedreven hebben, ik vergeef heur minne doaden en heur ontraauw. 09Stad wordt mien tröts en bliedschop, mien eer en glorie, bie ale volken op haile wereld, dij heuren zellen van ale gouds dat ik heur dou. Ze zellen der versteld van stoan, sproakeloos om riekdom en zegen dij ik stad touschik. 10 Dit zegt de HEER: In dit laand, doar ie van zeggen: 't Is n dikke puunbult, zunder mensk of daaier,' in steden van Juda en in stroaten van Jeruzalem, verrinnewaaierd, doar gain mensk of daaier meer touholdt, 11 heurt men weer roupen van bliedschop en vreugde, zingen veur bruud en brudeman, t laid klinkt weer: 'Pries de HEER van de machten, want de HEER is goud, aiweg duurt zien gunst.' Vannijs brengt men daankovvers noar de HEER zien hoes. Ik breng n keer in t löt van t laand en moak t weer zo as t vrouger was - zegt de HEER. 12 Dit zegt de HEER van de machten: In t laand dat vernaild is, verloaten deur mensk en daaier, zel bie steden weer gruinlaand liggen doar hedders mit heur schoapen oetpoesten kinnen. 13 Bie steden van t baarglaand, van t heuvellaand, de Negev, in Benjamin, in omgeven van Jeruzalem en bie aander steden van Juda, zellen schoapen weer onder haand van teller deurgoan - zegt de HEER. 14 Der komt n tied - godssproak van de HEER - dat ik belofte noakom dij ik Israël en Juda doan heb. 15 In dij doagen, in dij tied, geef ik David n wettege noazoat om t laand rechtveerdeg en recht te besturen. 16 In dij doagen wordt Juda red en is Jeruzalem vaaileg. Stad zel haiten: 'De HEER, ons gerechteghaid'. 17 Dit zegt de HEER: Nooit zel David verlet hebben om n opvolger dij op troon van Israël zitten kin. 18 Ook zellen der aaltied Levitische priesters blieven, dij mie doagelks brandovvers, waaitovvers en vree-ovvers opdroagen." 19 Jeremia kreeg dit woord van de HEER: 20 "Dit zegt de HEER: As ooit ain mien verbond mit dag en naacht verbreken zol, dat t nait meer op tied dag wordt en naacht, 21 den wordt mien verbond ook broken mit mien knecht David. Den zel e gain zeun meer hebben om hom op te volgen op troon. Zo staait t ook mit mien verbond mit Levitische priesters, mien knechten. 22 Net zo as mennegte van steerns aan lucht - nait te tellen, en zo as t zaand bie zee - nait òf te meten, zo moak ik t noageslacht van mien knecht David en van Levieten dij in mien dainst stoan." 23 Jeremia kreeg dit woord van de HEER: 24 "Hestoe vernomen wat volken zeggen: 'De twij stammen dij de HEER oetkeurd haar, het hai verstöt'? Niks hebben ze mien volk in reken, t is in heur ogen gain noatsie meer. 25 Dit zegt de HEER: As ik gain verbond sloten heb mit dag en naacht en aan hemel en eerde gain vaaste regels doan, 26 den zel ik t noageslacht van Jakob en van mien knecht David versteuten. Aalweg vannijs kais ik ain oet zien noageslacht om noazoaten van Abraham, Isaak en Jakob te besturen. Ik moak heur vannijs zo as ze vrouger wazzen en ontfaarm mie over heur."