Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Jeremia Opschrift (1: 1-3)   
Jeremia wordt roupen (1: 4-19)   
t Volk is de HEER vergeten (2: 1- 4: 4)   
Ellèn oet t noorden (4: 5-31)   
n Leste inzeggen (5: 1-31)   
Jeruzelem, baarg joe! (6: 1-30)   
Tegen tempel en eredainst (7: 1- 8: 3)   
Nait te bekeren, dit volk (8: 4- 9:23)   
Gainain kin tegen de HEER aan (10: 1-16)   
Haile koppel oet nkander jagd (19:17-25)   
Verbroken verbond (11: 1-17)   
Komplöt tegen Jeremia (11:18-12: 6)   
Woar of t op oetlopt (12: 7-14)   
t Taiken van lennendouk (13: 1-14)   
Judoa wordt votvoerd (13:15-27)   
t Taiken van dikke dreugte (14: 1-15:21)   
Dag van t onhaail (16: 1-17: 4)   
Vaaier oetsproaken (17: 5-18)   
Sabbat (17:19-27)   
waarkploats van poddebakker (18: 1-17)   
Goud mit kwoad vergelden, mag dat? (18:18-23)   
Vergroezelde stainen kroek (19: 1-14)   
Jeremia achter troalies (20: 1-18)   
Tegen keunenks van Judoa (21: 1-23: 8)   
Tegen minne perfeten (23: 9-39)   
Twij körven mit viegen (24: 1-10)   
Vijand oet t noorden (25: 1-13)   
Woarschaauwen aan volken (25:14-38)   
Perfeet in kniep (26: 1-24)   
Kwezzie mit perfeten (27: 1-22)   
Jeremia en Chananja (28: 1-17)   
Braif aan verbannen lu (29: 1-32)   
Tied van vree komt ter aan (30: 1-24)   
Hoop veur toukomst (31: 1-39)   
Akker in Anatot (32: 1-44)   
t Laand weer zo as t vrouger was (33: 1-26)   
Hou of t wordt mit Sedekia en t aander volk (34: 1-22)   
Rekabieten heur veurbeeld (35: 1-19)   
t Verhoal over boukrol (36: 1-32)   
Jeremia en keunenk Sedekia (37: 1-38:28)   
Jeruzelem innomen (39: 1-18)   
Gedalja, goeverneur van Judoa (40: 1-41:18)   
Vlucht noar Egypte (42: 1-43:13)   
n Woord veur Judeeërs in Egypte (44: 1-30)   
Baruch wordt ontzain (45: 1-5)   
n Woord veur volken: eerst veur Egypte (46: 1-28)   
n Woord veur Filistijnen (47: 1-7)   
n Woord veur Moäb (48: 1-47)   
n Woord veur Ammon (49: 1- 6)   
n Woord veur Edom (49: 7-22)   
n Woord veur Damascus (49:23-27)   
n Woord veur Aroabische stammen (49:28-33)   
n Woord veur Elam (49:34-39)   
n Woord veur Boabel (50: 1-51:64)   
Ondergang van Jeruzelem (52: 1-27)   
Judoa vottranspetaaierd (52:28-34)   

Akker in Anatot (32: 1-44)

Jeremia 32


01In t tiende joar dat keunenk Sedekia bestuurde, en in t achtiende joar van Nebukadnessar, kreeg Jeremia n woord van de HEER. 02t Leger van keunenk van Babylonië haar doudestieds Jeruzalem insloten en profeet Jeremia zat vaast in t ketaaier van pelaaiswacht. 03Doar haar keunenk Sedekia hom opsloeten loaten omdat e verkundegde: "Dit zegt de HEER: ik geef stad in keunenk van Babylonië zien macht; dij zel hom verovern. 04Keunenk Sedekia van Juda zel Chaldeeërs nait ontkommen. Hai wordt oetleverd aan keunenk van Babylonië. Hai zel oog in oog mit hom te stoan kommen, man tegen man. 05Hai wordt deur hom noar Babel brocht en doar blift e tot ik mie weer om hom bekommer - godssproak van de HEER. Hou of ie joe ook tegen Chaldeeërs verzetten, t zel altmoal niks oethoalen." 06Jeremia zee: "Ik kreeg dit woord van de HEER: 07'Chanamel, dien oomke Sallum zien zeun, komt bie die mit bosschop ofstoe zien akker in Anatot kopen wilst. Doe hest eerste koop.' 08Neef Chanamel kwam inderdoad bie mie in t wachtgebaauw, krekt as de HEER zegd haar, en vruig: 'Wil ie mien akker in Anatot kopen? As oldste lid van femilie heb ie doar recht op. Biegevolg kin ie hom kriegen.' Dou wer mie t kloar dat de HEER dat geern wol. 09Dat zodounde kochde ik dij akker in Anatot van mien neef Chanamel en betoalde koopschat: zeuventien sjekel zulver. 10 Ik muik koopakte kloar, verzegelde dij in aanwezeghaid van getugen, en woog t zulver òf. 11 Koopakte dij volgens gebruuk verzegeld was, mit de nait-verzegelde akte, 12 langde ik over aan Baruch, zeun van Neria en klaainzeun van Machseja, doar mien neef Chanamel bie was en getugen dij t kontrakt ondertaikend haren en ale Jeuden dij in t wachtgebaauw touhuilen. 13 Mit heur derbie, bestelde ik hom: 14 'Dit zegt de HEER van de machten, God van Israël: Leg dizze aktes, verzegelde en nait-verzegelde, in n eerden kroek, dat ze tiedstieden bewoard blieven. 15 Want dit zegt de HEER van de machten, Israëls God: Men zel in dit laand weer hoezen, akkers en droevetoenen kopen.' 16 Noadat ik akte aan Baruch, zeun van Neria, geven haar, beedde ik de HEER: 17 'Och heden, HEER, mien God, ie hebben hemel en eerde moakt in joen grode macht, mit opstoken aarm. Niks is onmeugelk veur joe, 18 dij aan doezenden laifde bewiezen, mor schuld van veurolden op kop van kinder deelkommen let. Ie binnen n grode, staarke God, HEER van de machten is joen noam. 19 Joen plannen binnen groot, joen doaden machteg! Ales wat mensken doun, goan joen ogen over. Ie beoordailen elk noar wat e dut, noar aal wat e oet stro zet. 20 Wondertaikens heb ie doan van Egypte òf tot vandoag aan dag tou, veur Israël en veur t haile mensdom, dat zodounde is joen noam nou overaal bekend. 21 Ie hebben joen volk Israël oet Egypte vandoan hoald mit taikens en wonders, mit staarke haand en opstoken aarm, onder n bult ellèn en n dik verdrait. 22 Ie hebben heur dit laand geven, t laand dat overlopt van melk en hunneg, dat ie verzegd haren aan heur veurolden, ie hebben der n aid op doan. 23 Mor dou zai der kwammen en t in bezit nammen, lusterden ze nait noar joe. Ze deden nait noar wat ie heur opdroagen haren en gavven nait om joen zeggen. Doarom heb ie nou aal dij rampen over heur brocht. 24 Kiek toch ais, bolwaarken kommen al aan stad tou. Dij wordt veroverd en vaalt Chaldeeërs in handen dij stad bestörmen. Deur sweerd, honger en pest gaait e der onderdeur. Wat ie aanzegd hebben, staait nou te gebeuren. Ie zain t ja zulm. 25 En toch, HEER, mien God, heb ie tegen mie zegd: Koop dij akker en betoal de pries in aanwezeghaid van getugen. Aal draaigt stad op dit moment ook in Chaldeeërs heur handen te valen.'" 26 Dou kreeg Jeremia dit woord van de HEER: 27 "Ik bin de HEER, God van aal wat leeft. Niks is veur mie onmeugelk. 28 Doarom zegt de HEER: Ik lever dizze stad over aan Chaldeeërs, aan keunenk Nebukadnessar van Babylonië: hai zel dij verovern. 29 Chaldeeërs dij stad belegern, trekken der in mit geweld, steken hom in de floister en branden hom plat, mit ale hoezen doar men mie offrontaaierde deur op t platdak wierook te branden veur Baäl en wienovvers te brengen aan aander goden. 30 Isrelieten en Judeeërs hebben van t begun òf aan allenneg mor doan doar ik n hekel aan heb en mie offrontaaierd mit heur beelden, dij ze mit aigen handen moakt hebben - godssproak van de HEER. 31 Van dag òf aan dat dizze stad baauwd wer, tot vandoag aan dag tou, het e mien kwoadens en mien gram teweegbrocht. Votvegen zel ik hom! 32 Isrelieten en Judeeërs hebben mie altmoal offrontaaierd deur aal t kwoad dat ze bedreven hebben: heur keunenks, heur oadel, heur priesters en profeten, t volk van Juda en inwoners van Jeruzalem. 33 Aalweg hebben ze mie rug toukeerd en nait heur gezicht. Aalweg weer heb ik heur onderricht geven, mor gainain dij lustern wol of wat van mie aannemen. 34 Ze hebben t hoes dat mien noam dragt, besmoezeld mit heur ofgodsbeelden. 35 Ze hebben in t Hinnomdaal ovverhögten baauwd veur Baäl en der heur zeuns en dochters aan Moloch opdroagen. Mor ik haar heur dat nait besteld, nooit heb ik wild dat ze Juda deur zokse minne praktieken aan t zundegen brengen zollen. 36 Over stad doar ie van zeggen: 'Hai is in handen valen van keunenk van Babylonië deur sweerd, honger en pest,' zegt de HEER, God van Israël, nou: 37 Zien bewoners breng ik bie nkander oet ale landen vandoan, doar ik heur in mien glìnne gram en grèle grammiedeghaid hèn verdreven heb. Ik breng heur weerom noar dit stee en loat heur doar vaaileg wonen. 38 Zai zellen mien volk wezen en ik heur God. 39 Ik moak heur ainsgezind in doun en denken, dat ze mie aaltied vereren zellen veur heur aigen welwezen en veur heur kinder heurent. 40 Ik sloet mit heur n aiweg verbond. Ik keer mie nooit meer van heur òf en blief heur goud behandeln. Ontzag veur mie leg ik heur in t haart, dat ze zok nait weer van mie ofkeren. 41 t Zel mie deugd doun heur gelokkeg te moaken. Mit mien haile haart en mien haile gemoud, plant ik heur in dit laand - veur aaltied. 42 Dit zegt de HEER: Krekt as ik nou dikke rampen over dit volk brocht heb, zo zel ik ook aal t goie dat ik verzegd heb, over heur brengen. 43 In dit laand, doar ie van zeggen: 't Is n wildernis zunder mensk of daaier, t is Chaldeeërs in handen valen,' zel men weer akkers kopen. 44 Men legt pries der veur op toavel, moakt koopakte op en hangt ter n zegel aan in aanwezeghaid van getugen, in Benjamin, in omgeven van Jeruzalem, in steden van Juda, van t baarglaand, van t heuvellaand en van de Negev. Want ik breng n keer in heur löt - godssproak van de HEER."