Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Jeremia Opschrift (1: 1-3)   
Jeremia wordt roupen (1: 4-19)   
t Volk is de HEER vergeten (2: 1- 4: 4)   
Ellèn oet t noorden (4: 5-31)   
n Leste inzeggen (5: 1-31)   
Jeruzelem, baarg joe! (6: 1-30)   
Tegen tempel en eredainst (7: 1- 8: 3)   
Nait te bekeren, dit volk (8: 4- 9:23)   
Gainain kin tegen de HEER aan (10: 1-16)   
Haile koppel oet nkander jagd (19:17-25)   
Verbroken verbond (11: 1-17)   
Komplöt tegen Jeremia (11:18-12: 6)   
Woar of t op oetlopt (12: 7-14)   
t Taiken van lennendouk (13: 1-14)   
Judoa wordt votvoerd (13:15-27)   
t Taiken van dikke dreugte (14: 1-15:21)   
Dag van t onhaail (16: 1-17: 4)   
Vaaier oetsproaken (17: 5-18)   
Sabbat (17:19-27)   
waarkploats van poddebakker (18: 1-17)   
Goud mit kwoad vergelden, mag dat? (18:18-23)   
Vergroezelde stainen kroek (19: 1-14)   
Jeremia achter troalies (20: 1-18)   
Tegen keunenks van Judoa (21: 1-23: 8)   
Tegen minne perfeten (23: 9-39)   
Twij körven mit viegen (24: 1-10)   
Vijand oet t noorden (25: 1-13)   
Woarschaauwen aan volken (25:14-38)   
Perfeet in kniep (26: 1-24)   
Kwezzie mit perfeten (27: 1-22)   
Jeremia en Chananja (28: 1-17)   
Braif aan verbannen lu (29: 1-32)   
Tied van vree komt ter aan (30: 1-24)   
Hoop veur toukomst (31: 1-39)   
Akker in Anatot (32: 1-44)   
t Laand weer zo as t vrouger was (33: 1-26)   
Hou of t wordt mit Sedekia en t aander volk (34: 1-22)   
Rekabieten heur veurbeeld (35: 1-19)   
t Verhoal over boukrol (36: 1-32)   
Jeremia en keunenk Sedekia (37: 1-38:28)   
Jeruzelem innomen (39: 1-18)   
Gedalja, goeverneur van Judoa (40: 1-41:18)   
Vlucht noar Egypte (42: 1-43:13)   
n Woord veur Judeeërs in Egypte (44: 1-30)   
Baruch wordt ontzain (45: 1-5)   
n Woord veur volken: eerst veur Egypte (46: 1-28)   
n Woord veur Filistijnen (47: 1-7)   
n Woord veur Moäb (48: 1-47)   
n Woord veur Ammon (49: 1- 6)   
n Woord veur Edom (49: 7-22)   
n Woord veur Damascus (49:23-27)   
n Woord veur Aroabische stammen (49:28-33)   
n Woord veur Elam (49:34-39)   
n Woord veur Boabel (50: 1-51:64)   
Ondergang van Jeruzelem (52: 1-27)   
Judoa vottranspetaaierd (52:28-34)   

Tied van vree komt ter aan (30: 1-24)

Jeremia 30


01Jeremia kreeg dit woord van de HEER: 02"Dit zegt de HEER, Israëls God: Most ales wat ik tegen die zegd heb, opschrieven. 03Want der komt n tied dat ik n keer breng in t löt van mien volk Israël en Juda, zegt de HEER, en heur weerombreng noar t laand dat ik heur veurolden in aigendom geven heb - godssproak van de HEER." 04Dit het de HEER zegd tegen Israël en Juda:
05Dit zegt de HEER: Ik heur geroup van benaauwdens,
schrik holdt ter tou en gain vree.

06Vroag mor ais noa: het n manspersoon ooit kinder kregen?
Woarom zai ik ze den altmoal stoan
mit handen in zied as n vraauw in heur vloagen?
Woarom binnen ze zo doodsblaik om t gezicht?

07O wai! Dit is grode dag, gain aander liekt ter op.
n Benaauwde tied is t veur Jakob,
mor hai komt ter goud deurhèn.

08Dij dag pak ik heur t juk van nek òf en breek ik heur kettens - godssproak van de HEER van de machten.
Zai huiven nait meer onder vremden te zitten,

09de HEER, heur God, zellen ze dainen en David, keunenk dij ik over heur aansteld heb.

10 Wees zodounde nait benaauwd, Jakob mien knecht, wees mor nait baang, Israël - godssproak van de HEER.
Ik verlös joe en joen kinder oet n ofgelegen laand,
doar ze vaast zitten.
Den woont Jakob weer vaaileg en rusteg,
zunder dat ain hom opjagt.

11 Want ik bin bie joe om joe te redden - godssproak van de HEER.
Mit ale volken doar ik joe onder verspraaid heb,
reken ik òf, veurgoud,
mor nait mit joe.
Ik straf joe aal zo as ie dat verdainen,
vrijoet loat ik joe nait goan.

12 Dit zegt de HEER: Joen kwoal is nait te genezen,
aan joen wonden is gain zaalf te strieken.

13 Gainain verzörgt joen swèllen, joen wonden willen nait dicht.

14 Aal dij gek op joe wazzen, hebben joe vergeten, ze lopen joe nait meer achternoa.
Sloagen heb ik joe ja, zo as n vijand slagt,
ongenoadeg heb ik joe ofstraft,
om aal joen misdoaden,
joen mennegte zunden.

15 Woarom jammer ie den om joen wonden, om joen pien, nait meer te droagen?
Om aal joen misdoaden
om joen zunden, nait te tellen,
heb ik joe dit altmoal aandoan.

16 Ik verzeker joe: dij joe verslindt, wordt zulm verslonden, aal joen vijanden worden zulm gevangennomen,
dij joe plundern worden zulm plunderd,
dij joe berooft, loat ik beroven.

17 Ik moak joen wonden dicht en moak joen kwoalen beter
- godssproak van de HEER -,
ook al nuimt men joe Verschoppeling,
zegt men: 'Noar Sion kiek we nait meer om.'

18 Dit zegt de HEER: Ik keer t löt van Jakobs tènten
en ontfaarm mie om zien wonerij.
Op zien puunbulten wordt stad vannijs baauwd,
börg komt weer op ol stee te stoan.

19 n Loflaid klinkt, men schoddert weer van t lagen.
Ik dou heur aanwinnen,
nooit meer krimpen ze in.
Tou aanzain breng ik heur,
gainent kikt meer op heur deel.

20 Heur zeuns zellen veur mie wezen zo as ze vrouger wazzen, altmoal mit nkander blieven ze bestoan, veur aaid.
Dij heur der onder holden, zel ik ofstravven.

21 Zien keunenk is ain van heur, oet aigen midden komt zien heerser.
Ik loat hom bie mie kommen,
hai mag veur mie verschienen.
Want wèl aans zol t woagen,
zol zien levent op t spul zetten,
deur mor zo op mie tou te kommen?
- godssproak van de HEER.

22 Ie zellen mien volk wezen en ik joen God.

23 Störm van de HEER stekt op, n dikke dunderbui brekt lös
op kop van deugennaiten.

24 Kwoadens van de HEER komt nait tou bedoaren, veurdat hai oetvoerd het aal wat hai van plan was.
Loater zel joe dit kloar worden.