Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Jeremia Opschrift (1: 1-3)   
Jeremia wordt roupen (1: 4-19)   
t Volk is de HEER vergeten (2: 1- 4: 4)   
Ellèn oet t noorden (4: 5-31)   
n Leste inzeggen (5: 1-31)   
Jeruzelem, baarg joe! (6: 1-30)   
Tegen tempel en eredainst (7: 1- 8: 3)   
Nait te bekeren, dit volk (8: 4- 9:23)   
Gainain kin tegen de HEER aan (10: 1-16)   
Haile koppel oet nkander jagd (19:17-25)   
Verbroken verbond (11: 1-17)   
Komplöt tegen Jeremia (11:18-12: 6)   
Woar of t op oetlopt (12: 7-14)   
t Taiken van lennendouk (13: 1-14)   
Judoa wordt votvoerd (13:15-27)   
t Taiken van dikke dreugte (14: 1-15:21)   
Dag van t onhaail (16: 1-17: 4)   
Vaaier oetsproaken (17: 5-18)   
Sabbat (17:19-27)   
waarkploats van poddebakker (18: 1-17)   
Goud mit kwoad vergelden, mag dat? (18:18-23)   
Vergroezelde stainen kroek (19: 1-14)   
Jeremia achter troalies (20: 1-18)   
Tegen keunenks van Judoa (21: 1-23: 8)   
Tegen minne perfeten (23: 9-39)   
Twij körven mit viegen (24: 1-10)   
Vijand oet t noorden (25: 1-13)   
Woarschaauwen aan volken (25:14-38)   
Perfeet in kniep (26: 1-24)   
Kwezzie mit perfeten (27: 1-22)   
Jeremia en Chananja (28: 1-17)   
Braif aan verbannen lu (29: 1-32)   
Tied van vree komt ter aan (30: 1-24)   
Hoop veur toukomst (31: 1-39)   
Akker in Anatot (32: 1-44)   
t Laand weer zo as t vrouger was (33: 1-26)   
Hou of t wordt mit Sedekia en t aander volk (34: 1-22)   
Rekabieten heur veurbeeld (35: 1-19)   
t Verhoal over boukrol (36: 1-32)   
Jeremia en keunenk Sedekia (37: 1-38:28)   
Jeruzelem innomen (39: 1-18)   
Gedalja, goeverneur van Judoa (40: 1-41:18)   
Vlucht noar Egypte (42: 1-43:13)   
n Woord veur Judeeërs in Egypte (44: 1-30)   
Baruch wordt ontzain (45: 1-5)   
n Woord veur volken: eerst veur Egypte (46: 1-28)   
n Woord veur Filistijnen (47: 1-7)   
n Woord veur Moäb (48: 1-47)   
n Woord veur Ammon (49: 1- 6)   
n Woord veur Edom (49: 7-22)   
n Woord veur Damascus (49:23-27)   
n Woord veur Aroabische stammen (49:28-33)   
n Woord veur Elam (49:34-39)   
n Woord veur Boabel (50: 1-51:64)   
Ondergang van Jeruzelem (52: 1-27)   
Judoa vottranspetaaierd (52:28-34)   

Braif aan verbannen lu (29: 1-32)

Jeremia 29


01Hier komt tekst van braif dij profeet Jeremia stuurde van Jeruzalem noar vernoamste oldsten dij verbannen wazzen en noar priesters, noar profeten en ale mensken dij Nebukadnessar noar Babel overbrocht haar. 02Keunenk Jechonja en zien moe, hofdainders, oadel van Juda en Jeruzalem, smeden en slöddemoakers wazzen dou al oet Jeruzalem vot. 03Hai dee braif mit aan Elasa, zeun van Safan, en aan Gemarja, ain van Chilkia, dij as ofgezanten van keunenk Sedekia van Juda noar keunenk Nebukadnessar van Babel tou gingen.

04"Dit zegt de HEER van de machten, Israëls God, tegen ale lu dij ik oet Jeruzalem noar Babel verdreven heb: 05Ie mouten hoezen baauwen en doar in wonen goan, toenen aanleggen en vrucht ter van eten, 06ie mouten traauwen goan en kinder kriegen, vraauwlu kaizen veur joen zeuns en manlu geven aan joen dochters, dij op heur toer weer kinder kriegen. Zörg dat ie doar aanwinnen en nait inkrimpen. 07Dou joen best dat t stad goud gaait doar ik joe noar verdreven heb en beed ter veur tot de HEER, want as t stad goud gaait, gaait joe t ook goud.

08Dit zegt de HEER van de machten, God van Israël: Loat joe nait mislaaiden deur profeten en woarzeggers bie joe. Luster nait noar heur dreumen. 09Zai misbruken mien noam om leugens te verkopen. Ik heb heur nait stuurd - godssproak van de HEER.

10 Want dit zegt de HEER: Eerst as de seuventeg joar van Babel om binnen, zel ik weer noar joe omkieken. Ik zel doun wat of ik joe touzegd heb en breng joe noar dit stee weerom. 11 Ik wait wat ik mit joe veurnemens bin - godssproak van de HEER: Ik verzeg joe welwezen en nait joen ongelok, n hoopvolle toukomst. 12 As ie mie aanroupen en tot mie beden, zel ik joe verheuren. 13 As ie mie zuiken, joa, zuiken mit joen haile haart, zel ie mie vinden. 14 Den loat ik mie deur joe vinden - godssproak van de HEER. Ik moak joe weer zo as ie vrouger wazzen. Oet ale volken en ploatsen doar ie hèndreven binnen, breng ik joe weer bie nkander - godssproak van de HEER. Ik breng joe weerom noar dit stee, doar ik joe vandoan voerd heb. 16 va 15-20va* f + Woorden tegen t volk dat achterbleven is, worden onderbroken deur t verhoal tegen lu dij verbannen binnen. Dizze verzen (16-20) binnen den ook hail woarschienlek deur n aander opsteld. Vers 15 heb we veur vers 21 hènzet.f* Dit zegt de HEER tegen keunenk dij op troon van David zit en tegen ale lu van dizze stad, joen laandslu dij nait mit joe vottranspetaaierd binnen, 17 va va* dit zegt de HEER van de machten: ik stuur sweerd, honger en pest op heur òf. Ik behandel heur as minne viegen, nait te eten! 18 va va* Ik zit heur achternoa mit sweerd, honger en pest. Ik moak heur tou n schrik veur ale keunenkrieken op wereld, min moakt zellen ze worden, over tong goan, oetvlökt worden, bie ale volken woar of ik ze ook mor hènjagd heb, 19 va va* omreden ze hebben nait noar mie lusterd - godssproak van de HEER. Aalweg weer heb ik mien knechten, de profeten, noar joe toustuurd, mor ie wollen mor nait lustern - godssproak van de HEER. 20 va va* Luster nou toch ais noar t woord van de HEER, nou ik joe oet Jeruzalem noar Babel verbannen heb. 15 va va* Omdat ie zeggen: 'De HEER het ons in Babel ook profeten geven', 21 doarom - zegt de HEER van de machten, Israëls God, tegen Achab, zeun van Kolaja, en tegen Sedekia, zeun van Maäseja: Dij mien noam misbruken om leugens te verkundegen, lever ik oet aan keunenk Nebukadnessar van Babylonië. Dij zel heur veur joen aigen ogen doodmoaken. 22 Dij oet Juda noar Babel verbannen binnen, zellen den ook zeggen as ze ain vervluiken: 'Mag de HEER mit joe doun, wat hai mit Sedekia en Achab dee: keunenk van Babylonië het heur reusterd!' 23 Wat ze doan hebben is n schandoal in Israël, ze hebben omklongeld mit aandermans vraauwlu. Ze hebben mien noam misbruukt om leugens te verkopen - ik haar heur dat vervaast nait opdroagen. Ik wait wat of ik zeg, ik bin der getuge van - godssproak van de HEER."

24 Tegen Semaja oet Nachlam mostoe zeggen: 25 "Dit zegt de HEER van de machten, Israëls God: Ie hebben op aigen holtje n braif stuurd noar t volk van Jeruzalem, noar priester Sefanja, zeun van Maäseja, en noar aal aander priesters. Doar ston dit in: 26 'De HEER het joe aansteld as priester in stee van Jojada, om opzicht te holden over t hoes van de HEER en om elke haalfmaal dij zok oetgeft as profeet in t blok te zetten en in boeien te sloagen. 27 Woarom heb ie den nait optreden tegen Jeremia oet Anatot, dij zok bie joe oetgeft as profeet? 28 Nou het e ons in Babel n braif stuurd doar in staait: t Zel nog n haile tied duren! Ie mouten hoezen baauwen en der in wonen goan, toenen aanleggen en vrucht ter van eten.'" 29 Dou priester Sefanja dizze braif veurleesde aan profeet Jeremia, 30 kreeg e dit woord van de HEER: 31 "Stuur n braif aan altmoal dij verbannen binnen en zeg tegen heur: Dit zegt de HEER over Semaja oet Nachlam: Omdat Semaja bie joe as profeet optreedt zunder dat ik hom stuurd heb en omdat e bie joe vaalze verwachtens wekt, 32 doarom - zegt de HEER: Ik zel Semaja oet Nachlam en zien noazoaten stravven: gainent van heur zel maank mien volk leven blieven of de goie dingen beleven dij ik veur heur doun zel - godssproak van de HEER. Want hai het oproupen tot rebulie tegen de HEER."