Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Jeremia Opschrift (1: 1-3)   
Jeremia wordt roupen (1: 4-19)   
t Volk is de HEER vergeten (2: 1- 4: 4)   
Ellèn oet t noorden (4: 5-31)   
n Leste inzeggen (5: 1-31)   
Jeruzelem, baarg joe! (6: 1-30)   
Tegen tempel en eredainst (7: 1- 8: 3)   
Nait te bekeren, dit volk (8: 4- 9:23)   
Gainain kin tegen de HEER aan (10: 1-16)   
Haile koppel oet nkander jagd (19:17-25)   
Verbroken verbond (11: 1-17)   
Komplöt tegen Jeremia (11:18-12: 6)   
Woar of t op oetlopt (12: 7-14)   
t Taiken van lennendouk (13: 1-14)   
Judoa wordt votvoerd (13:15-27)   
t Taiken van dikke dreugte (14: 1-15:21)   
Dag van t onhaail (16: 1-17: 4)   
Vaaier oetsproaken (17: 5-18)   
Sabbat (17:19-27)   
waarkploats van poddebakker (18: 1-17)   
Goud mit kwoad vergelden, mag dat? (18:18-23)   
Vergroezelde stainen kroek (19: 1-14)   
Jeremia achter troalies (20: 1-18)   
Tegen keunenks van Judoa (21: 1-23: 8)   
Tegen minne perfeten (23: 9-39)   
Twij körven mit viegen (24: 1-10)   
Vijand oet t noorden (25: 1-13)   
Woarschaauwen aan volken (25:14-38)   
Perfeet in kniep (26: 1-24)   
Kwezzie mit perfeten (27: 1-22)   
Jeremia en Chananja (28: 1-17)   
Braif aan verbannen lu (29: 1-32)   
Tied van vree komt ter aan (30: 1-24)   
Hoop veur toukomst (31: 1-39)   
Akker in Anatot (32: 1-44)   
t Laand weer zo as t vrouger was (33: 1-26)   
Hou of t wordt mit Sedekia en t aander volk (34: 1-22)   
Rekabieten heur veurbeeld (35: 1-19)   
t Verhoal over boukrol (36: 1-32)   
Jeremia en keunenk Sedekia (37: 1-38:28)   
Jeruzelem innomen (39: 1-18)   
Gedalja, goeverneur van Judoa (40: 1-41:18)   
Vlucht noar Egypte (42: 1-43:13)   
n Woord veur Judeeërs in Egypte (44: 1-30)   
Baruch wordt ontzain (45: 1-5)   
n Woord veur volken: eerst veur Egypte (46: 1-28)   
n Woord veur Filistijnen (47: 1-7)   
n Woord veur Moäb (48: 1-47)   
n Woord veur Ammon (49: 1- 6)   
n Woord veur Edom (49: 7-22)   
n Woord veur Damascus (49:23-27)   
n Woord veur Aroabische stammen (49:28-33)   
n Woord veur Elam (49:34-39)   
n Woord veur Boabel (50: 1-51:64)   
Ondergang van Jeruzelem (52: 1-27)   
Judoa vottranspetaaierd (52:28-34)   

Jeremia en Chananja (28: 1-17)

Jeremia 28


01Dou Sedekia nog mor net keunenk van Juda was, in viefde moand van t vaaierde joar, zee profeet Chananja, zeun van Azzur oet Gibeon tegen mie, doar priesters en t haile volk bie wazzen in t hoes van de HEER: 02"Dit zegt de HEER van de machten, God van Israël: ik sloag t juk van keunenk van Babel in braiten. 03Binnen twij joar breng ik hier ale schatten weerom dij keunenk Nebukadnessar van Babel oet de HEER zien tempel mitnomen het. 04Jechonja, zeun van Jojakim, keunenk van Juda, breng ik ook oet Babel noar dit stee weerom, en ale lu dij oet Juda verbannen binnen, derbie - godssproak van de HEER - want ik sloag t juk van keunenk van Babylonië stokkend." 05Dou zee profeet Jeremia tegen profeet Chananja, doar priesters en elk dij in de HEER zien hoes touhuilen, bie wazzen: 06"Loat de HEER dat asjeblieft doun! Ik hoop dat de HEER aal wat ie veurzegd hebben, gebeuren let en schatten oet tempel en lu dij verbannen binnen oet Babel weerombrengt. 07Mor luster nou ook ais noar wat ik joe en aal dizze mensken te zeggen heb: 08Profeten dij der veur joe en mie west hebben, hebben machtege landen en grode keunenkrieken aaltied oorlog, honger en pest aanzegd. 09Mor n profeet dij vree aanzegt, is eerst echt ain dij de HEER stuurd het, as wat e aankundegd het, ook oetkomt." 10 Dou ropte profeet Chananja Jeremia t juk van nek òf en sluig dij in braiten. 11 Tegen altmoal dij der bie stonden, zee e: "Zo zegt de HEER: Zo sloag ik t juk van keunenk Nebukadnessar van Babylonië stokkend. Binnen twij joar pak ik dij ale volken van nek òf." Dou ging Jeremia ziens weegs. 12 Mor eefkes loater noadat profeet Chananja t juk stokkendsloagen haar, kreeg Jeremia dit woord van de HEER: 13 "Goa noar Chananja tou en zeg tegen hom: Dit zegt de HEER: n Holten juk heb ie in braiten sloagen, n iesdern juk komt ter veur in stee. 14 Want zo zegt de HEER van de machten, Israëls God: Ik leg ale volken n iesdern juk op nek. Ze zellen dainstboar wezen mouten aan keunenk Nebukadnessar van Babylonië. Alderdeegs over wilde daaiern geef ik hom macht." 15 Tegen Chananja zulm zee Jeremia: "Luster goud, Chananja! De HEER het joe nait stuurd. Ie wekken vaalze verwachtens bie dit volk. 16 Doarom - zegt de HEER: Ik maai joe vot van eerde. Dit joar nog zel ie oet tied kommen, omdat ie rebulie tegen de HEER preekt hebben." 17 In zeuvende moand van dat joar kwam profeet Chananja te overlieden.