Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Jeremia Opschrift (1: 1-3)   
Jeremia wordt roupen (1: 4-19)   
t Volk is de HEER vergeten (2: 1- 4: 4)   
Ellèn oet t noorden (4: 5-31)   
n Leste inzeggen (5: 1-31)   
Jeruzelem, baarg joe! (6: 1-30)   
Tegen tempel en eredainst (7: 1- 8: 3)   
Nait te bekeren, dit volk (8: 4- 9:23)   
Gainain kin tegen de HEER aan (10: 1-16)   
Haile koppel oet nkander jagd (19:17-25)   
Verbroken verbond (11: 1-17)   
Komplöt tegen Jeremia (11:18-12: 6)   
Woar of t op oetlopt (12: 7-14)   
t Taiken van lennendouk (13: 1-14)   
Judoa wordt votvoerd (13:15-27)   
t Taiken van dikke dreugte (14: 1-15:21)   
Dag van t onhaail (16: 1-17: 4)   
Vaaier oetsproaken (17: 5-18)   
Sabbat (17:19-27)   
waarkploats van poddebakker (18: 1-17)   
Goud mit kwoad vergelden, mag dat? (18:18-23)   
Vergroezelde stainen kroek (19: 1-14)   
Jeremia achter troalies (20: 1-18)   
Tegen keunenks van Judoa (21: 1-23: 8)   
Tegen minne perfeten (23: 9-39)   
Twij körven mit viegen (24: 1-10)   
Vijand oet t noorden (25: 1-13)   
Woarschaauwen aan volken (25:14-38)   
Perfeet in kniep (26: 1-24)   
Kwezzie mit perfeten (27: 1-22)   
Jeremia en Chananja (28: 1-17)   
Braif aan verbannen lu (29: 1-32)   
Tied van vree komt ter aan (30: 1-24)   
Hoop veur toukomst (31: 1-39)   
Akker in Anatot (32: 1-44)   
t Laand weer zo as t vrouger was (33: 1-26)   
Hou of t wordt mit Sedekia en t aander volk (34: 1-22)   
Rekabieten heur veurbeeld (35: 1-19)   
t Verhoal over boukrol (36: 1-32)   
Jeremia en keunenk Sedekia (37: 1-38:28)   
Jeruzelem innomen (39: 1-18)   
Gedalja, goeverneur van Judoa (40: 1-41:18)   
Vlucht noar Egypte (42: 1-43:13)   
n Woord veur Judeeërs in Egypte (44: 1-30)   
Baruch wordt ontzain (45: 1-5)   
n Woord veur volken: eerst veur Egypte (46: 1-28)   
n Woord veur Filistijnen (47: 1-7)   
n Woord veur Moäb (48: 1-47)   
n Woord veur Ammon (49: 1- 6)   
n Woord veur Edom (49: 7-22)   
n Woord veur Damascus (49:23-27)   
n Woord veur Aroabische stammen (49:28-33)   
n Woord veur Elam (49:34-39)   
n Woord veur Boabel (50: 1-51:64)   
Ondergang van Jeruzelem (52: 1-27)   
Judoa vottranspetaaierd (52:28-34)   

Kwezzie mit perfeten (27: 1-22)

Jeremia 27


01In t begun van t bestuur van keunenk Jojakim van Juda, zeun van Josia, kreeg Jeremia dit woord van de HEER. 02De HEER zee tegen mie: "Doe most die n juk moaken mit raimen der aan en leg die dij op nek. 03Den mostoe aan ofgezanten van keunenk van Edom, Moäb, Ammon, en Tyrus en Sidon, dij in Jeruzalem bie keunenk Sedekia van Juda binnen, 04dizze bosschop mitdoun veur heur boas: Dit zegt de HEER van de machten, God van Israël: Ie mouten tegen joen boas zeggen: 05Mit grode kracht en opstoken aarm heb ik eerde moakt en mensken en daaiern dij der op touholden. En ik geef hom aan wèl of ik wil. 06Nou den! Ik geef aal joen laand aan mien knecht, keunenk Nebukadnessar van Babylonië. Joa, alderdeegs over daaiern geef ik t hom te zeggen. 07Aan hom, zien zeun en klaainzeun, zellen ale volken dainstboar wezen, tot ook veur zien laand tied komt dat staarke volken en dikke keunenks der boas over worden. 08Volk of keunenkriek dat zok nait schikt noar keunenk Nebukadnessar van Babylonië, en nek nait boegen wil onder zien juk, sloag ik mit sweerd, honger en pest, totdat haile boudel in zien macht is - godssproak van de HEER. 09Luster doarom nait noar joen profeten, joen woarzeggers, dreumoetleggers, vogeltjekiekers en teuvenoars dij zeggen: 'Wees nait dainstboar aan keunenk van Babylonië.' 10 Mit ale leugens dij ze joe verkopen, kom ie nait wieder as dat ie tou joen laand oetzet worden, dat ik joe verjoag en dat ie te gronde goan. 11 Mor t volk dat zien nek bogt onder t juk van keunenk van Babylonië en hom dainstboar is, loat ik op zien aigen grond wonen - godssproak van de HEER." 12 t Zulfde zeg ik tegen Sedekia van Juda: "Boeg joen nek onder t juk van keunenk van Babylonië, blief hom en zien volk dainstboar. Den breng ie t ter leventeg òf. 13 Of wil ie mit joen volk ombrocht worden deur sweerd, honger en pest, doar de HEER t volk mit draaigd het dat zok nait schikt noar keunenk van Babylonië? 14 Luster nait noar profeten dij zeggen: 'Wees nait dainstboar aan keunenk van Babylonië.' Ze verkopen joe ja leugens! 15 Ik heb heur nait stuurd - godssproak van de HEER. Mit leugens dij ze verkundegen in mien noam kriegen ze bloots veurnkander dat ik joe votjoag en ie te gronde goan, ie en dij profeten derbie." 16 Tegen priesters en tegen t haile volk zee ik: "Dit zegt de HEER: Luster nait noar profeten dij zeggen: 'Ale schatten van tempel kommen eerdoags oet Babel weerom.' Leugens verkopen ze! 17 Luster doarom nait noar heur. Wees dainstboar aan keunenk van Babylonië, den breng ie t ter leventeg òf. Of wil ie dat dizze stad n puunbult wordt? 18 As ze écht profeten binnen en de HEER zien woord spreken, loaten ze der den bie de HEER van de machten op aanstoan dat schatten dij nog in de HEER zien hoes, in t pelaais van keunenk en in Jeruzalem bleven binnen, nait noar Babel tou goan. 19 Want dit zegt de HEER van de machten over de zoelen, de Zee op zien onderstèl en aander schatten dij nog in dizze stad bleven binnen 20 en dij nait mitnomen binnen deur keunenk Nebukadnessar van Babylonië, dou Jechonja, zeun van Jojakim, verbannen is noar Babel, mit oadel van Juda en Jeruzalem. 21 Joa, dit zegt de HEER van de machten, Israëls God: Schatten dij in de HEER zien hoes, in t pelaais van keunenk en in Jeruzalem bleven binnen, 22 worden noar Babel tou brocht en doar blieven ze tot dag aan tou dat ik mie der weer over ontfaarm - godssproak van de HEER. Den breng ik ze weerom noar dit stee."