Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Jeremia Opschrift (1: 1-3)   
Jeremia wordt roupen (1: 4-19)   
t Volk is de HEER vergeten (2: 1- 4: 4)   
Ellèn oet t noorden (4: 5-31)   
n Leste inzeggen (5: 1-31)   
Jeruzelem, baarg joe! (6: 1-30)   
Tegen tempel en eredainst (7: 1- 8: 3)   
Nait te bekeren, dit volk (8: 4- 9:23)   
Gainain kin tegen de HEER aan (10: 1-16)   
Haile koppel oet nkander jagd (19:17-25)   
Verbroken verbond (11: 1-17)   
Komplöt tegen Jeremia (11:18-12: 6)   
Woar of t op oetlopt (12: 7-14)   
t Taiken van lennendouk (13: 1-14)   
Judoa wordt votvoerd (13:15-27)   
t Taiken van dikke dreugte (14: 1-15:21)   
Dag van t onhaail (16: 1-17: 4)   
Vaaier oetsproaken (17: 5-18)   
Sabbat (17:19-27)   
waarkploats van poddebakker (18: 1-17)   
Goud mit kwoad vergelden, mag dat? (18:18-23)   
Vergroezelde stainen kroek (19: 1-14)   
Jeremia achter troalies (20: 1-18)   
Tegen keunenks van Judoa (21: 1-23: 8)   
Tegen minne perfeten (23: 9-39)   
Twij körven mit viegen (24: 1-10)   
Vijand oet t noorden (25: 1-13)   
Woarschaauwen aan volken (25:14-38)   
Perfeet in kniep (26: 1-24)   
Kwezzie mit perfeten (27: 1-22)   
Jeremia en Chananja (28: 1-17)   
Braif aan verbannen lu (29: 1-32)   
Tied van vree komt ter aan (30: 1-24)   
Hoop veur toukomst (31: 1-39)   
Akker in Anatot (32: 1-44)   
t Laand weer zo as t vrouger was (33: 1-26)   
Hou of t wordt mit Sedekia en t aander volk (34: 1-22)   
Rekabieten heur veurbeeld (35: 1-19)   
t Verhoal over boukrol (36: 1-32)   
Jeremia en keunenk Sedekia (37: 1-38:28)   
Jeruzelem innomen (39: 1-18)   
Gedalja, goeverneur van Judoa (40: 1-41:18)   
Vlucht noar Egypte (42: 1-43:13)   
n Woord veur Judeeërs in Egypte (44: 1-30)   
Baruch wordt ontzain (45: 1-5)   
n Woord veur volken: eerst veur Egypte (46: 1-28)   
n Woord veur Filistijnen (47: 1-7)   
n Woord veur Moäb (48: 1-47)   
n Woord veur Ammon (49: 1- 6)   
n Woord veur Edom (49: 7-22)   
n Woord veur Damascus (49:23-27)   
n Woord veur Aroabische stammen (49:28-33)   
n Woord veur Elam (49:34-39)   
n Woord veur Boabel (50: 1-51:64)   
Ondergang van Jeruzelem (52: 1-27)   
Judoa vottranspetaaierd (52:28-34)   

Perfeet in kniep (26: 1-24)

Jeremia 26


01In t begun van t bestuur van keunenk Jojakim van Juda, zeun van Josia, kreeg Jeremia dit woord van de HEER: 02"Dit zegt de HEER: Goa noar t hoes van de HEER tou, goa in veurhòf stoan en zeg tegen dij oet steden van Juda noar t hoes van de HEER kommen om hom te vereren, aal wat ik die bestel. En gain woord minder! 03Meschain lustern ze en kommen ze weerom van t verkeerde pad. Den zel mie t begroten van rampen dij ik in t zin haar heur aan te doun vanwege heur minne praktieken. 04Zeg doarom tegen heur: Dit zegt de HEER: As ie nait noar mie lustern en joe nait holden noar wet dij ik joe geven heb, 05as ie nait lustern noar mien knechten, de profeten, dij ik aalweg vannijs, mor vergees, noar joe toustuur, 06den dou ik mit dit hoes krekt t zulfde as ik mit Silo doan heb. Vervlökt zel dizze stad wezen bie ale volken op eerde." 07Priesters, profeten en aal t volk dat ter touhuil, heurden Jeremia dit altmoal roupen. 08Mor naauw was Jeremia kloar en haar e ales zegd wat de HEER hom besteld haar, of priesters, profeten en aal t aander volk grepen hom en raipen: "Nou gaaist ter aan! 09Hou duurst as profeet van de HEER te beweren: 'Dit hoes zel t krekt zo vergoan as t haailegdom van Silo en dizze stad wordt n puunbult zunder bewoners!'" Altmoal mitnkander vlogen ze op Jeremia òf in de HEER zien hoes. 10 Dou t vernoame volk van Juda heurde wat ter loos was, gingen ze van t pelaais noar de HEER zien hoes tou en gingen zitten bie Nijpoort. 11 Priesters en profeten zeden tegen heur en tegen elk dij der bie was: "Dizze kerel mout doodstraf kriegen. Hai het tegen dizze stad profetaaierd! Ie hebben t mit aigen oren heurd." 12 Mor Jeremia zee tegen hoge heren en aal t aander volk: "Ale draaigementen tegen dizze tempel en dizze stad, dij ie heurd hebben, heb ik aankundegd in opdracht van de HEER. 13 Beter doarom joen levent, luster noar de HEER, joen God. Meschain begroot hom t den van t onhaail dat hai joe aandoun wol. 14 Vanzulm, mit mie kin ie doun wat ie willen, ie hebben mie ja in joen macht. 15 Mor as ie mie doodmoaken, mout ie goud bedenken dat ie mie onschuldeg ombrengen. Doar zel joe t noar vergoan. En joe nait allenneg, mor dizze stad en dij der wonen ook. Ales wat ik joe aanzegd heb, het de HEER mie besteld." 16 Dou zeden hoge heren en t aander volk tegen priesters en profeten: "Dizze man huift nait dood. Hai het ons aantoald in de HEER zien noam!" 17 n Poar oldsten kwammen in t èn en zeden tegen haile vergoadern: 18 "In tied van keunenk Hizkia van Juda was Micha oet Moreset, profeet. Dij zee tegen aal t volk: 'Dit zegt de HEER van de machten: Sion wordt omplougd as n stok laand, Jeruzalem wordt n puunbult, tempelbaarg staait vol roet.' 19 Toch hebben keunenk Hizkia van Juda en zien volk hom nait doodmoaken loaten. Nee, net aansom, Hizkia haar ontzag veur de HEER en perbaaierde hom noar t zin te doun. Dou begrootte de HEER t van ellèn doar hai mit draaigd haar. Wie zollen ons zodounde n swoare schuld op haals hoalen." 20 Der het nog ais n profeet west dij optreedde in noam van de HEER: Uria, zeun van Semaja, oet Kirjat-Jearim. Hai zee stad en laand t zulfde aan as Jeremia dee. 21 Keunenk Jojakim, zien ofsieren en hoge heren heurden der van en perbaaierden hom dood te moaken. 22 Dou Uria dat vernam, wer e benaauwd en muik e dat e vot kwam noar Egypte. Mor keunenk Jojakim stuurde Elnatan, ain van Achbor, mit n man of wat noar Egypte tou. 23 Dij huilen Uria oet Egypte weerom noar keunenk Jojakim. Dij luit hom kop ofhaauwen en zien liek op n bult smieten in aarmgraf. 24 Aal mit aal was t benoam aan Achikam, zeun van Safan, te daanken dat Jeremia nait in handen kwam van t minne goud dat hom dood hebben wol.