Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Jeremia Opschrift (1: 1-3)   
Jeremia wordt roupen (1: 4-19)   
t Volk is de HEER vergeten (2: 1- 4: 4)   
Ellèn oet t noorden (4: 5-31)   
n Leste inzeggen (5: 1-31)   
Jeruzelem, baarg joe! (6: 1-30)   
Tegen tempel en eredainst (7: 1- 8: 3)   
Nait te bekeren, dit volk (8: 4- 9:23)   
Gainain kin tegen de HEER aan (10: 1-16)   
Haile koppel oet nkander jagd (19:17-25)   
Verbroken verbond (11: 1-17)   
Komplöt tegen Jeremia (11:18-12: 6)   
Woar of t op oetlopt (12: 7-14)   
t Taiken van lennendouk (13: 1-14)   
Judoa wordt votvoerd (13:15-27)   
t Taiken van dikke dreugte (14: 1-15:21)   
Dag van t onhaail (16: 1-17: 4)   
Vaaier oetsproaken (17: 5-18)   
Sabbat (17:19-27)   
waarkploats van poddebakker (18: 1-17)   
Goud mit kwoad vergelden, mag dat? (18:18-23)   
Vergroezelde stainen kroek (19: 1-14)   
Jeremia achter troalies (20: 1-18)   
Tegen keunenks van Judoa (21: 1-23: 8)   
Tegen minne perfeten (23: 9-39)   
Twij körven mit viegen (24: 1-10)   
Vijand oet t noorden (25: 1-13)   
Woarschaauwen aan volken (25:14-38)   
Perfeet in kniep (26: 1-24)   
Kwezzie mit perfeten (27: 1-22)   
Jeremia en Chananja (28: 1-17)   
Braif aan verbannen lu (29: 1-32)   
Tied van vree komt ter aan (30: 1-24)   
Hoop veur toukomst (31: 1-39)   
Akker in Anatot (32: 1-44)   
t Laand weer zo as t vrouger was (33: 1-26)   
Hou of t wordt mit Sedekia en t aander volk (34: 1-22)   
Rekabieten heur veurbeeld (35: 1-19)   
t Verhoal over boukrol (36: 1-32)   
Jeremia en keunenk Sedekia (37: 1-38:28)   
Jeruzelem innomen (39: 1-18)   
Gedalja, goeverneur van Judoa (40: 1-41:18)   
Vlucht noar Egypte (42: 1-43:13)   
n Woord veur Judeeërs in Egypte (44: 1-30)   
Baruch wordt ontzain (45: 1-5)   
n Woord veur volken: eerst veur Egypte (46: 1-28)   
n Woord veur Filistijnen (47: 1-7)   
n Woord veur Moäb (48: 1-47)   
n Woord veur Ammon (49: 1- 6)   
n Woord veur Edom (49: 7-22)   
n Woord veur Damascus (49:23-27)   
n Woord veur Aroabische stammen (49:28-33)   
n Woord veur Elam (49:34-39)   
n Woord veur Boabel (50: 1-51:64)   
Ondergang van Jeruzelem (52: 1-27)   
Judoa vottranspetaaierd (52:28-34)   

Woarschaauwen aan volken (25:14-38)

Jeremia 25


14 "Staarke volken en dikke keunenks zellen heur op heur beurt onder vouten lopen. Ik betoal heur heur minne doaden weerom." 15 Dit zegt de HEER, Israëls God, tegen mie: "Pak dizze beker van mie aan en loat ale volken noar wèl ik joe toustuur, wien van mien gram drinken. 16 Loat heur drinken tot ze der over waggeln as haalfmalen, vanwegens t sweerd dat ik op heur ofstuur." 17 Ik nam beker aan oet haand van de HEER en luit ale volken doar hai mie op ofstuurde, der oet drinken: 18 Jeruzalem en steden van Juda mit heur keunenks en vernoame lu, om der n puunbult van te moaken, n schrik, vrij kuur veur spot en vluik; 19 farao, keunenk van Egypte en zien hofdainders, zien hoge heren, zien volk 20 en ale vremden; keunenks van Us; keunenks van Filistijnen: van Askelon, Gaza, Ekron en wat ter nog over is van Asdod; 21 Edom, Moäb en Ammon; 22 keunenks van Tyrus, van Sidon, van kontrainen aanderkaant zee; 23 Dedan, Tema, Buz en ale lu mit kòrt knipt hoar; 24 keunenks van Arabië en ale lu dij in woestijn wonen; 25 keunenks van Zimri, van Elam en van Medië; 26 keunenks in t noorden, stoef bie en wiedvot. In ain woord: ale keunenkrieken op haile wereld, woar of ze ook mor liggen. As leste van altmoal drinkt keunenk van Sesach der oet. 27 De HEER zee: "Den mostoe tegen heur zeggen: Dit zegt de HEER van de machten, Israëls God: Drink joe doen aan t sweerd dat ik joe stuur, tot ie der van spijen, tot ie der bie deelvalen en nait meer in t èn kommen. 28 En as ze waaigern beker dijstoe heur aanlangst van die aan te pakken, den mostoe tegen heur zeggen: Dit zegt de HEER van de machten: Drinken zél ie! 29 Rampen dij ik breng over stad dij mien noam dragt, binnen t begun nog mor, en ie denken dat ie der veur vot kommen? Gain sproake van, ie kommen der nait onder oet! Ik kommedaaier t sweerd op tegen altmoal dij op wereld wonen - godssproak van de HEER van de machten. 30 Doe most heur aanzeggen: De HEER brolt oet hemel,
zien stem dundert oet zien haaileg hoes.
Hai baldert tegen zien stad,
as ain dij aan t droeven paarzen is,
zo ropt hai mit geweld
tegen aal dij eerde bewonen.

31 t Lewaai van krieg dringt deur tot aan oetènnen van wereld.
De HEER gaait in t plaait tegen volken,
hai oordailt over ale mensken,
goddelozen levert hai oet aan t sweerd
- godssproak van de HEER.

32 Dit zegt de HEER van de machten: Doar brekt de hel lös
en treft aine volk noa t aander,
of n dikke poest wind opstekt
oet ale houken en hörns van wereld.

33 Zai dij op dij dag ombrocht binnen deur de HEER, liggen op grond,
van aine kaant van wereld tot aander.
Gainent dij om heur treurt,
gainent dij ze bie nkander brengt,
gainain dij heur begroaven dut:
liggen blieven ze as mis op t laand.

34 Hedders, zing n kloaglaid, roup t oet! Rol joe in t stof, hedders van t vij!
Nou is t zo wied:
aanbroken is dag dat ie slacht worden,
as vedde bokken vaal ie deel.

35 Hedders heur touvlocht is naargens meer te vinden, hedders van t vij kinnen nait meer ontkommen.

36 Heur hedders kloagen, dij op heur vij pazen, schraiven,
de HEER verrinnewaaiert heur koppels.

37 Vreedzoame vetwaaide is platpoasd, deur glìnne gram van de HEER.

38 As n laiw kwam hai oet zien schoelstee, joa, heur laand wer n toesternust
deur hoagelse kwoadens
en glìnne gram van de HEER."