Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Jeremia Opschrift (1: 1-3)   
Jeremia wordt roupen (1: 4-19)   
t Volk is de HEER vergeten (2: 1- 4: 4)   
Ellèn oet t noorden (4: 5-31)   
n Leste inzeggen (5: 1-31)   
Jeruzelem, baarg joe! (6: 1-30)   
Tegen tempel en eredainst (7: 1- 8: 3)   
Nait te bekeren, dit volk (8: 4- 9:23)   
Gainain kin tegen de HEER aan (10: 1-16)   
Haile koppel oet nkander jagd (19:17-25)   
Verbroken verbond (11: 1-17)   
Komplöt tegen Jeremia (11:18-12: 6)   
Woar of t op oetlopt (12: 7-14)   
t Taiken van lennendouk (13: 1-14)   
Judoa wordt votvoerd (13:15-27)   
t Taiken van dikke dreugte (14: 1-15:21)   
Dag van t onhaail (16: 1-17: 4)   
Vaaier oetsproaken (17: 5-18)   
Sabbat (17:19-27)   
waarkploats van poddebakker (18: 1-17)   
Goud mit kwoad vergelden, mag dat? (18:18-23)   
Vergroezelde stainen kroek (19: 1-14)   
Jeremia achter troalies (20: 1-18)   
Tegen keunenks van Judoa (21: 1-23: 8)   
Tegen minne perfeten (23: 9-39)   
Twij körven mit viegen (24: 1-10)   
Vijand oet t noorden (25: 1-13)   
Woarschaauwen aan volken (25:14-38)   
Perfeet in kniep (26: 1-24)   
Kwezzie mit perfeten (27: 1-22)   
Jeremia en Chananja (28: 1-17)   
Braif aan verbannen lu (29: 1-32)   
Tied van vree komt ter aan (30: 1-24)   
Hoop veur toukomst (31: 1-39)   
Akker in Anatot (32: 1-44)   
t Laand weer zo as t vrouger was (33: 1-26)   
Hou of t wordt mit Sedekia en t aander volk (34: 1-22)   
Rekabieten heur veurbeeld (35: 1-19)   
t Verhoal over boukrol (36: 1-32)   
Jeremia en keunenk Sedekia (37: 1-38:28)   
Jeruzelem innomen (39: 1-18)   
Gedalja, goeverneur van Judoa (40: 1-41:18)   
Vlucht noar Egypte (42: 1-43:13)   
n Woord veur Judeeërs in Egypte (44: 1-30)   
Baruch wordt ontzain (45: 1-5)   
n Woord veur volken: eerst veur Egypte (46: 1-28)   
n Woord veur Filistijnen (47: 1-7)   
n Woord veur Moäb (48: 1-47)   
n Woord veur Ammon (49: 1- 6)   
n Woord veur Edom (49: 7-22)   
n Woord veur Damascus (49:23-27)   
n Woord veur Aroabische stammen (49:28-33)   
n Woord veur Elam (49:34-39)   
n Woord veur Boabel (50: 1-51:64)   
Ondergang van Jeruzelem (52: 1-27)   
Judoa vottranspetaaierd (52:28-34)   

Vijand oet t noorden (25: 1-13)

Jeremia 25


01Dit woord van de HEER kreeg Jeremia veur t haile volk van Juda. Dat was in t vaaierde joar van t bestuur van keunenk Jojakim van Juda, zeun van Josia, in t joar dat Nebukadnessar keunenk van Babylonië wer. 02Profeet Jeremia zee tegen t haile volk van Juda en ale inwoners van Jeruzalem: 03"Van t dattiende joar òf dat Josia, zeun van Amon, keunenk van Juda was, tot op dag van vandoag tou, drijentwinneg joar laank, kreeg ik t woord van de HEER. Aingoal heb ik joe aantoald, mor lusterd heb ie nait. 04De HEER het zien knechten, de profeten, noar joe toustuurd, aalweg vannijs, mor ie hebben nait om mien zeggen geven. 05Ik zee aal ogenblik: 'Hol op mit joen minne gedrag en joen verkeerde levent. Den blief ie wonen op gerechteghaid dij de HEER aan joe en joen veurolden doan het, veur aaltied. 06Loop nait achter aander goden heer, dain ze nait en vereer ze net zo min. Offrontaaier mie nait mit dij beelden dij iezulm moakt hebben, aans loat ik joe omkommen.' 07Mor ie hebben nait noar mie lusterd - godssproak van de HEER. Taargd heb ie mie mit dij beelden dij iezulm moakt hebben - tou joen aigen ongelok. 08Doarom - zegt de HEER van de machten: Omreden ie hebben nait noar mie lusterd, 09roup ik ale volken oet t noorden op en keunenk Nebukadnessar van Babylonië, mien knecht, der bie - godssproak van de HEER. Ik stuur heur òf op dit laand, op aal dij der wonen en op ale volken in de buurt. Ik vergraim heur en moak heur veur aaltied tou n schrik. Elk het de spot mit heur en gainent het heur meer in reken. 10 Stilvalen loat ik heur roupen van bliedschop en vreugde, t zingen veur bruud en brudeman, t knaarzen van meulenstain, t licht van laamp. 11 t Haile laand wordt ain aldernoarste puunbult. Seuventeg joar laank zellen dizze volken keunenk van Babylonië dainstboar wezen. 12 Mor noa dij seuventeg joar zel ik keunenk van Babylonië en zien volk heur misdoaden betoald zetten - godssproak van de HEER. Van Chaldeeërs heur laand moak ik ain toesternust, veur aaltied. 13 Ales wat ik over dit laand zegd heb, loat ik gebeuren, ales wat opschreven staait in dit bouk." Dit het de HEER tegen Jeremia zegd over de volken: